Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/143/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2009


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 15, ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 roku Nr 75, poz. 1538 z późn. zm. ).
 

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala plan pracy Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uzasadnienie


Uchwalony przez Radę Powiatu Statut Powiatu Sępoleńskiego w § 15, ust.1 określa jako podstawę działania Rady uchwalony przez nią plan pracy.
Z kolei w tym samym paragrafie ale w ust. 2 zawarta jest klauzula dająca Radzie Powiatu możliwość dokonywania zmian i uzupełnień w planie pracy.
Niniejszy projekt określa plan pracy w 2009 roku .

 
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXVI/143/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan pracy Rady Powiatu w roku 2009


1. XXVII sesja Rady Powiatu – środa 28 stycznia
Tematyka:
1. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2008 .
2. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2009.
3. Sprawy wniesione.
2. XXVIII sesja Rady Powiatu - środa 25 luty
Tematyka:
1. Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2. Podjęcie uchwał w sprawie reorganizacji szkół.
3. Informacja o realizacji Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok.
4. Analiza powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu.
5. Sprawy wniesione.
3. XXIX sesja Rady Powiatu – środa 29 kwiecień
Tematyka:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2008.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w roku 2008.
3. Sprawy wniesione.
4. XXX sesja Rady Powiatu – środa 27 maja - sesja wyjazdowa
Tematyka:
1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sępoleńskiego oraz przedstawienie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego.
2. Informacja z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w Powiecie
3. Przedstawienie działań Powiatu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.
4. Sprawy wniesione.
5. XXXI sesja Rady Powiatu - środa 24 czerwca
Tematyka:
1. Realizacja zadań wynikających z programów stypendialnych dla uczniów
2. Informacja na temat realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, wykonywanych przez spółkę z o. o. Novum –Med w Szpitalu Powiatowym w Więcborku .

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania kontroli w I półroczu 2009 r.
4. Sprawy wniesione.
6. XXXII sesja Rady Powiatu - środa 30 września
Tematyka:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2009 r.
2. Przedstawienie informacji na temat przygotowania szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych do nowego roku szkolnego.
3. Informacja o efektach egzaminów maturalnych.
4. Przyjęcie informacji z zakresu promocji Powiatu.
5. Sprawy wniesione.
7. XXXIII sesja Rady Powiatu – środa 28 października
Tematyka:
1. Przyjęcie informacji z realizacji zadań powiatu z zakresu infrastruktury drogowej , w tym stanu dróg oraz stopniu realizacji inwestycji drogowych.
2. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych:
a. radnych,
b. kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników podpisujących decyzje w imieniu Starosty.
3. Uroczysty wpis kandydata do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego.
4. Sprawy wniesione.
8. XXXIV sesja Rady Powiatu – środa 25 listopada
Tematyka:
1. Informacja na temat stanu zaangażowania Powiatu w projektach realizowanych z funduszy zewnętrznych.
2. Sprawy wniesione.
9. XXXV sesja Rady Powiatu – środa 30 grudnia
Tematyka:
1. Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu z działalności w roku 2009.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w roku 2009.
6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2010 r.
7. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.
8. Przyjęcie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.
9. Uchwalenie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010.
10. Sprawy wniesione.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 10:02
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 10:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42714
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer