Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXV/139/2008 Rady Powiatu  w Sępólnie Kraj. z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.

 


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm. ) oraz art 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdów z dróg Powiatu Sępoleńskiego, ich transport oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych , w sytuacjach określonych w art.130 a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, w wysokości określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Traci moc uchwała Nr VII/45/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu ( Dz. U. Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 92 poz.1336 .)

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

 

 

 


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108. poz.908 z 2005 r. z późn. zm.) na Radzie Powiatu spoczywa obowiązek ustalenia opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na wyznaczonych przez Starostę parkingach.
Pojazdy te będą usuwane z drogi na podstawie decyzji podjętej przez policjanta i na koszt właściciela pojazdu w sytuacjach wymienionych w art. 130a ust. 1-3 tj:
· pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione lub zagraża
· bezpieczeństwu ruchu
· braku dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC
· kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
· złego stanu technicznego pojazdu
· braku dokumentów do kierowania pojazdem przez kierującego.
Wyznaczenie jednostek do usuwania i przechowywania pojazdów z drogi odbyło się zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym ,w myśl których Starosta wyznacza jednostki do usuwania pojazdów i ich przechowywania a Rada Powiatu ustala stawki opłat za te czynności.

 

 


Załącznik
do uchwały Nr XXV/139/2008
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 26 listopada 2008 r.

Cennik opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

I. Za usunięcie pojazdu z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę Sępoleńskiego:
- samochodu osobowego lub motocykla - ryczałt 150,00 zł
- pojazdu, naczepy lub przyczepy
o dmc do 3,5 t. - ryczałt 150,00 zł.
- pojazdu, naczepy lub przyczepy
o dmc pow. 3,5 t. - ryczałt 200,00 zł.
W przypadkach uzasadnionych zwiększonym nakładem pracy lub użyciem dodatkowego
sprzętu do usunięcia pojazdu z drogi nalicza się dodatkową opłatę w kwocie 40 zł/rbg.

II. Za transport lub holowanie usuniętych z drogi pojazdów:
- samochodu osobowego lub motocykla - 3.80 zł. za każdy przejechany km
- pojazdu, naczepy lub przyczepy
o dmc do 3,5 t. - 3.80 zł. za każdy przejechany km
- pojazdu, naczepy lub przyczepy
o dmc pow. 3,5 t. - 6.20 zł. za każdy przejechany km

III. Za przechowywanie usuniętych z drogi pojazdów na parkingu strzeżonym.
- samochodu osobowego lub motocykla - 10 zł/dobę
- pojazdu, naczepy lub przyczepy
o dmc do 3,5 t. - 12 zł/dobę
- pojazdu, naczepy lub przyczepy
o dmc pow. 3,5 t. - 25 zł/dobę

Uwaga:
1. Ryczałt obejmuje: usunięcie pojazdu, załadunek pojazdu i rozładunek pojazdu na parkingu.
2. Do powyższych stawek będzie naliczany podatek VAT w/g obowiązujących stawek.
3. W/w opłaty obowiązują w granicach administracyjnych Powiatu Sępoleńskiego.
4. Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w dni świąteczne wzrasta o 40 %.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 08:53
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 08:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer