Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXVI/210/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA NR XXXVI/209/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009.


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm. ).
 

UCHWAŁA NR XXXVI/208/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie : porozumienia o przejęciu niektórych zadań publicznych z zakresu
administracji rządowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2010 roku

 

Na podstawie art.5 ust.1 , art.12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 207, poz. 1601)
 

UCHWAŁA NR XXXVI/207/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ).
 

UCHWAŁA NR XXXVI/206/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 15, ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 roku Nr 75, poz. 1538 z późn. zm. ).
 

UCHWAŁA NR XXXVI/205/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

 

Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) oraz § 44 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2002 r. Nr 75, poz. 1538 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXXVI/204/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166,184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)
 

UCHWAŁA NR XXXV/203/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

zmiana – 23.11.2009 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA NR XXXV/202/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 listopada 2009 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Na podstawie art.72 ust. 1 i 4 , w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stcznia1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r Nr 97 poz. 674, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
 

UCHWAŁA NR XXXV/201/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj.
przy ul. Targowej.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ),
 

UCHWAŁA NR XXXIV/200/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA NR XXXIV/199/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009.


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm. ).
 

UCHWAŁA NR XXXIII / 198 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA NR XXXIII / 197 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

UCHWAŁA NR XXXIII / 196 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński.

Na podstawie art. 42 ust.6 i 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXXIII / 195 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Sępoleński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” oraz pełnienie przez Powiat Sępoleński funkcji koordynatora.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 

UCHWAŁA NR XXXIII / 194 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sępoleński do projektu
pn. „Wiem i potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na jego realizację oraz pełnienie przez Powiat Sępoleński funkcji koordynatora.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXXIII / 193 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXXIII / 192 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXXIII / 191 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA Nr XXXII/ 190 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA Nr XXXII/ 189 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o dł. 6,098 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+325 jej przebiegu”

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXXII/ 188 /09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z  dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego

 

Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1).

 

UCHWAŁA NR XXXII/187/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ.  z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 

UCHWAŁA NR XXXII/ 186 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 19 sierpnia 2009r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009.


Na podstawie art.35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm. ).
 

UCHWAŁA NR XXXII/185/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 19 sierpnia 2009 roku


w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 49 ust .2 oraz art.91 d pkt 1 ustawy a dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm ) , w związku z § 8 uchwały nr XXXI /183 /2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uchwala się, co następuje:
 

UCHWAŁA NR XXXI/184/ 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA NR XXXI/ 183 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 24 czerwca 2009 r.


w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 

UCHWAŁA NR XXX/ 182/ 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA Nr XXX/ 181 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ.z dnia 27 maja 2009 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] – gr. woj. – Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I etap: odcinek Obkas – Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

UCHWAŁA Nr XXX/ 180 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ.  z dnia 27 maja 2009 r.


w sprawie: przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

UCHWAŁA NR XXX/179/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 27 maja 2009r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński
 

UCHWAŁA NR XXX/ 178 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 27 maja 2009 r.


w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 12 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 30 ust. 6 i 10, art.49ust.2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
 

UCHWAŁA Nr XXX/177/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 27 maja 2009 r.

 


w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych pojazdem samochodowym
niebędącym własnością Powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm. ) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu ( Dz. U. Nr 66, poz. 799 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXIX /167/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA Nr XXIX/ 166/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 29 kwietnia 2009r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009.


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm. ).
 

UCHWAŁA NR XXIX/165/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ.  z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm. )

 

UCHWAŁA NR XXVIII /164 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  z dnia 04 marca 2009 roku


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2009 RADY POWIATU w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 r.


w sprawie: przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji (Chojnice) – gr. woj. – Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I etap: odcinek Obkas – Duża Cerkwica
o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVIII/ 162 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie : przejęcia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2009 roku.


Na podstawie art.5 ust.1, art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy ( Dz.U. z 2006 r. Nr 18, poz.142 i z 2009r. Nr 19, poz.102)
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 4 marca 2009 r.


w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009.

 

Na podstawie art.35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92, Nr 237, poz. 1652 i z 2009 r. Nr 6, poz. 33 ).
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-28 10:18

UCHWAŁA NR XXVIII / 160 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku


w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVIII / 159 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku

 

w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół  Centrum Edukacyjne w Więcborku, ul. Pocztowa 14 b.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVIII / 158/ 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku


w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVIII / 157/ 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku

 

w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Turystyki Wiejskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,  ul. Kwiatowa 3.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVIII / 156/ 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku

 

w sprawie utworzenia Technikum Turystyki Wiejskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVIII / 155 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVIII / 154 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 marca 2009 roku


w sprawie utworzenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. ul. Przemysłowa 15.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA NR XXVII /153 / 09 RADY POWIATU w SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 stycznia 2009 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA Nr XXVII/ 152/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008  Staroście Sępoleńskiemu

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1485 ) w związku z art. 1 ust. 2 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.2).
 

UCHWAŁA NR XXVII/151/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 stycznia 2009 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Sępoleński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA Nr XXVII/150/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 stycznia 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Więcborku przy ul.
I Armii Wojska Polskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )
 

UCHWAŁA Nr XXVII/149/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 stycznia 2009 r.

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2009

 
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dziennik Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 roku Nr 75, poz.1538 z późn. zm. ).
 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72783
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer