Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI / 148 / 08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/140/08 z dnia 08 października 2008 r., uchwałą Nr 32/142/08 z dnia 17 października 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33 / 145 / 08 z dnia 24 października 2008 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/ 134/08 z dnia 29 października 2008 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34 / 151 /08 z dnia 12 listopada 2008 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV / 136 / 08 z dnia 19 listopada 2008 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/140/08 z dnia 26 listopada 2008 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/160/08 z dnia 12 grudnia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.738.096,00 zł
Zwiększa się o kwotę 265.745,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 14.361,00 zł
Dochody po zmianach 36.989.480,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.743.162,00 zł
Dochody bieżące 35.246.318,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.599.846,00 zł
Zwiększa się o kwotę 148.413,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 145.784,00 zł
Wydatki po zmianach 39.602.475,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 248.755,00 zł do wysokości
2.612.995,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.531.250,00 zł
b) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.081.745,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.882.495,00 zł, rozchody w wysokości
1.269.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.397,00 zł na częściowe pokrycie wydatków remontowych w LO w Więcborku.


§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 6 i 6 a.

§ 6

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków łącznej kwocie ( zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody –
1.725.300,00 zł; wydatki – 1.659.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr.
w wysokości - 1.402.621,00 zł
2) Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie
„ Dorośli Dzieciom” w wysokości - 48.046,00 zł
3) BODZ- Ośrodek Kształcenia zawodowego
w Sępólnie Kr. w wysokości - 23.870,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
             Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:
 
1.      Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014-Drogi publiczne i Powiatowe – zwiększa się o kwotę 5.156,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 718,00 zł oraz tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.438,00 zł.  
2.      Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększasię o kwotę 49.834,00 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 27.802,00 zł, z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 19.703,00 zł, tytułu wpływów z usług o kwotę 199,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 401,00 zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.729,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 900,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.
3.      Dział 710- działalność usługowa
Rozdział 71015- Nadzór budowlanych – zwiększa się o kwotę 350,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 35,00 zł, tytułu odsetek bankowych o kwotę 315,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50,00 zł z tytułu dochodów związanych z zakresu administracji rządowej.   
4.      Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe – zwiększa się o kwotę 6.737,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 495,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 6.061,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 181,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW. 
5.      Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP – zwiększa się o kwotę 638,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 601,00 zł, z tytułu dochodów związanych z zakresu administracji rządowej o kwotę 37,00 zł.
6.      Dział 756-Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Rozdział 75618- wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw- zwiększa się o kwotę 65.082,00 zł, w tym: z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 4.569,00 zł, z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 60.513,00 zł.
7.      Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 813,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 2.731,00 zł, w tym: z tytułu opłat o kwotę 77,00 zł ( LO Więcbork), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2.654,00 zł ( LO Więcbork- 685,00 zł, LO Sępólno Kr. – 1.969,00 zł).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 5.085,00 zł ( ZS CE Więcbork), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2.331,00 zł ( ZSCKR Sypniewo – 403,00 zł, ZS CE – 731,00 zł, ZSP Sępólno Kr.- 1.197,00 zł), z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 284,00 zł ( ZSCKR- 124,00 zł, ZS CE – 160,00 zł).
Rozdział 80148- Stołówki szkolne- zmniejsza się o kwotę 885,00 zł ( LO Sępólno Kr.). 
Rozdział 80197- Gospodarstwa pomocnicze – zwiększa się o kwotę 57.800,00 zł z tytułu planowanego części zysku z Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSCKR.
8.      Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejsza się o kwotę 1,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa.
9.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 10.311,00 zł, w tym: z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych o kwotę 2.620,00zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 176,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 162,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanych od powiatu za dzieci umieszczonych w placówkach na terenie naszego powiatu o kwotę 7.353,00 zł. 
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 8.210,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 3.400,00 zł ( DPS dla dorosłych – 3.800,00 zł, DPS Suchorączek – 100,00 zł oraz zmniejszenie DPS dla dzieci – 500,00 zł), z tytułu odsetek o kwotę 1.313,00 zł ( DPS dla dorosłych – 1.500,00 zł, DPS Suchorączek – 13,00 zł oraz zmniejszenie DPS dla dzieci – 200,00 zł), z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 1.080,00 zł ( DPS dla dorosłych 80,00 zł, DPS Suchorączek – 1.000,00 zł), z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 2.417,00 zł ( DPS dla dorosłych 2.400,00 zł, DPS Suchorączek 17,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 12.520,00 zł ( DPS dla dzieci 10.000,00 zł, DPS dla dorosłych o kwotę 2.520,00 zł).  
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze i własne- zwiększa się o kwotę 25.810,00 zł, w tym: z tytułu odpłatności od rodziców o kwotę 2.075,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 2.025,00 zł, z tytułu dotacji od powiatów za dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu o kwotę 21.710,00 zł.
Rozdział 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 343,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 318,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 25,00 zł.
Rozdział 85295- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON- u.
 Rozdział 85297- Gospodarstwa pomocnicze – zwiększa się o kwotę 4.690,00 zł z tytułu planowanego części zysku z gospodarstwa pomocniczego przy DPS Suchorączek.
10. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 5.625,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 1.625,00 zł, z tytułu dotacji z PFRON na obsługę PFRON o kwotę 4.000,00 zł.
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 2.687,00 zł, w tym: z tytułu odsetek o kwotę 871,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 192,00 zł, z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 1.624,00 zł.
11. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnia psychologiczno – pedagogiczna- zwiększa się o kwotę 210,00 zł z tytułu odsetek.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 8.218,00 zł, z tytułu różnych opłat ( ZS CE Więcbork).
 
Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 251.384,00 zł do wysokości 36.989.480,00 zł. 
 
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
 
 
1.      Dział 600-Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne Powiatowe- zwiększa się o kwotę 20.336,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 16.036,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.336,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 556,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.643,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 3.133,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 191,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 645,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.789,00zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 5.869,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.907,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetu jst o kwotę 87,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 516,00 zł..
2.      Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę
11.865,00 zł z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych oraz zmniejsza się o kwotę
11.865,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 11.586,00 zł, z tytułu
podatku od nieruchomości o kwotę 279,00 zł.
3.      Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 1.920,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 39,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.389,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 492,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.920,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 432,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 914,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej o kwotę 174,00 zł z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 400,00 zł.
4.      Dział 758- Różne rozliczenia
Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 4.397,00 zł na częściowe pokrycie wydatków na zakup usług remontowych w LO w Więcborku.
5.      Dział 801- Oświata i wychowania
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 17.320,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.680,00 zł 
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 8.200,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.100,00 zł ( LO Więcbork), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 3.100,00 zł ( LO Sępólno Kr.).   
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 11.830,00 zł, w tym: z tytułu dotacji dal powiatów za doskonalenie zawodowe uczniów o kwotę 2.911,00 zł ( ZSP Sępólno Kr.), z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.300,00 zł ( ZSCKR Sypniewo), z tytułu wynagrodzenia im pochodnych o kwotę 2.300,00 zł ( ZSCKR), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 519,00 zł ( ZSP), z tytułu zakupu energii o kwotę 2.500,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług akcesoriów komputerowych o kwotę 1.300,00 zł ( ZSCKR) oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 2.000,00 zł ( ZSCKR).
Rozdział 80134-  Szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. Zmiany te dotyczą ZSCKR Sypniewo.
Rozdział 80146- Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli- zmniejsza się o kwotę 6.530,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych ( LO Sępólno – 3.100,00, ZSP -3.430,00zł).
Rozdział 80148- Stołówki szkolne – zwiększa się o kwotę 500,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 300,00 zł ( ZSCKR), z tytułu zakupu energii kwotę 200,00 zł (ZSCKR) oraz zmniejsza się o kwotę 2.425,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 300,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 2.125,00 zł ( ZSCKR – 1.400,00 zł, LO Sępólno Kr.- 725,00 zł).
6.      Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się o kwotę 1,00 zł z
tytułu mniejszego wykonania wynagrodzenia bezosobowego .
7.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 2.815,00 zł z tytułu zakupu materiałów ( POWW Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 2.950,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 297,00 zł (PCPR Więcbork), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.653,00 zł (POWW).
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 25.772,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 12.283,00 zł (DPS dla dorosłych – 10.405,00 zł, DPS Suchorączek- 1.878,00 zł), z tytułu zakupu pozostałych o kwotę 11.000,00 zł ( DPS dla dorosłych), z tytułu podróży służbowych o kwotę o kwotę 689,00 zł ( DPAS dla dorosłych -500,00 zł, DPS Suchorączek- 189,00 zł), z tytułu dotacji celowej dla DPS dla dzieci na zakup samochodu o kwotę 1.800,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.082,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla DPS dla dzieci o kwotę 12.500,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 481,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 6.000,00 zł ( DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu leków o kwotę 210,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł ( DPS dla dorosłych), z tytułu opłat o kwotę 1.910,00 zł ( DPS dla dorosłych – 1.900,00 zł,. DPS Suchorączek – 10,00 zł), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 36,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.445,00 zł ( DPS dla dorosłych – 7.245,00 zł, DPS Suchorączek – 200,00 zł).
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze i własne – zmniejsza się o kwotę 5.592,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 4.132,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.280,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 180,00 zł.
Rozdział 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 3.667,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 427,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.812,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.428,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.667,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 444,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 240,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.428,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 230,00 zł, z tytułu opłat o kwotę 213,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 428,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 380,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 304,00 zł. 
Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się o kwotę 22.352,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.029,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 16.323,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.352,00 zł, w tym: wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.579,00 zł, tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 19.773,00zł.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 7.110,00zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 4.310,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 16,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.294,00 zł. Zmiany te dotyczą PCPR w Więcborku.
8.      Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- zwiększa się o kwotę 6.640,00 zł, w tym:z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę2.055,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 178,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.407,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 751,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 183,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 140,00zł, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 52,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 376,00 zł. 
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 4.156,00 zł, w tym: z tytułu podróży służbowych o kwotę 584,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 3.572,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 156,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego. 
Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 1.150,00 z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą PCPR w Więcborku.
9.      Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa sięo kwotę 20.100,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 100,00 zł ( ZSCKR Sypniewo), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł ( ZS NR 2 Sępólno Kr.) oraz zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 300,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 300,00 zł. Zmniejszenia dotyczą ZSCKR Sypniewo.
     
Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 2.629,00 zł do wysokości 39.602.475,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
                                                                                                                       
 

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 10:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36508
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer