Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXI/123/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2008

wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z póź. zm. ).

 

Uchwała Nr XXI/123/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie: wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego.


Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z póź. zm. ).

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Starosty Sępoleńskiego w następującej wysokości :

1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie : 5.050,- PLN
( słownie złotych : pięć tysięcy pięćdziesiąt )
2. Dodatek funkcyjny w kwocie : 1.500,- PLN
( słownie złotych : jeden tysiąc pięćset )
3. Dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, w kwocie : 1.965,- PLN
( słownie złotych : jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt pięć )
4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie : 1.010,- PLN
( słownie złotych : jeden tysiąc dziesięć )

/ Razem : 9.525,- PLN brutto /


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Uzasadnienie

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmienione zostało rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Na mocy tej noweli zmieniona została tabela I w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia : „ Wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego”. Tabela ta określa między innymi wysokość wynagrodzenia starostów.
Ustalone uchwałą Nr XIV/85/07 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 r. wynagrodzenie Starosty Sępoleńskiego w części dotyczącej wynagrodzenia zasadniczego pozostaje w kolizji z znowelizowanym rozporządzeniem. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze starosty w powiatach do 60.000 mieszkańców określone zostało na kwotę 4.200 zł, natomiast przyznane Staroście uchwałą nr XIV/85/07 wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4.000 zł.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego, kwoty wynagrodzeń określone w zmienionej tabeli I załącznika nr 3 mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
Powyższa regulacja nakłada na Radę Powiatu – jako podmiotu wykonującego wobec Starosty czynności z zakresu prawa pracy dotyczące ustalenia wynagrodzenia – obowiązek dostosowania wynagrodzenia zasadniczego do nowego stanu prawnego.
Stad niniejszy projekt uchwały.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42727
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer