Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamia się

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 278/24 o powierzchni 0.1167 ha położonej w miejscowości Sypniewo gm. Więcbork

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach : Starosta - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-05-09
 • opublikował: Barbara Tarlach
  data publikacji: 2014-05-09 12:40

Informacja o kandydatach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-04-29 13:43

Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-04-11
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-04-11 12:42

Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, zaprasza do składania oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Więcbork i Sośno w powiecie sępoleńskim wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Termin składania ofert 24 kwietnia 2014 roku godz. 15.30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2014-04-11
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-04-11 11:30

Załącznik do oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2014-04-11
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-04-11 11:31

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP Powiatu Sępoleńskiego.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim” złożyła w dniu 03 kwietnia 2014 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Sępoleńskiego”.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40 na I piętrze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-04-04 09:19

Oferta realizacji zadania publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Borowicz - OSP Sępólno
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-04-04 09:23

Ogłoszenie o czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 690/4 i 691/4 o powierzchni łącznej 0.7572 ha, położonych w miejscowości Więcbork

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-03-14
 • opublikował: Barbara Tarlach
  data publikacji: 2014-03-14 13:54

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 278/24 o pow. 0.1167 ha, położona w miejscowości Sypniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-03-14
 • opublikował: Barbara Tarlach
  data publikacji: 2014-03-14 13:41

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego.

Starosta Sępoleński zaprasza osoby zainteresowane objęciem funkcji Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego do składania ofert.

 1. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3.  Niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.
 4.  Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucjom państwowym oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika Powiatu.
 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
 1. Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku Skarbnika, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 1. Znajomość zasad i umiejętność konstruowania budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Znajomość i obsługa programów komputerowych, potwierdzona np. ukończeniem kursu.
 3. Komunikatywność i łatwość formułowania pism i dokumentów urzędowych.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. kopia dowodu osobistego,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji -  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

IV.  Termin i miejsce składania ofert

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego” (o ważności złożonej oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa) drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 1500.

 1. Inne informacje
 1. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów). Wymagane jest własnoręczne poświadczenie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów.
 2. Starosta zastrzega sobie prawo wyboru kandydata na podstawie analizy złożonych dokumentów.

O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-03-06 09:59
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 19:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

Aktywny Samorząd

„AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od dnia 1 marca 2014r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Przyjmowanie wniosków w 2014 roku następuje w trybie ciągłym od 1 marca do 30 września 2014r., za wyjątkiem Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), gdzie wnioski należy składać od 1 marca do 30 marca 2014r. (semestr letni) oraz od 1 lipca do 30 września 2014r. (semestr zimowy).

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do:

 1. Moduł I:
  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (np. automatyczna skrzynia biegów, przeniesienie pedałów, system parkowania itp.),
  • uzyskania prawa jazdy kat. B,
  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
   i oprogramowania,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (np. akumulatory, opony, układ sterowniczy itp.),
  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  • opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu, klubie malucha,
 2. Moduł II:
  • opłaty za naukę (czesne),
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Informacje o programie, zasadach przyznawania dofinansowania ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Sępoleńskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można u Pani Małgorzaty Jasiniewskiej nr tel.
52 389-85-01,  e-mail: aktywnysamorzad@pcprwiecbork.pl.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Jasiniewska - Inspektor ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  data wytworzenia: 2014-03-07
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-03-07 12:30

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1991419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-22 12:42:02
baner toplayer