Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 28/126/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 31 lipca 2008

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 


Uchwała Nr 28 / 126 / 08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 34.532.428,00 zł
Zwiększa się o kwotę 5.574,00 zł
Dochody po zmianach 34.538.002,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.417.269,00 zł
Dochody bieżące 33.120.733,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.087.928,00 zł
Zwiększa się o kwotę 208.715 ,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 203.141,00 zł
Wydatki po zmianach 38.093.502,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina .......................................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz .......................................

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 1970-01-03 08:46

Pobierz pliki

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 1970-01-03 08:46

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego decyzji finansowej Nr W.F.B.I. 3011-32/08 z dnia 25 lipca 2008 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 4.335,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwiększenie dotacji .

2. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
Rozdział 75411-Komendy Powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 1.239,00 zł, z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na zwiększenie dotacji.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 5.574,00 zł do wysokości 34.538.002,00zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 710- Działalność usługową
Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 4.335,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników korpusu służby cywilnej.

2. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75019- Rada Powiatu – zwiększa się o kwotę 729,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 729,00 zł.
Rozdział 75020- Starostwa Powiatowe- zwiększa się o kwotę 196.146,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 196.875,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 92.875,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 4.000,00 zł.

3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 1.239,00 zł, z tytułu otrzymania decyzji finansowej od wojewody na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników korpusu służby cywilnej.

4. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne- zwiększa się o kwotę 6.266,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 183,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.283,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.266,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.466,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 800,00 zł

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 5.574,00 zł do wysokości 38.093.502,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.

 

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina .............................
2. Jan Spirka .............................
3. Jerzy Balcerowicz .............................

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 1970-01-03 08:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-27 13:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36517
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer