Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIV / 136 / 08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/140/08 z dnia 08 października 2008 r., uchwałą Nr 32/142/08 z dnia 17 października 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33 / 145 / 08 z dnia 24 października 2008 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/ 134/08 z dnia 29 października 2008 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34 / 151 /08 z dnia 12 listopada 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.285.717,00 zł
Zwiększa się o kwotę 372.880,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 83.458,00 zł
Dochody po zmianach 36.575.139,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.732.979,00 zł
Dochody bieżące 34.842.160,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.147.467,00 zł
Zwiększa się o kwotę 420.146,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 130.724,00 zł
Wydatki po zmianach 39.436.889,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie program inwestycyjny w latach 2008-
2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku).

 

§ 3


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4


1. Dotacje podmiotowe dla:
- BODZ-Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr. W kwocie 23.870,00 zł
- DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. w kwocie 1.382.081,00 zł
- Warsztat Terapii zajęciowej Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” 48.046,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 6

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
             Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody decyzji finansowych Nr WFB.I.3011-55/08 z dnia 6 listopada 2008 r., WFB.I.3011-57/08 z dnia 7 listopada 2008 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.
 
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:
 
1.      Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 875,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy z DPS w Suchorączku.
2.      Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł z tytułu dotacji celowe otrzymanej z Gminy Więcbork na dofinansowanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Sępólnie Kr.
3.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 250.547,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 31.100,00 zł ( DPS dla dzieci – 28.000,00 zł, DPS w Suchorączku – 3.100,00 zł), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 3.500,00 zł (DPS dla dzieci 1.500,00 zł, DPS w Suchorączku – 2.000,00 zł), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 400,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-57/08 z dnia 7 listopada 2008 r. zwiększającej dotacji dla DPS- ów z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej o kwotę 215.547,00 zł( DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. – 108.298,00 zł, DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr. – 29.643,00 zł, DPS w Suchorączku - 77.606,00zł.   
4.      Dział 853- Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej NR WFB.I.3011-55/08 z dnia 6 listopada 2008 r. zwiększającej dotacji dla zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 83.458,00 zł z tytułu dotacji rozwojowej oraz zmniejsza się o kwotę 83.458,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących( błędnie zakwalifikowano dochód- winno być na dotacji rozwojowej).
 
Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 289.422,00 zł do wysokości 36.575.139,00 zł. 
 
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
 
1.      Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych dotyczących aktualizacji kosztorysu przebudowy skrzyżowań drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo – Sośno- Wierzchucin z drogami powiatowymi nr 1134 C i 1140 C oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów.  
2.      Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów.
3.      Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 43.792,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.   
4.      Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 10.862,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.312,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 300,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 250,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.112,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy o kwotę 882,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 180,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 3.300,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 200,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 500,00 zł, z tytułu z tytułu zakupów inwestycyjnych o kwotę 24.250,00 zł( cena z przetargu jest niższa niż zakładana).
5.      Dział 801- Oświata i wychowania
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 22.100,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 13.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.800,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o kwotę 2.500,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.
Rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne- zmniejsza się o kwotę 9.400,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 3.900,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 2.000,00zł. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.
Rozdział 80148-Stołówki szkolne- zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4.400,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 400,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł z tytułu zakupu środków żywności. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.
6.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 23.700,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 254.547,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 137.798,00, z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.600,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 17.963,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 69.442,00 zł ( DPS Suchorączek – 57.799,00 zł, DPS dla dorosłych – 11.643,00 zł),z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 10.000,00 zł ( DPS Suchorączek – 5.000,00 zł, DPS dla dorosłych – 5.000,00 zł), z tytułu zakupu leków o kwotę 4.000,00 zł ( DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł ( DPS dla dorosłych),   z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 120,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu obieraczki do ziemniaków o kwotę 4.624,00 zł ( DPS Suchorączek) oraz zmniejsza o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu energii ( DPS Suchorączek).
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 23.700,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 873,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 360,00 zł, tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 253,00 zł, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 260,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 873,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 484,00 zł, z zakupu usług remontowych o kwotę 354,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 35,00 zł.
Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- zwiększa się o kwotę 16.323,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 16.323,00 zł z tytułu zakupu materiałów.
7.      Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększa się o kwotę 3.333,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zawodowej.
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej NR WFB.I.3011-55/08 z dnia 6 listopada 2008 r. zwiększającej dotacji na zadania zlecone dla zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł ze środków własnych.
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 21.102,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 15.063,00, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.039,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.102,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 519,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13,00 zł, z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 9.970,00 zł, z tytułu opłat czynszowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł, z tytułu szkoleń dla pracowników o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.600,00 zł.
8.      Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł.
 
Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 289.422,00 do wysokości 39.436.889,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
                                                           
     

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-16 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36476
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer