Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier funkcjonalnych, dofinansowania i korzystania z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 35a ust. 1 pkt 7 , art.48 ust.l ,pkt.l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ) oraz § 2 pkt 2,3,4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 275, poz. 2732).
 

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§1


1. Ustala się „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON) do likwidacji barier w komunikowaniu
się i technicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania",
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON) do likwidacji barier architektonicznych
indywidualnym osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania", stanowiące załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON) do pobytu osoby niepełnosprawnej na
turnusie rehabilitacyjnym", stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się „Zasady dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się „Zasady dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych", stanowiące załącznik Nr 5 niniejszej uchwały.
6. Ustala się „Zasady dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych", stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 

§2


1. Powołuje się 5 osobową komisję do oceny wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie
dofinansowań , o których mowa w § 1 ust. 1, 2 ,5 i 6, zwaną dalej w załącznikach do
niniejszej uchwały „Komisją".
2. Komisję , o której mowa w ust.l powołuje się z pracowników Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku.
3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim wchodzi w skład
komisji, o której mowa w ust.l.
4. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku do ustalenia składu osobowego komisji, o której mowa w ust. 1.
5. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego , który zwołuje posiedzenia w miarę
potrzeb, w celu zachowania terminowości załatwiania spraw.
6. Komisja może wg potrzeb zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza komisji z
głosem doradczym , jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia zasadności przyznania
wnioskowanego przez osobę niepełnosprawną dofinansowania.
7. Do ważności posiedzenia komisji niezbędna jest obecność 3/5 składu komisji.
8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
9. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół.
 

§3


Wnioski osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON, które wpłynęły do PCPR do dnia podjęcia niniejszej uchwały na drukach dotychczasowych uznaje się za spełniające wymogi niniejszej uchwały.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sępoleńskiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępółnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku .
 

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009.


Podpisy członków-Zarządu


1. Starosta  Henryk Pawlina
2. Wicestarosta  Jan Spirka
3. Członek  Jerzy Balcerowicz

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-07 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27077
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-21 12:38:12
baner toplayer