BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ZARZĄD POWIATU > Zakres kompetencji >

Treść strony

 

 

Kompetencje Zarządu Powiatu zgodnie ze Statutem Powiatu Sępoleńskiego (paragrafy)

§ 61. 1. Zarząd liczy od trzech do pięciu osób.
   2. W skład Zarządu wchodzą:
1) Starosta, jako jego Przewodniczący;
2) Wicestarosta;
3) członkowie Zarządu w liczbie od jednego do trzech osób.
   3. Osoby tworzące Zarząd mogą być wybierani również spoza składu rady.
    § 62. 1. Z członkami Zarządu będącymi radnymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie wyboru.
  2. Z członkami Zarządu spoza składu rady decyzję w przedmiocie nawiązania stosunku pracy podejmuje Rada w uchwale o wyborze.
    § 63. 1. Do zadań Starosty, jako Przewodniczącego Zarządu, należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu;
2) organizowanie pracy Zarządu;
3) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz.
   2. Przewodniczenie obradom Zarządu obejmuje:
1) referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczeniem innych osób do zreferowania takich spraw;
2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
3) ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji;
4) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.
   3. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje:
1) przedstawienie porządku obrad;
2) określenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu;
3) przedstawienie materiałów do porządku obrad;
4) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.
   4. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje:
1) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
2) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu;
3) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, o ile przepisy prawa lub uchwała Rady lub Zarządu nie stanowi inaczej.
    § 64. Do obowiązków Wicestarosty należy podejmowanie czynności określonych w § 63  na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę, albo w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań pod nieobecność Starosty oraz w razie braku możliwości działania Starosty.
    § 65. 1. Do obowiązków członków Zarządu należy:
1) czynny udział w posiedzeniach Zarządu;
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Zarządu i Rady;
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu;
4) przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do przydzielonego zakresu zadań;
5) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.
   2. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, przekazuje się  Przewodniczącemu Rady Powiatu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym, że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przekazuje się  Przewodniczącemu Rady Powiatu co najmniej na 12 dni przed rozpoczęciem sesji.
    § 66. 1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
   2. Starosta jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
   3.W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu, oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
   4. Czynności, o których mowa w ust. 3 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
    § 67. 1. Starosta, Wicestarosta i członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania czynności leżących w zakresie prawem określonych zadań Zarządu, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć.
   2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedkładają Zarządowi sprawozdania z wykonania czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
    § 68. 1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu z głosem stanowiącym, a Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym.
   2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
   3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby.
   4. O posiedzeniach Zarządu należy zawiadomić członków w sposób z nimi ustalony. Zawiadomienie musi zawierać informacje o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.
   5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
    § 69. 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
   2. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole.
   3. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały,
w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
   4. Uchwały Zarządu podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
   5. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.
    § 70. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Powiatu i Skarbnikowi Powiatu.
    § 71. O sposobie wykonywania uchwał Rady rozstrzyga Zarząd, o ile Rada sama nie określiła zasad wykonywania swojej uchwały.
    § 72. Określenie przez Zarząd sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności:
1) ustalenie terminu wykonania uchwały;
2) określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały;
3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu
    data wytworzenia: 2012-11-28
  • opublikował: Monika Wojtalewicz
    data publikacji: 2013-02-26 09:47

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 14103670
ostatnia aktualizacja: 2019-10-18 12:43
baner toplayer