Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Sępólno Kraj., dnia 03 czerwca 2015 r.

RO.6164.16.2014/2015

 

 Informacja o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Sośno i gminy Więcbork na okres obowiązywania od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r.

            Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Pan Tomasz Lisowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS” z siedzibą w Poznaniu działający w imieniu Starosty Sępoleńskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla powyższych uproszczonych planów urządzenia lasu.

Pismami z dnia 25 maja 2015 r., sygnatura: WPN.411.6.2015.NG i WPN.411.7.2015.NG Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów z wyłączeniem obrębu ewidencyjnego Sypniewo. Mając na uwadze położenie lasów w granicach obrębu ewidencyjnego Sypniewo względem obszaru Natura 2000 (Dolina Łobżonki PLH300030) oraz art. 52a ustawy o ochronie przyrody konieczne jest zbadanie wpływu działań wynikających z w/w projektu dokumentu na przedmioty ochrony ustanowione w obszarze Natura 2000 oraz na populacje gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków oraz ich siedlisk. W związku z powyższym zachodzi konieczność przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 1 w/w ustawy dla Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu ewidencyjnego Sypniewo.

Pismem z dnia 20 maja 2015 r., sygnatura: NNZ.9022.3.210.2015 oraz pismem z dnia 21 maja 2015 r., sygnatura: NNZ.9022.3.211.2015 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, a w szczególności fakt, że przygotowywane Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych przewidują kontynuację zadań zawartych w planach obowiązujących w poprzednim 10-leciu, a co za tym idzie nie spowodują znaczącego, a tym bardziej negatywnego oddziaływania na środowisko, Starosta Sępoleński odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów z wyłączeniem obrębu ewidencyjnego Sypniewo położonego na terenie gminy Więcbork, dla którego zachodzi konieczność przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

A / a.

 

Sp.: T. Sobiecki

drukuj (Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Sobiecki
    data wytworzenia: 2015-06-30
  • opublikował: Tomasz Sobiecki
    data publikacji: 2015-07-01 12:58
  • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-06 14:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1989786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-22 12:42:02
baner toplayer