Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI /144 /2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Samorząd Powiatu Sępoleńskiego, przekonany o korzyściach płynących z dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w różnych formach współdziałały w realizacji zadań publicznych powiatu, mając na względzie podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu sępoleńskiego, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność publiczną w oparciu o założenia przyjęte w niniejszym programie.
Przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok” wynika z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Fundamentalne znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy.
Program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem Powiatu Sępoleńskiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przyjęcie Programu potwierdza istotne miejsce organizacji pozarządowych w modelu demokracji lokalnej opiera się na współdziałaniu i komplementarności.
 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/144/08
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2008 r.

 


PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK


Prawidłowy rozwój lokalny gwarantuje aktywna postawa powiatowej społeczności. Działalność organizacji pozarządowych jest jedną z form ruchu społecznego, która powoduje, że ludzie zrzeszają się i podejmują wspólne przedsięwzięcia. W organizacjach pozarządowych skupiają się najaktywniejsi i najbardziej wrażliwi na sprawy społeczne mieszkańcy naszego Powiatu.
Z przyjęcia niniejszego dokumentu wynika deklaracja Rady Powiatu Sępoleńskiego kontynuacji współpracy z III sektorem. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczący sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Powiatu. Zaangażowanie organizacji pozarządowych skłania do podejmowania kolejnych wysiłków w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym. Niezmienne pozostają zasady współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi. Wzorem lat ubiegłych realizowana ona będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Ustalenie wspólnych kierunków rozwoju współpracy gwarantuje harmonijny i sprawny jej przebieg. Wszelkie starania w tym zakresie służyć mają mieszkańcom Powiatu.
Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Powiatem Sępoleńskim odbywać się będzie na zasadach określonych w Karcie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przyjętej Uchwałą Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr V/28/07 z dnia 28 lutego 2007 roku.
Program współpracy na rok 2009 stanowi propozycję dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

 


§ 1. Formy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009
1. Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tych zadań,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.
§ 2. Przedmiot współpracy i obszary działania
1. Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań w sferze zadań publicznych w zakresie zadań Powiatu określonych w ustawach mających na celu w szczególności:
a) wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
b) działania na rzecz kultury,
c) ochrona zabytków,
d) działania na rzecz rozwoju turystyki,
e) integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji.
2. Ze strony Samorządu Powiatu Sępoleńskiego w realizacji programu uczestniczą Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu zgodnie z zakresem merytorycznym, w szczególności:
a) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji,
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
c) Wydział Finansów
d) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
3. W 2009 roku Powiat Sępoleński w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie wspierać realizację następujących zadań publicznych zgodnych z przedmiotem współpracy i obszarami działania w zakresie:
a) wspierania organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze powiatowym w ramach sprawowanego przez Powiat mecenatu oraz dofinansowanie organizacji imprez, wystaw i konkursów,
c) wspieranie remontów zabytków,
d) promowanie walorów turystycznych Powiatu,
e) wspieranie warsztatów terapii zajęciowej.
4. Obszar współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje sferę zadań publicznych określa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm).
5. Zarząd Powiatu na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może wskazać inne niż określone w Programie zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub w przepisach odrębnych.
§ 3. Zlecanie realizacji zadań
Zlecanie realizacji zadań Powiatu Organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2009 rok.
§ 4. Inne formy współpracy
1. Udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępniania sali, potrzebnych materiałów, itp.,
2. Promowanie działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku w mediach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego,
3. Nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze otwartego konkursu ofert,
4. Bieżąca wymiana informacji między Urzędem a Organizacjami.

W terminie nie późniejszym niż do 30 grudnia 2009 r. Rada Powiatu uchwali Program współpracy Powiatu z Organizacjami na rok 2010. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2009 rok Starosta złoży razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 10:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36524
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer