Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 25a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.   poz. 1235 z późn. zm.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 25a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r.   poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

Dyżur konsultanta ds. Funduszy Europejskich w Sępólnie Krajeńskim.

11 marca 2014 r., godz. 11:00 - 13:00 w Biurze Rady

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

będzie pełnić dyżur konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego.

Konsultant z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy będzie udzielał bezpłatnych konsultacji w zakresie:

 • możliwości pozyskiwania Funduszy Europejskich na realizację projektów inwestycyjnych i społecznych
 • konkursy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 r.
 • środki europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • zasady rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich
 • zwrotne formy wsparcia
 • szkolenia i kursy współfinansowane przez Unię Europejską

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-03-04 10:19

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

z a w i a d a m i a   s i ę

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

z a w i a d a m i a   s i ę

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Tomasz Bondarczyk
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-02-21 10:20

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłasza na podstawie przepisu art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/240/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zadanie konkursowe:

 

Numer konkursu

Nazwa zadania

Dotacja udzielona w trybie otwartego konkursu ofert

w roku 2013 w zł

Propozycja dotacji

w roku 2014 w zł

1.

Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

3.000,00

7.000,00

2.

Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

10.000,00

9.000,00

Ogółem

13.000,00

16.000,00

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),
  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające w dziedzinie objętej konkursem, nie zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym ogłoszeniem:

  rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) wypełnione w sposób czytelny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza oferty),

  II. wymagane załączniki do oferty:

  1. kopia aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji (z wyjątkiem stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do ewidencji prowadzonej przez Starostę Sępoleńskiego, przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
  2. kopia wymaganego załącznika powinna być potwierdzona przez oferenta                 za zgodność z oryginałem,
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, gdyż otrzyma ją podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  4. Wysokość, terminy przekazania i rozliczenia dotacji dla wybranej oferty określone będą w umowie, która zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 15 grudnia 2014 roku.

  III. Warunki i terminy realizacji zadania.
  1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot obowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
  2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą przekazania transzy dotacji. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6 poz. 25).
  3. Przyznana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, pokrycie kosztów utrzymania biura, wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego, nagrody pieniężne.

 

        IV. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.

 1. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu miesiąca od upływu terminu ich składania.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze ofert będą brane następujące kryteria:
 • kryterium finansowe obejmujące wartość zaangażowania środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych z samorządów i sponsorów, a także rzetelność przedstawionego kosztorysu,
 • kryterium możliwości organizacyjnych obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji podobnych zadań, posiadane zasoby lokalowe i sprzętowe, kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania.
 • kryterium wartości merytorycznej oferty obejmujące przewidywane efekty realizacji zadania i znaczenie promocyjne dla powiatu.
 1. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane i kwalifikowane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w formie uchwały. Od postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sępoleńskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.
 3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim..
 4. Termin i miejsce składania ofert.
 1. Oferty należy składać do dnia 31 marca 2014 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (I piętro, pok. nr 38), ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Decyduje data wpływu oferty. Na kopercie należy umieścić numer konkursu.
 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim www.bip.powiat-sepolno.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego www.powiat-sepolno.pl Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 52-388-13-33.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-02-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-02-19 13:47
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-19 17:53

Uchwała nr 98/236/2014 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 lutego 2014 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-02-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-02-19 12:45

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1995109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-07 15:15:22
baner toplayer