Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXVI /141 / 08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :


§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.967.182,00 zł, w tym:
Dochody majątkowe - 470.375,00 zł
Dochody bieżące - 36.496.807,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr1, 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.737.182,00 zł, w tym:
Wydatki majątkowe - 3.237.688,00 zł
Wydatki bieżące - 36.499.494,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011
zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.770.000,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.770.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.383.000,00 zł, rozchody w wysokości
1.613.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie - 230.000,00 zł
2. celową w kwocie - 102.614,00 zł
z przeznaczeniem na:

a) na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590) 10.000,00 zł
b) na nieprzewidziane wydatki w oświacie


§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 8 i 8a.
4. Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w
2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 b.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków łącznej kwocie ( zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody –
1.567.400,00 zł; wydatki – 1.567.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr.
w wysokości - 1.257.235,00 zł
2) Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie
„ Dorośli Dzieciom” w wysokości - 78.332,00 zł
3) BODZ- Ośrodek Kształcenia zawodowego
w Sępólnie Kr. w wysokości - 80.325,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) Przychody - 50.500,00 zł
2) wydatki - 50.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)Przychody – 180.000,00 zł
2)Wydatki - 180.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie - 1.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 2.770.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 730.000,00zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.500.000,00 zł
3. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach
nr 3 i 4.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach 4210 do 4430, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej
kwoty 1.000.000,00 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 09:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer