Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2024-06-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2024-06-05 11:03

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

M3R2dBJwEnAScBJwEnARaoQQc6GqFg+4e2UnAScBJwEnAScBJoPkl4EBX88vc3dFJwEnAScBJwEnASaAVSsCBrlY46O6RnQScBJwEnAScBJwEml8CDnQ1v8zdHZ0EnAScBJwEnAScBFqhBP4fhNntvZofXBMAAAAASUVORK5CYII=

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Sępoleński informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący

powiaty:

 • aleksandrowski
 • brodnicki
 • bydgoski
 • chełmiński
 • golubsko-dobrzyński
 • grudziądzki
 • inowrocławski
 • lipnowski
 • mogileński
 • nakielski
 • radziejowski
 • rypiński
 • sępoleński
 • świecki
 • toruński
 • tucholski
 • wąbrzeski
 • włocławski
 • żniński

miasta na prawach powiatów:

 • Bydgoszcz
 • Toruń
 • Grudziądz
 • Włocławek

DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych  

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • MOPS Bydgoszcz
 • MOPR Toruń/TCUS
 • MOPR Włocławek
 • MOPR Grudziądz/CPDIR
 • PCPR Aleksandrów Kuj.
 • PCPR Brodnica
 • PCPR Bydgoszcz
 • PCPR Chełmno
 • PCPR Golub-Dobrzyń
 • PCPR Grudziądz
 • PCPR Inowrocław
 • PCPR Lipno
 • PCPR Mogilno
 • PCPR Nakło nad Notecią 
 • PCPR Radziejów
 • PCPR Rypin
 • PCPR w Sępólnie Krajeńskim 
 • PCPR Świecie
 • PCPR Toruń
 • PCPR Tuchola
 • PCPR Wąbrzeźno
 • PCPR Włocławek
 • PCPR Żnin 
 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych  

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Powiat sępoleński zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum  Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiat Sępoleński realizował, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Sępoleński podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
 • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
 • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
 • rozwój  pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
 • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2024-03-13 08:03

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Kujawsko - Pomorski - Michał Sztybel
  data wytworzenia: 2024-01-09
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2024-01-09 08:11

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
   data wytworzenia: 2024-01-04
  • opublikował: Łukasz Mruk
   data publikacji: 2024-01-04 11:14

Zmiana numeracji działek ewidencyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego

Zmiana numeracji działek ewidencyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego w związku z usunięciem oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej.

Zmiana numeracji działek ewidencyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego - załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2023-12-21 12:48
 • zmodyfikował: Łukasz Mruk
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-21 12:51

Zawadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Barbara Wiśniewska
  data wytworzenia: 2023-12-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-12-18 14:04

Sprostowanie do Decyzji nr 6740.97.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Tomasz Bondarczyk
  data wytworzenia: 2023-12-07
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-12-07 15:14

Decyzja nr 6740.97.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Tomasz Bondarczyk
  data wytworzenia: 2023-11-14
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-11-14 14:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-11-02 15:23

Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-10-31 15:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
                                                                                                              Sępólno Kraj., 26.10.2023 r.
RO.6220.2.2023
 

                                                               Z a w i a d o m i e n i e
                                            o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie:
- art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.),
- art. 218 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2556 z późn.zm.),
- art. 33, art. 33a, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a s i ę
że, z dniem 26.10.2023 r. po złożeniu wniosku przez pana Michała Schmidt działającego z
pełnomocnictwa GoodMills Polska Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia,
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Sępoleńskiego nr
RO.6220.2.2016 z dnia 12.09.2016, dla instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia
roślinnego eksploatowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego Młyn Kamionka, Duża Cerkwica
2, 89-430 Kamień Krajeński na działkach ewidencyjnych 142/1,142/3,142/4 i 135/1 obręb Duża
Cerkwica gmina Kamień Krajeński, podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym informuje, się że w terminie 30 kolejnych dni od dnia
pierwszego podania informacji, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 w/cyt. ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku ... "mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia
(art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko).
Organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest Starosta Sępoleński.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest
siedziba:
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),
W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7.30-15.30
we wtorki w godzinach: 7.30-16.00 oraz w piątek w godzinach: 7.30-15.00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-26 14:48
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-26 14:49

Zaproszenie do składania ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-23 10:51

Zaproszenie do składania ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-23 10:47

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-20 13:17

Obwieszczenie o licytacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Wicestarosta Andrzej Marach
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-10-10 09:32

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO - Agnieszka Waszak Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-10-03 14:26

Informacja o odwołaniu publicznej licytacji

 • Odwołanie licytacji publicznej pojazdów (PDF) 289.91kB
  Odwołanie licytacji publicznej pojazdów
  (dodano: 2023-07-18 12:13)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
   data wytworzenia: 2023-07-18
  • opublikował: Kamila Jabłońska
   data publikacji: 2023-07-18 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  data wytworzenia: 2023-07-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2023-07-18 12:11

Obwieszczenie o licytacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-06-22 11:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                        ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §32 ust.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) zawiadamiam o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym LUTOWO nr 0006; JAZDROWO nr 0003, w jednostce ewidencyjnej 041302_2 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

Kwalifikacja wojskowa 2023

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa.

W Powiecie Sępoleńskim Kwalifikacja Wojskowa odbędzie się w dniach od 17 do 27 kwietnia 2023 roku.
Adres Powiatowej Komisji Lekarskiej: Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim,  ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Kraj.

§ 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa § 1 podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które w latach 2021-2022: 1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

§ 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które ukończyły 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Redaktor - Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2023-03-31 13:50

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Redaktor - Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2023-03-31 13:51

ROZPORZĄDZENIE Nr 18/2022 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-12-09 08:02

Zawiadomienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Barbara Wiśniewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-08-10 14:08

INFORMACJA  PL-EVRF2007-NH

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej powiatu sępoleńskiego” Starosta Sępoleński informuje, że od dnia 09.08.2022r.

dla opracowań geodezyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rembelska - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sępólnie Krajeńskim
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-08-08 13:55

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 14 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Komierowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2022-07-14 13:30

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 14 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę dróg gminnych ul. Reja i ul. Prusa w miejscowości Sępólno Kraj.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2022-07-14 12:23

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na terenie powiatu sępoleńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-02-09 07:58

Aktualne Zasady Obsługi Klientów Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim od 24 stycznia 2022 r.

Ze względu na dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem, począwszy od poniedziałku, 24 stycznia br. aktualizujemy zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Jeśli w najbliższym czasie planujesz załatwienie sprawy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Zanim zdecydujesz się na osobistą wizytę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, upewnij się, że jest to naprawdę konieczne.

Bardzo wiele spraw możesz załatwić bez wychodzenia z domu – telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli w Twoim przypadku bezpośredni kontakt z urzędnikiem okaże się niezbędny, bezwzględnie stosuj się do opisanych niżej zasad. Pomożesz w ten sposób w zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa klientów i pracowników naszej instytucji.

 

Zanim przyjdziesz, zadzwoń.

Zalecamy, aby bezpośrednie wizyty w poszczególnych wydziałach były wcześniej rezerwowane telefonicznie.

Wizytę zarezerwujesz telefonicznie: tel. 52-388-13-00

 

Wydział Komunikacji i Dróg funkcjonuje w oparciu o dotychczasowe zasady.

W celu rejestracji pojazdu, rozpocznij od rezerwacji terminu i godziny wizyty w wydziale komunikacji. Umawianie wizyt tel. 52-388-13-14 lub 52-388-13-15. Wymagamy tego z uwagi na wzajemne bezpieczeństwo klientów i pracowników naszej instytucji.

 

Jeżeli chcesz załatwić na raz kilka spraw związanych z rejestracją pojazdów, zarezerwuj odpowiednią liczbę wizyt, jednak nie więcej niż trzy jednego dnia.

Na wizytę w celu rejestracji pojazdu wejdziesz głównym wejściem do budynku.

W miarę możliwości, na wizytę zgłoś się z wypełnionym wnioskiem. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie wymagane załączniki do wniosku. Dzięki temu oszczędzisz czas i unikniesz niepotrzebnych nieporozumień.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

Przebywając w budynku Starostwa bezwzględnie stosuj się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa. Prawidłowo noś maseczkę, dezynfekuj ręce, staraj się zachować dystans społeczny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2022-01-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-01-24 13:48

„ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU ZNAKÓW GRANICZNYCH I USTALENIU PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Jarosław Fabia
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-01-13 13:23

Zapytanie ofertowe

Starosta Sępoleński celem realizacji zadań własnych powiatu zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

 1. CZĘŚĆ A- usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku.
 2. CZĘŚĆ B- prowadzenie parkingu strzeżonego.

Oferty należy składać do 15 listopada 2021 roku, do godziny 12:00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta, jego adresem i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem „OFERTA- USUWANIE POJAZDÓW Z DROGI/ PROWADZENIE PARKINGU”.

Warunkiem rozpatrzenia ofert jest złożenie FORMULARZA OFERTOWEGO wraz z załącznikami, odpowiednio do CZĘŚCI A i B.

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, według potrzeb zgłaszanych przez podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu wymienione w art. 130a ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Uwagi ogólne:

 1. doba rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu,
 2. pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną,
 3. wydanie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a nastąpi po okazaniu dowodu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie oraz jeżeli jest to wymagane, zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia pojazdu,
 4. pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a ustawy i nieodebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pozostaje na parkingu do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz powiatu i zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji.

Kryteria oceny ofert:

CZĘŚĆ A

Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (obok podano znaczenie procentowe danego kryterium):

 

Cena: 100%

 1. cena brutto, za usuwanie samochodu osobowego i pojazdu o masie całkowitej do 3,5t (cena obejmuje załadunek, rozładunek) holowanie lub przewóz na parking strzeżony
 2. oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru


Cena najniższa

X 100%

Cena oferty badanej

 

CZĘŚĆ B

Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (obok podano znaczenie procentowe danego kryterium):

Cena: 100%

 1. a) Cena brutto za 12 miesięcy niezależnie od ilości i rodzaju pojazdów przechowywanych na parkingu.

oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

 

Cena najniższa

X 100%

Cena oferty badanej

 

 1. CZĘŚĆ A I B będzie oceniana oddzielnie.
 2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Artur Juhnke- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, nr tel. 52 388 13 15.
 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w pokoju nr 40 w dniu 15 listopada 2021 roku o godzinie 12:15
 4. Oferent składając ofertę może zastrzec, że informacje w niej zawarte stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z wyjątkiem nazwy firmy, jej adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
 5. Umowa zostaje zawarta po przyjęciu najkorzystniejszej zaproponowanej oferty.
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu i odstąpienia od zawarcia umowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke
  data wytworzenia: 2021-11-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-11-04 08:58

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke
  data wytworzenia: 2021-11-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-11-04 08:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Barbara Wiśniewska
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-10-26 14:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Barbara Wiśniewska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-10-22 12:23

Zapytanie ofertowe na wynajem kuchni i stołówki szkolnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Cyganek - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim
  data wytworzenia: 2021-10-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-10-04 12:24

Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT dla terenów: miasta i gminy Kamień Krajeński, miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, miasta i gminy Więcbork i gminy Sośno

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Ewa Zygmunt-Lorbiecka - Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2021-09-16
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-09-16 08:53

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Tomasz Bondarczyk
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-08-31 15:40

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-07-14
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-07-14 14:57

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawskopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  data wytworzenia: 2021-06-07
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-06-07 09:35

Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-18 15:22

Uchwała Nr 52/163/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 maja 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Katarzyna Kolasa, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-18 10:45

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2021-05-17
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-17 11:48

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-01-22 11:28

Uchwała Nr 41/131/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 listopada 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-11-18 12:10

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Z uwagi na wprowadzony przez Premiera Mateusza Morawieckiego stan zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu Starosta Sępoleński wstrzymuje do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów  Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. Budynek Starostwa Powiatowego od dnia 16 marca 2020 roku zostanie zamknięty.

 

Prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

W sprawach pilnych, prosimy o umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.

 

Apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatu Sępoleńskiego.

www.gis.gov.pl

www.powiat-sepolno.pl

www.facebook.com/powiatsepolenski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-03-14
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-03-14 12:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2322444
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-04 15:23:22
baner toplayer