Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sekretarz Powiatu:
Anna Deja-Dobrowolska
pokój nr 40a
tel. 52 388-13-12

Sekretariat:
Agnieszka Hochel
pokój nr 38
tel. 52 388-13-00
fax. 52 388-13-03

Biuro Obsługi Klienta:
Monika Wojtalewicz
pokój nr 38
tel. 52 388-13-00
fax. 52 388-13-03

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Katarzyna Niepiekło-Theil
pokój nr 63
tel. 52-388-13-68

Biuro Rady Powiatu:
Katarzyna Niepiekło-Theil - Kierownik Biura, Specjalista ds. BHP
pokój nr 63
tel. 52-388-13-68

Inspektor Ochrony Danych:
Anna Kuchna
pokój nr 63
tel. 52-388-13-68
 

Obsługa informatyczna:
Andrzej Zająkała
pokój nr 47
tel. 52-388-13-05

Nadzór nad realizacją zadań z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, obsługa BIP, Profil Zaufany, Obsługa informatyczna:
Wojciech Bilski
pokój nr 47
tel. 52-388-13-05

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej, oraz w zakresie spraw obywatelskich.

2. W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonuje - Biuro Rady Powiatu zapewniające administracyjną obsługę Rady Powiatu.

3. Do podstawowych zadań Biura Rady należy w zakresie obsługi Rady:

a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Komisji i radnych,

b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,

c) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,

d) prowadzenie rejestru:

  • uchwał Rady,
  • wniosków i opinii Komisji,
  • nterpelacji i wniosków radnych,

e) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

f) przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru i do publikacji,

g) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

h) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady oraz przekazywanie ich kopii do właściwych urzędów skarbowych.

4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych i ogólnych należy w szczególności: 

1)  obsługa administracyjna Zarządu, w tym:

  • przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Zarządu,
  • prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,

2) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

3) prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa, w tym przyjmowanie, rejestracja korespondencji wpływającej do Starosty i przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych,

4) prowadzenie ewidencji delegacji,

5) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego stosownie do potrzeb i bieżących zmian w przepisach prawa,

6) prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

7) prowadzenie rejestru umów i porozumień,

8) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

9) administrowanie wewnętrzną siecią komputerową Starostwa, w tym zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych,

10) nadzór nad stroną internetową Powiatu i Biuletynem Informacji Publicznej,

11) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych składanych Staroście oraz przekazywanie ich kopii do właściwych urzędów skarbowych.

5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o repatriacji i Karcie Polaka,

2) realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej,

3) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy w szczególności: 

1) zabezpieczenie mienia Starostwa i ochrony pomieszczeń,

2) administrowanie budynkiem Starostwa,

3) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, konserwacją sprzętu i wyposażeniem w Starostwie,

4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Starostwa oraz innych zadań z zakresu obsługi gospodarczej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania w zakresie ochrony praw konsumenta.

2. Do zadań i uprawnień Rzecznika należy w szczególności:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • wytaczanie w uzasadnionych przypadkach powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami powiatowego rzecznika konsumentów.

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2010-08-04 08:57
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-01 12:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-01 12:24:01
baner toplayer