Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/146/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.. z dnia 29 grudnia 2008 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592 z późn. zm. ) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje

§ 1. W Statucie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku przy Al. 600-Lecia 9 stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Kraj Nr XXII/217/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku przy Al. 600-Lecia 9 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części tytułowej po wyrazach: „Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku” dodaje się wyrazy: „Typ: socjalizacyjny”;
2) § 5 skreśla się;
3) § 6 skreśla się;
4) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Placówka – typ socjalizacyjny, przeznaczona jest na 30 miejsc koedukacyjnych dla dzieci od trzeciego roku życia do osiągnięcia pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, do ukończenia szkoły, w której dziecko rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności.”
5) § 13 skreśla się;
6) w § 25 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku braku miejsc w Placówce Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, o którym mowa w ust. 1. Dyrektor jest jednak zobowiązany do przewiezienia dziecka do innej placówki, w której jest wolne miejsce.”;
7) § 32 otrzymuje brzmienie:
„32
Dzieci kierowane do Placówki przez Sąd mogą być urlopowane po wcześniejszym uzyskania zgody Sądu lub Dyrektora Placówki”;
8) w § 39 skreśla się pkt 10;
9) § 40 otrzymuje brzmienie:
㤠40
Szczegółową organizację Placówki, wymaganą dokumentację a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa regulamin organizacyjny sporządzony przez Dyrektora Palcówki w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/217/06 z dnia 28 czerwca 2006r. uchwaliła Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku przy Alei 600 – lecia 9. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WPS.VI.JW.9014-1/10 / 2006 z dnia 27 lipca 2006r. udzielono zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas nieokreślony.

1. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007r., Dz. U. Nr 201, poz.1455 Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas nieokreślony na podstawie art.22 pkt. 3a i art. 80a ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Do zmienionego statutu POWW dodano wyraz „całodobowa”.

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku prowadzi działalność socjalizacyjną, zgodnie z rozporządzeniem o placówkach opiekuńczo- wychowawczych z dnia 19 października 2007r .
Do zmienionego statutu POWW dodano wyrazy „typ socjalizacyjny”

3. Zgodnie z rozporządzeniem o placówkach opiekuńczo – wychowawczych z dnia 19 października 2007r. placówka umożliwia dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem. Do zmienionego statutu POWW dodano w § 32 pojęcie „lub zgody Dyrektora Placówki”.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 10:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36475
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer