Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych i ich wykonywania

1. Zasady ogólne : 

      Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ( Dz. U. Nr 100, poz. 908 ), przy opracowywaniu projektów aktów prawnych zastosowanie mają reguły stanowienia aktów prawnych.

      Przygotowanie projektu należy do obowiązków właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej (wydział,  samodzielne stanowisko ).

Projekty aktów prawnych powinny być opracowywane zgodnie pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r., znak: WNK/DT.IV.GSz.0716-19/08.

Opracowując projekt aktu prawnego, należy zwrócić uwagę:

    1)  że w podstawie prawnej powołuje się przepis prawny, który upoważnia, który upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw oraz wyznacza zadania lub kompetencje danego organu (§ 134 Zasad ),

    2) w akcie zamieszcza się przepisy prawne regulujące wyłącznie sprawy określone przepisem przywołanym w podstawie prawnej ( § 136 Zasad ),

      3) nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń ( § 118 i § 137 Zasad ),

 W  tytule aktu zamieszcza się w osobnych wierszach:

 1. oznaczenie rodzaju aktu ( uchwała, zarządzenie ), kolejny numer;

 2. nazwę organu wydającego akt;

 3. datę podjęcia, pisana następująco np. 5 sierpnia 2010 r.;

 4. określenie przedmiotu aktu  ( § 120 Zasad );

Oznaczenie rodzaju aktu oraz nazwę organu pisze się wielkimi literami (  § 12o ust.4 ).

Podstawę prawną aktu wyraża się zwrotem: „Na podstawie art. … ustawy z dnia …..

   (tytuł ustawy z oznaczeniem Dziennika Ustaw, w którym została ona ogłoszona i jej zmiany

   albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany ogłoszone do dnia wydania aktu), uchwale się, co

   następuje: …”

   Projekt aktu prawnego powinien ponadto zawierać :  

 1. treść aktu; [Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną  aktu jest paragraf (§).

      Paragrafy można dzielić na ustępy ( skrót ust. )ustępy na punkty ( skrót pkt bez kropki),

      punkty na litery ( skrót lit.), a litery na tiret ]    

      2. oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny oraz ewentualny termin realizacji;

      3. w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego dotychczas aktu prawnego;

      4. określenie terminu wejścia aktu w życie.

   Do projektu uchwał dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać wskazanie dot. spełnienia wymogów określonych przepisami prawa np. dokonania uzgodnień, zasięgnięcia opinii ( § 131 Zasad ).

   Projekty uchwał  podlegają zaopiniowaniu pod względem prawnym przez radcę prawnego.

   Zaopiniowane projekty aktów prawnych projektodawca przedkłada ( w zależności od rodzaju aktu) Radzie Powiatu – pośrednictwem Zarządu Powiatu, Zarządowi Powiatu lub Staroście – do podpisania.

          Po przyjęciu i podpisaniu, akt prawny zostaje zaewidencjonowany w odpowiednim

   rejestrze.

   Organ lub inny  podmiot, któremu powierzono wykonanie aktu prawnego zapewnia:

 1. przekazanie odpowiednim jednostkom zobowiązanym do jego realizacji  oryginału

lub uwierzytelnionej kopii;

       2. podjęcia wszelkich koniecznych czynności w celu zabezpieczenia jego wykonania.

Akty prawne, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przekazywane są niezłocznie do publikacji.

Inne akty prawne, dla których istnieje obowiązek podania do publicznej wiadomości zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, wywieszane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

 

2. Zasady szczególne:

Stanowienie aktów prawa miejscowego zawarte jest w art. 40 – 42 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

Akty prawa miejscowego stanowione przez organy powiatu to:

 1. uchwały Rady Powiatu;

 2. uchwała budżetowa;

 3. uchwały Zarządu Powiatu;

 4. Zarządzenia Starosty Sępoleńskiego.

        Tworzenie uchwał Rady Powiatu zawarte jest w rozdziale III § 29-32 Statutu Powiatu stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIII/193/09 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2009 r.

          Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa uchwała Nr  IV/26/07 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego.

          Tworzenie uchwał Zarządu Powiatu określone jest rozdziale III § 68 – 69 Statutu Powiatu.

Zarządzenia Starosty – są aktami prawnymi zawierającymi jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne, stanowiska w konkretnej sprawie lub aktami kierownictwa wewnętrznego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefania Warylak
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2010-08-04 14:59
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-09 11:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-08-09 11:00:30
baner toplayer