Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Sępoleński ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, sekretariat@powiat-sepolno.pl, tel. (52) 388-13-00.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: Anna Kuchna, adres e_mail: iod@powiat-sepolno.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Powiatu Sępoleńskiego. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku udzielenia Administratorowi zgody na przetwarzanie danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-05-23 11:40
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 12:04

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

„Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. T. Kościuszki 11 w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia.

Administratorem systemu monitoringu jest Starosta Sępoleński ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, sekretariat@powiat-sepolno.pl, tel. +48 (52) 388 13 00.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: Anna Kuchna, adres e_mail: iod@powiat-sepolno.pl

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-04-02 11:46
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 12:05

Klauzula informacyjna dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sepólnie Kraj.

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Sępoleński z siedzibą w Sępólnie Kraj. przy ul. Kościuszki 11.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Kuchna iod@powiat-sepolno.pl.
 3. Cel przetwarzania Państwa danych:
  • zawarcie, wykonywanie i zakończenie umowy o pracę
  • wykonywanie obowiązków nałożonych na pracodawcę przez Kodeks Pracy, w tym prowadzenie i archiwizacja akt osobowych,
  • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości oraz innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji,
  • organizowanie i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków ich rodzin,
  • udostępnianie danych podmiotom upoważnionym do tego na mocy obowiązujących przepisów.
 4. Podstawą  przetwarzania Państwa danych osobowych jest Kodeks pracy, jak również przepisy prawa, które ściśle wiążą się z realizacją zadań wynikających z zatrudnienia.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, w szczególności wynikających z przepisów określających zasady przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, jeśli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, zgodnie z art. 15-17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-06-05 13:35
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 14:42

Klauzula informacyjna dot. nagrywania i transmisji sesji Rady Powiatu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. z siedzibą przy ul. Kościuszki 11 reprezentowanym przez Starostę Sępoleńskiego.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Kuchna, e-mail iod@powiat-sepolno.pl, tel. +48 52 388 13 68.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym.
 4. Nagrania z sesji udostępniane są na następujących stronach internetowych: bip.powiat-sepolno.pl; kanal10.pl; youtube.com.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, jak również do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-06-05 14:30
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 14:30

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uprawnionej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sępoleński ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 2. Starosta Sępoleński wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Anna Kuchna. Kontakt iod@sepolno-powiat.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej porady prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 4. Państwa dane będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nie dłużej niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna, wynikająca z przepisów odrębnych.
 5. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu, z wyjątkiem podmiotów posiadających upoważnienie ustawowe w tym zakresie.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 9. W celu dodatkowego zabezpieczenia Państwa danych osobowych stosujemy ich anonimizację, która uniemożliwia powiązanie porady prawnej z konkretną osobą.
 10. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00.
 11. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-06-05 14:45
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 12:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11751
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-08 12:58:30
baner toplayer