Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 11 grudnia 2023 r.

RO.613.86.2023 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pózn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)                                                                                        

z a w i a d a m i a    s i ę

Sprostowanie do Decyzji nr 6740.97.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Tomasz Bondarczyk
  data wytworzenia: 2023-12-07
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-12-07 15:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 4 grudnia 2023 r.

RO.613.84.2023 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pózn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)                                                                                        

z a w i a d a m i a    s i ę

Decyzja nr 6740.97.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Tomasz Bondarczyk
  data wytworzenia: 2023-11-14
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-11-14 14:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-11-02 15:23

Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-10-31 15:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
                                                                                                              Sępólno Kraj., 26.10.2023 r.
RO.6220.2.2023
 

                                                               Z a w i a d o m i e n i e
                                            o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie:
- art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.),
- art. 218 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2556 z późn.zm.),
- art. 33, art. 33a, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a s i ę
że, z dniem 26.10.2023 r. po złożeniu wniosku przez pana Michała Schmidt działającego z
pełnomocnictwa GoodMills Polska Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia,
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Sępoleńskiego nr
RO.6220.2.2016 z dnia 12.09.2016, dla instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia
roślinnego eksploatowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego Młyn Kamionka, Duża Cerkwica
2, 89-430 Kamień Krajeński na działkach ewidencyjnych 142/1,142/3,142/4 i 135/1 obręb Duża
Cerkwica gmina Kamień Krajeński, podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym informuje, się że w terminie 30 kolejnych dni od dnia
pierwszego podania informacji, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 w/cyt. ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku ... "mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia
(art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko).
Organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest Starosta Sępoleński.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest
siedziba:
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),
W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7.30-15.30
we wtorki w godzinach: 7.30-16.00 oraz w piątek w godzinach: 7.30-15.00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
  data wytworzenia: 2023-10-26
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-26 14:48
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-26 14:49

Zaproszenie do składania ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-23 10:51

Zaproszenie do składania ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-23 10:47

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-20 13:17

Obwieszczenie o licytacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Wicestarosta Andrzej Marach
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-10-10 09:32

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO - Agnieszka Waszak Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-10-03 14:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 2 października 2023 r.

RO.613.74.2023 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)                                                                                        

z a w i a d a m i a    s i ę

Informacja o odwołaniu publicznej licytacji

 • Odwołanie licytacji publicznej pojazdów (PDF) 289.91kB
  Odwołanie licytacji publicznej pojazdów
  (dodano: 2023-07-18 12:13)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
   data wytworzenia: 2023-07-18
  • opublikował: Kamila Jabłońska
   data publikacji: 2023-07-18 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
  data wytworzenia: 2023-07-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2023-07-18 12:11

Obwieszczenie o licytacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-06-22 11:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                        ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §32 ust.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) zawiadamiam o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym LUTOWO nr 0006; JAZDROWO nr 0003, w jednostce ewidencyjnej 041302_2 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

Informacja urząd nieczynny

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 roku (wtorek)

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

będzie nieczynne.

 

Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu

13 maja 2023 r. (sobota)
 w godzinach od 7.30 do 16.00

 

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-04-19
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-04-20 09:03

Kwalifikacja wojskowa 2023

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa.

W Powiecie Sępoleńskim Kwalifikacja Wojskowa odbędzie się w dniach od 17 do 27 kwietnia 2023 roku.
Adres Powiatowej Komisji Lekarskiej: Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim,  ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Kraj.

§ 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa § 1 podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które w latach 2021-2022: 1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

§ 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które ukończyły 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska - Inspektor Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Redaktor - Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2023-03-31 13:50

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Redaktor - Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2023-03-31 13:51

ROZPORZĄDZENIE Nr 18/2022 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-12-09 08:02

Zawiadomienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Barbara Wiśniewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-08-10 14:08

INFORMACJA  PL-EVRF2007-NH

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej powiatu sępoleńskiego” Starosta Sępoleński informuje, że od dnia 09.08.2022r.

dla opracowań geodezyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rembelska - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sępólnie Krajeńskim
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-08-08 13:55

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 14 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Komierowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2022-07-14 13:30

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 14 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę dróg gminnych ul. Reja i ul. Prusa w miejscowości Sępólno Kraj.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2022-07-14 12:23

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na terenie powiatu sępoleńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerkawska-Tyborska - Powiatowy Lekarz Weterynarii
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-02-09 07:58

Aktualne Zasady Obsługi Klientów Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim od 24 stycznia 2022 r.

Ze względu na dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem, począwszy od poniedziałku, 24 stycznia br. aktualizujemy zasady obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Jeśli w najbliższym czasie planujesz załatwienie sprawy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Zanim zdecydujesz się na osobistą wizytę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, upewnij się, że jest to naprawdę konieczne.

Bardzo wiele spraw możesz załatwić bez wychodzenia z domu – telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli w Twoim przypadku bezpośredni kontakt z urzędnikiem okaże się niezbędny, bezwzględnie stosuj się do opisanych niżej zasad. Pomożesz w ten sposób w zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa klientów i pracowników naszej instytucji.

 

Zanim przyjdziesz, zadzwoń.

Zalecamy, aby bezpośrednie wizyty w poszczególnych wydziałach były wcześniej rezerwowane telefonicznie.

Wizytę zarezerwujesz telefonicznie: tel. 52-388-13-00

 

Wydział Komunikacji i Dróg funkcjonuje w oparciu o dotychczasowe zasady.

W celu rejestracji pojazdu, rozpocznij od rezerwacji terminu i godziny wizyty w wydziale komunikacji. Umawianie wizyt tel. 52-388-13-14 lub 52-388-13-15. Wymagamy tego z uwagi na wzajemne bezpieczeństwo klientów i pracowników naszej instytucji.

 

Jeżeli chcesz załatwić na raz kilka spraw związanych z rejestracją pojazdów, zarezerwuj odpowiednią liczbę wizyt, jednak nie więcej niż trzy jednego dnia.

Na wizytę w celu rejestracji pojazdu wejdziesz głównym wejściem do budynku.

W miarę możliwości, na wizytę zgłoś się z wypełnionym wnioskiem. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie wymagane załączniki do wniosku. Dzięki temu oszczędzisz czas i unikniesz niepotrzebnych nieporozumień.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

Przebywając w budynku Starostwa bezwzględnie stosuj się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa. Prawidłowo noś maseczkę, dezynfekuj ręce, staraj się zachować dystans społeczny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2022-01-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-01-24 13:48

Rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zdnia 13 stycznia 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-01-17 08:54

„ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU ZNAKÓW GRANICZNYCH I USTALENIU PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Jarosław Fabia
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-01-13 13:23

Komunikat Starosty Sępoleńskiego - urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

W związku z powyższym ww. jednostki w tym dniu będą nieczynne. 

Za utrudnienia przepraszamy

 • Starosta Sępoleński Jarosław Tadych
 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski 
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Artur Żychski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-01-04 09:46

Komunikat Starosty Sępoleńskiego - urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek)  będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W związku z powyższym ww. jednostki w tym dniu będą nieczynne. 

Za utrudnienia przepraszamy

 • Starosta Sępoleński Jarosław Tadych
 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Artur Żychski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-12-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-12-15 11:54

Zapytanie ofertowe

Starosta Sępoleński celem realizacji zadań własnych powiatu zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

 1. CZĘŚĆ A- usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku.
 2. CZĘŚĆ B- prowadzenie parkingu strzeżonego.

Oferty należy składać do 15 listopada 2021 roku, do godziny 12:00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta, jego adresem i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem „OFERTA- USUWANIE POJAZDÓW Z DROGI/ PROWADZENIE PARKINGU”.

Warunkiem rozpatrzenia ofert jest złożenie FORMULARZA OFERTOWEGO wraz z załącznikami, odpowiednio do CZĘŚCI A i B.

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, według potrzeb zgłaszanych przez podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu wymienione w art. 130a ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Uwagi ogólne:

 1. doba rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu,
 2. pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną,
 3. wydanie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a nastąpi po okazaniu dowodu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie oraz jeżeli jest to wymagane, zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia pojazdu,
 4. pojazd usunięty w trybie określonym w art. 130a ustawy i nieodebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pozostaje na parkingu do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu na rzecz powiatu i zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji.

Kryteria oceny ofert:

CZĘŚĆ A

Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (obok podano znaczenie procentowe danego kryterium):

 

Cena: 100%

 1. cena brutto, za usuwanie samochodu osobowego i pojazdu o masie całkowitej do 3,5t (cena obejmuje załadunek, rozładunek) holowanie lub przewóz na parking strzeżony
 2. oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru


Cena najniższa

X 100%

Cena oferty badanej

 

CZĘŚĆ B

Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (obok podano znaczenie procentowe danego kryterium):

Cena: 100%

 1. a) Cena brutto za 12 miesięcy niezależnie od ilości i rodzaju pojazdów przechowywanych na parkingu.

oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

 

Cena najniższa

X 100%

Cena oferty badanej

 

 1. CZĘŚĆ A I B będzie oceniana oddzielnie.
 2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Artur Juhnke- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, nr tel. 52 388 13 15.
 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w pokoju nr 40 w dniu 15 listopada 2021 roku o godzinie 12:15
 4. Oferent składając ofertę może zastrzec, że informacje w niej zawarte stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z wyjątkiem nazwy firmy, jej adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
 5. Umowa zostaje zawarta po przyjęciu najkorzystniejszej zaproponowanej oferty.
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu i odstąpienia od zawarcia umowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke
  data wytworzenia: 2021-11-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-11-04 08:58

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Juhnke
  data wytworzenia: 2021-11-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-11-04 08:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Barbara Wiśniewska
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-10-26 14:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Barbara Wiśniewska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-10-22 12:23

Zapytanie ofertowe na wynajem kuchni i stołówki szkolnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Cyganek - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim
  data wytworzenia: 2021-10-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-10-04 12:24

Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT dla terenów: miasta i gminy Kamień Krajeński, miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, miasta i gminy Więcbork i gminy Sośno

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Ewa Zygmunt-Lorbiecka - Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2021-09-16
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-09-16 08:53

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty - Tomasz Bondarczyk
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-08-31 15:40

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-07-14
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-07-14 14:57

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawskopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  data wytworzenia: 2021-06-07
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-06-07 09:35

Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-18 15:22

Uchwała Nr 52/163/2021 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 maja 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Katarzyna Kolasa, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-18 10:45

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2021-05-17
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-17 11:48

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-01-22 11:28

Uchwała Nr 41/131/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 listopada 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-11-18 12:10

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Szanowni Mieszkańcy,

na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim od dnia 3 listopada 2020 roku ogranicza możliwość osobistego załatwiania spraw.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, na podstawie zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów wytycznych dotyczących pracy zdalnej oraz zachowania rygorów sanitarnych, wprowadziliśmy limity dotyczące liczby osób przebywających w budynku urzędu. Limity te są uzależnione od powierzchni miejsca wyznaczonego do obsługi. Do budynku można wejść wyłącznie głównym wejściem. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć środki ochrony osobistej w postaci maseczki. Na parterze oraz na piętrach umieszczone są urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (co najmniej 2 metry).

Przed przybyciem do Starostwa Powiatowego, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem tel. 52-388-13-00 lub bezpośrednio z wydziałem, do którego zamierzają się Państwo udać - zachęcamy Państwa do zdalnego załatwiania spraw urzędowych.

Przy bocznym wejściu do Urzędu nadal funkcjonuje skrzynka podawcza, w której można pozostawić wnioski, podania, deklaracje, zwrotne potwierdzenia odbioru pism i itp. do tutejszego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

Skrzynka znajduje się w pomieszczeniu wejścia bocznego Urzędu Miejskiego - od strony Centrum Medycznego SPAMED.

Dodatkowo, na stronie: www.gov.pl znajdują się informacje i filmy instruktażowe dotyczące spraw i sposobu załatwienia ich przez internet. Zachęcamy do zapoznania się z serwisem: Urząd zawsze otwarty - e-Polak potrafi. Można dowiedzieć się z niego m.in. jak załatwić formalności związane z kupnem lub sprzedażą samochodu, a także co to jest pismo ogólne i jak je wysłać.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-11-03
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-11-03 14:15

Obowiązkowe ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim przypomina, że obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: nadesłane - Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2020-09-24 09:33

Informacja - urząd nieczynny

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w związku z ustaleniem dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, dnia 14 sierpnia br. (piątek) Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim oraz Powiatowy Urząd Pracy będą nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Starosta Sępoleński

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-08-06
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-08-06 08:52

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-07-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-07-24 11:18
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 14:29

Informacja geodezyjna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2020-07-06 11:53

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Z uwagi na wprowadzony przez Premiera Mateusza Morawieckiego stan zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu Starosta Sępoleński wstrzymuje do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów  Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. Budynek Starostwa Powiatowego od dnia 16 marca 2020 roku zostanie zamknięty.

 

Prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

W sprawach pilnych, prosimy o umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.

 

Apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatu Sępoleńskiego.

www.gis.gov.pl

www.powiat-sepolno.pl

www.facebook.com/powiatsepolenski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-03-14
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-03-14 12:19

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

Komunikat Starosty Sępoleńskiego

w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Starosta Sępoleński mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów  Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi. 

Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Starostwie Powiatowym tel. 52-388-13-00.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo odwołuję wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez Powiat.
Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.

Prosimy Mieszkańców Powiatu powracający do Polski z wyjazdów zagranicznych - bez względu na miejsce pobytu za granicą oraz cel wyjazdu -  do bezwzględnego odbycia 14- dniowej kwarantanny domowej, licząc od dnia powrotu do Polski, z uwagi na narastające zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem COVID-19, stwarzającym bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz tym samym konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2020-03-11 13:37
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 13:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków

WUOZ.T.WRD.5140.1.19.2019.AI

Toruń, 24 stycznia 2020 r.

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu informuje, że zawiadomienie z 24 stycznia 2020 r., znak: WUOZ.T.WRD.5140.1.19.2019.AI wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022".

Konsultacje trwają do 22 marca 2019 roku.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy powiatu.

Zgłaszanie propozycji/uwag do Programu: Termin zgłoszeń upływa 22 marca 2019 r.

Uwagi/propozycje można złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem dotyczy projektu "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...)
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-03-19 11:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Miczko - Wydział Zarządzania Kryzysowego (...)
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-03-19 11:21

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert - po terminie

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...)
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2019-02-05 08:27
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 14:12

formularz zgłoszenia kandydata

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2019-02-05 10:26

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-02-04 14:06

Nabór do pracy

Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTORA.

Stanowisko: podinspektor

Miejsce pracy: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

Termin składania dokumentów: 28 stycznia 2019  09:00

Więcej informacji [Kliknij Tutaj]

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edwin Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim
  data wytworzenia: 2019-01-17
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-01-17 11:51

Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-11-22 12:04

12 listopada dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe będzie nieczynne.

Galerie handlowe i duże sklepy będą nieczynne. Zgodnie z ustawą, świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia zdrowotne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, które mają być udzielone 12 listopada, będą udzielone według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-11-08 09:32

Uwaga komunikat!

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi w budynku urzędu Sekretariat Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim jest przeniesiony do biura nr 35 oraz jest dostępny pod numerem telefonu 052 388 13 40.

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-09-17 08:51

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty - po terminie

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Krajna"  złożył w dniu 13 czerwca 2018 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  „Organizacja jubileuszu obchodów 80-lecia klubu"


W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ofert każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-13 09:41
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 14:12

Oferta realizacji zadania publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MLKS Krajna
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-13 09:42

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM” Więcbork  złożył w dniu 29 maja 2018 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  „Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 35-lecia sekcji podnoszenia ciężarów MGLKS GROM Więcbork”


W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ofert każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-05 09:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MGLKS GROM Więcbork
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-05 09:27

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie „Ze Zbożem za Pan Brat”  złożyła w dniu 10 maja 2018 r. oferty na realizację zadań publicznych.

Tytuł zadania publicznego:  „III Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa”

Tytuł zadania publicznego:  „Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ofert każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-05-10 12:53
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-10 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-05-10 12:33

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-02-21 14:50

Zmiany w prawie wodnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2018-01-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-01-24 13:29

Uchwała Nr 82/207/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 12 stycznia 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-01-15 12:47

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-12-12 08:22

Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sambor Gawiński - Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-12-05 12:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wojdyło
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-10-03 15:13

Informacja dotycząca szkód wyrządzonych w lasach będących własnością osób fizycznych na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu z dnia 11-12 sierpnia 2017 r.

Starosta Sępoleński informuję, że będzie istniała możliwość uzyskania środków finansowych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach, będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.

Na ten cel dla wszystkich poszkodowanych ujętych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów, i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 poz. 1547) z funduszu leśnego wydzielono kwotę 35 mln zł. 

Powyższe środki przeznacza się na kształtowanie bezpieczeństwa publicznego poprzez uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych, jeżeli lasy te zostały zdewastowane w następstwie silnych wiatrów jakie w dniach 11-12 sierpnia 2017 r., przetoczyły się przez powiat sępoleński w zasięgu terytorialnym gmin: Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński i Sośno.

Warunkiem uzyskania w/w. środków finansowych będzie złożenie do Starosty Sępoleńskiego przez właściciela lasu stosownego wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej do uporządkowania zdewastowanego lasu (tzw. zrąb z przyczyn sanitarnych) wraz z oświadczeniem o gotowości uporządkowania lasu w celu kształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu.

Po ukazaniu się szczegółowych wytycznych w w/w sprawie, w celu uproszczenia procedur,  Starosta Sępoleński udostępni oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.powiat-sepolno.pl stosowne wzory druków.

  

 

 

Załącznik:

Decyzja nr 217/2017 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 24.08.2017.            

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-08-30 14:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Konrad Tomaszewski
  data wytworzenia: 2017-08-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-08-30 14:26

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-08-04 14:18

Informacja o kandydatach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-08-04 13:21

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 lipca 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-07-11 14:11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-05 09:13
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 10:07

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-05 08:27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Kraj., dnia 8 listopada 2016 r.

AB.6740.342.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z zm.).

 

zawiadamia się,

 

że w dniu 31 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kamień Kraj.

 

 

w sprawie: wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego  na działkach nr ew.:

545, 575 - obręb 0001 Kamień Kraj.;

40, 44, 48/1, 54/3, 89/2, 90, 92/2, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 107/1, 107/2, 108/4, 109, 110/1, 112/1, 114/3, 115/2, 117, 119/3, 120a, 121/5, 121/8, 122, 124/1, 124/2, 125/2, 126, 127/1, 129, 130/1, 132, 133/1, 136, 137/1, 137/2, 137/3, 142, 143, 145, 150/1, 155, 157a, 157/2, 158, 160/1, 162, 165/5, 167, 170, 175, 176/1, 178/1, 183, 189, 195, 196/5, 197, 199, 201, 232/9, 232/18, 239, 467/4, 505, 511, 577/2, 582/3, 613/3, 614/1, 614/3, 619, 620/2, 621/1, 800/3, 820/2, 822, 823/1, 824, 825, 826/1, 827, 832/2, 835, 838, 842/2, 846/1, 846/6, 926, 928 - obręb 0010 Płocicz, gm. Kamień Kraj.,

 

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

 

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju (I piętro, pokój 28)

od poniedziałku do piątku w godzinach jego urzędowania

ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

3. A/a.

 

Sp. B.P.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogdana Madej
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Bogdana Madej
  data publikacji: 2016-11-10 09:15

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości szacunkowej powyżej 5 000 euro netto, poniżej 30 000 euro.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-08-17 15:11

Zapraszamy do składnia ofert na usługę wykonania Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą "Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-08-05 14:09

Informacja o podjęciu prac obserwacyjno-pomiarowych, w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności na terenie całego kraju, w celu dokonania oceny ich stanu zdrowotnego

Sępólno Kraj., dnia 25 lipca 2016 r.

RO.6164.58.2016

 

 

 Informacja o podjęciu prac obserwacyjno-pomiarowych, w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności na terenie całego kraju, w celu dokonania oceny ich stanu zdrowotnego

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) o lasach, nadzór nad gospodarka leśną na terenie lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach

informuję o podjęciu prac obserwacyjno-pomiarowych, w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności na terenie całego kraju, w celu dokonania ich stanu zdrowotnego.

Wynik postępowania ekspertyzy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...)
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-03-31 15:18

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyz ornitologicznych

Załączniki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-03-24 07:44

Informacja Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 listopada 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-11-26 14:30

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: Beata Skulska - Janusz
  data publikacji: 2015-11-24 08:18

Konsultacje społeczne projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że rozpoczął konsultacje społeczne projektu

Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej

W załączeniu do pobrania przedmiotowy dokument, wraz z formularzem konsultacyjnym, za pośrednictwem którego w terminie do dnia 5 listopada 2015 r. można wnosić uwagi i wnioski do Planu.

Jednocześnie informujemy, iż informację na temat projektu Planu spójności znajdą Państwo również na poniższej stronie internetowej:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9998&Itemid=474

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Beata Skulska - Janusz
  data publikacji: 2015-10-13 15:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 15:47

dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Beata Skulska - Janusz
  data publikacji: 2015-10-13 15:21

Poszukujemy osób do pracy w Komisji Opiniującej.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w dniu 9 października 2015 roku otwartego konkursu ofertna powierzenie prowadzenia„Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego” w 2016 rokuzwracamy się do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka komisji opiniującej oferty złożone w powyższym postępowaniu konkursowych.

Imię nazwisko kandydata wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuje oraz danymi kontaktowymi (adres mailowy, nr telefonu) proszę przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail: sepolnopow@pro.onet.pl z dopiskiem „kandydat na członka komisji opiniującej”. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 października 2015 roku do godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną wybrani (maksymalnie 3 osoby) z pośród zgłoszonych kandydatów w trybie losowania. Od członków komisji opiniującej oczekuje się ogólnej wiedzy z zakresu:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm).;
 2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255);
 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118);
 4. uchwały Nr XLVIII/321/2014 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Praca w komisji opiniującej jest nieodpłatna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja-Dobrowolska
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-10-09 11:01

Uchwała Nr 26/60/2015 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 października 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-10-09 10:21

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Starosty Sępoleńskiego

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie naboru kandydatów do

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Działając na podstawie art. 44b i 44c ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) w związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Sępoleński ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiatu sępoleńskiego. 

 1. Działające na terenie powiatu sępoleńskiego organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, ul. Starodoworcowa 8, 89-410 Więcbork w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego-tj. od dnia 02.10.2015 r.
 3. Powołanie przez Starostę Sępoleńskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ww.  ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
 4. Powołana 5-cio osobowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sępoleńskiego. 
 5. Kadencja Rady trwa 4 lata. Spośród swoich członków Rada wybierze na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Posiedzenia Rady będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Do jej zadań będzie należało:
 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich ocena;
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

     6. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 1. nazwę podmiotu zgłaszającego, 
 2. imię i nazwisko kandydata, 
 3. adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego kandydata,  
 4. krótkie uzasadnienie wyboru, 
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.). 

  

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-10-01 09:16
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 12:10

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...)
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2015-08-03 15:09

BIURO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTÓW NIECZYNNE !!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20.07.2015 r.- 31.07.2015 r. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z powodu urlopu.
Porad podczas nieobecność udzielają ościenni Rzecznicy.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja o przystąpieniu do wykonania opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019"

Sępólno Kraj., dnia 08 lipca 2015 r.

RO.6164.28.2015

 

 

 Informacja o przystąpieniu do wykonania opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019”

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) o lasach, nadzór nad gospodarka leśną na terenie lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach

informuję o obowiązku sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych realizowanych bez względu na formę własności lasów.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Sępólno Kraj., dnia 30 czerwca 2015 r.

RO.6164.16.2014/2015

 

 Informacja o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Sośno i gminy Więcbork na okres obowiązywania od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Sobiecki
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Tomasz Sobiecki
  data publikacji: 2015-07-01 13:01

Uchwała Nr 12/23/2015 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2015-04-10
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-04-13 09:19

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie złożyło w dniu 31 marca 2015 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  „I Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 13:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-31 13:43

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Dropinski i Magdalena Owczarska
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 13:35

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Klub Sportowy Boxing Team Chojnice złożył w dniu 31 marca 2015 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe i udział w Sępoleńskiej Gali Boxing Show”.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-31 13:05

Oferta Klubu Sportowego Boxing Team Chojnice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Mielke - prezes; Marcin Gruchała - Wiceprezes klubu
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-03-31 12:18

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!

                          Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą                                                                    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego wychodząc na przeciw osobom pragnącym pełnić funkcję rodziny zastępczej, planuje zorganizowanie w 2015 r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego bezpłatnego szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie przez około 2 miesiące. Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przy ul. Starodworcowa 8 w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu. Bliższych informacji można również uzyskać pod numerem tel. 052-389-85-01.  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natasza Ksobiak - Inspektor
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-03-17 13:56

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287z późn. zm.)    
                    
STAROSTA SĘPOLEŃSKI
zawiadamia

Konkurs na członka Rady Nadzorczej Novum-Med

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku.

Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 16 marca 2015 roku na adres: 

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

z dopiskiem "Rada Nadzorcza - Novum-Med sp. z o.o. w Więcborku-nabór"

Poniżej więcej informacji.

Załącznik:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-03-02 11:29

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Więcbork i Gminy Sośno.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2014r. poz. 1153) na zlecenie Starosty Sępoleńskiego, sporządzono projekty uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Więcbork oraz Gminy Sośno.

W związku z tym, w myśl art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, Starosta Sępoleński zawiadamia, że w siedzibach Gmin: Więcbork i Sośno zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzenia lasów z terenu Gminy Więcbork i Gminy Sośno, tj. od 11 lutego 2015 r., do 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1153) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uproszczone plany urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2015-02-19
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2015-02-19 10:21

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-02-10
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-02-16 13:21

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  data wytworzenia: 2015-02-10
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2015-02-16 13:20

odwołanie konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-10-28
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-10-28 08:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-10-20
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-10-20 10:01

Realizacja projektu "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w ZSCKR w Sypniewie".

Powiat Sępoleński realizuje projekt ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury na lata 2006-2013 dotyczącego projektu "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w ZSCKR w Sypniewie".

Projekt zrealizowany od lipca 2013 do sierpnia 2014.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 224 269,25 zł.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 190 628,86 zł.

Wkład własny powiatu sępoleńskiego wynosi 33 640,39 zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marian Basa - Dyrektor ZSCKR Sypniewo
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-08-11 13:00

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-07-30 12:54

Informacja o kandydatach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej
  data wytworzenia: 2014-07-24
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-07-24 14:20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-07-03
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-07-03 12:01
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 12:03

Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków jednostek budżetowych Powiatu Sępoleńskiego", Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania ofert na sporządzenie studium wykonalności dla w/w zadania.

Pobierz pliki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sępoleński- Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2014-06-05 12:19

Radca Prawny znów bezpłatnie dla mieszkańców Powiatu

BEZPŁATNE PORADY RADCY PRAWNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje,

że wznawia działalność punktu specjalistycznego poradnictwa

dla mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego

w zakresie porad prawnych
począwszy od dnia

21.05.2014
 

RADCA PRAWNY
BĘDZIE PRZYJMOWAŁ W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 15.00 DO 18.00

ZAPRASZAMY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PCPR Więcbork
  data wytworzenia: 2014-05-19
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-05-19 10:04

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

dnia 13 maja 2014 r.

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

NA STANOWISKO

DYREKTORA:

Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-05-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-05-14 10:13

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta-Jarosław Tadych, Wicestarosta-Andrzej Chatłas, Danuta Skrzyńska, Franciszek Klóska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-05-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-05-14 10:13

następna strona »

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1995218
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-11 09:29:51
baner toplayer