Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/145/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie podjęcia negocjacji w zakresie realizacji zadań publicznych z udziałem partnera prywatnego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )
 

Rada Powiatu
uchwala co następuje :


§ 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do podjęcia negocjacji w zakresie realizacji
zadań dotyczących promocji i ochrony zdrowia z udziałem partnera
prywatnego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno - prywatnym .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uzasadnienie

Samorząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z zapisami ustawy o ustroju powiatów od początku funkcjonowania reformy o ochronie zdrowia przyjął na siebie współodpowiedzialność za realizację usług publicznych w tym zakresie. Kolejne etapy reformowania ochrony zdrowia niestety nie unormowały systemu organizacji służby zdrowia w tym możliwości kreowania polityki finansowej zamkniętego lecznictwa prowadzonego w formie szpitali publicznych. Jedną z reakcji na poprawę tego stanu rzeczy było utworzenie na terenie Powiatu szpitala prowadzonego w formie spółki prawa handlowego. Określona odrębnymi przepisami konieczność osiągnięcia standaryzacji jednostek służby zdrowia przy jednoczesnym braku tzw. pakietu ustaw zdrowotnych nakłada na samorząd potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł finansowych inwestycji. Wdrożone w październiku 2008 r. ust. o pppr nowelizującą ust. z dn. 28 lipca 2005 r. stwarza możliwość realizacji planu inwestycyjnego dla szpitala przy zapewnieniu ciągłości i dostępności usług przy jednoczesnym nadzorze nad jakością realizowanych świadczeń. Ustawa o ppp stwarza możliwości wyłonienia w drodze negocjacji z zachowaniem konkurencyjności partnera prywatnego . Efektem może być długoletnia umowa o współpracy regulująca podział zaangażowania sektora prywatnego a Powiatem w celu realizacji zadań publicznych z jednoczesnym precyzyjnym określeniem podziału ryzyka odpowiedzialności partnerów. Nie stanowi to kroku do prywatyzacji mienia komunalnego lecz ściśle określa formę rekompensaty finansowej z tytułu uzgodnionych wcześniej nakładów finansowych i związanego z tym ryzyka. Zarząd na każdym istotnym etapie realizacji
w/w negocjacji będzie informował przedmiotowe Komisje i Radę Powiatu
o postępie prac, stąd niniejszy projekt uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 10:33
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 10:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer