Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIII / 134 / 08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/140/08 z dnia 08 października 2008 r., uchwałą Nr 32/142/08 z dnia 17 października 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33 / 145 / 08 z dnia 24 października 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.088.462,00 zł
Zwiększa się o kwotę 238.503,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 41.248,00 zł
Dochody budżetowe po zmianach 36.285.717,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.713.979,00 zł
Dochody bieżące 34.571.738,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.


§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.643.962,00 zł
Zwiększa się o kwotę 496.394,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 992.889,00 zł
Wydatki po zmianach 39.147.467,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie program inwestycyjny w latach 2008-
2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w wysokości 167.753,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 693.750,00 zł do wysokości 2.861.750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.531.250,00 zł
b) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.330.500,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.131.250,00 zł, rozchody w wysokości
1.269.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Rezerwy ogólne i celowe:
1. Ogólna w kwocie -234.897,00 zł
Zmniejsza się o kwotę -230.500,00 zł
Rezerwa ogólna po zmianie w kwocie - 4.397,00 zł
Rezerwę ogólną zmniejsza się celem zmniejszenia deficytu budżetowego.
2. rezerwa celowa w kwocie - 419.500,00 zł
Zmniejsza się o kwotę - 419.500,00 zł
Rezerwa celowa po zmianach w kwocie - 0,00 zł
Rezerwę celową rozwiązuje się ponieważ w roku 2008 nie będą realizowane wydatki, na które rezerwę utworzono.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,7a.
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Plan przychodów i wydatków łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody- 1.497.600,00 zł; wydatki – 1.494.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) Przychody - 48.883,00 zł
2) Wydatki - 58.719,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.861.750,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 469.500,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.331.250,00 zł
3. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach
nr 3 i 4.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach 4210 do 4430, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej
kwoty 1.000.000,00 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 12

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
             Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji finansowej Nr W.F.B.I.3011-49/08 z dnia 20 października 2008 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.
 
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:
 
1.      Dział 020- Leśnictwo
Rozdział 02001- Gospodarka leśna- zwiększa się o kwotę 211,00 zł z tytułu środków od AR i MR na wypłatę za zalesienia. 
2.      Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 5.519,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
3.      Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zwiększa się o kwotę 8.195,00 zł, w tym: z
tytułu różnych opłat o kwotę 218,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę
4.357,00zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 1.620,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej
z WFOŚiGW na dofinansowanie konkursu ekologicznego p.t. „ Eko - Wieś Powiatu
Sępoleńskiego” o kwotę 2.000,00 zł. 
4.      Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Gminy Sośno na dofinansowanie samochodu strażackiego.
5.      Dział 756- Dochody od os. Prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych
Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw- zwiększa się o kwotę 8.431,00 zł, w tym: z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3.571,00 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 4.860,00zł.
6.      Dział 801- Oświata i wychowanie.
Rozdział 80148- Stołówki szkolne- zwiększa się o kwotę 16.580,00 zł z tytułu wpływów z usług ( ZSCKR Sypniewo).
Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 120,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody na sfinansowanie godzin nadliczbowych dla nauczycieli za matury.
Rozdział 80197- Gospodarstwa pomocnicze- zwiększa się o kwotę 3.450,00 zł z tytułu zysku z Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSCKR Sypniewo.
7.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 15.416,00 zł z tytułu odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz zmniejsza się o kwotę 15.416,00 zł z tytułu różnych opłat.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 78.615,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 6.945,00 zł ( DPS dla dzieci – 10.000,00 zł, zmniejsza się o 3.055,00 zł – DPS dla dorosłych), z tytułu otrzymania dotacji z PFRON o kwotę 71.670,00 zł ( DPS dla dzieci 90.000,00 zł, DPS dla dorosłych – zmniejsza się o 9.165,00 zł, DPS Suchorączek zmniejsza się o 9.165,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( DPS Suchorączek – 30.000,00 zł, DPS dla dzieci zwiększa się o 10.000,00 zł).
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze i własne- zwiększa się o kwotę 22.832,00 zł, w tym: z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych o kwotę 5.832,00 zł, z tytułu dotacji celowych od powiatów za dzieci z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu o kwotę 17.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.832,00 zł z tytułu różnych opłat.   
8.      Dział 853- Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 -PFRON- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON.
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 50.847,00 zł z tytułu otrzymania dotacji rozwojowej dla PCPR w Więcborku.  
9.      Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdział 85406- Poradnia psychologiczno - pedagogiczna- zwiększa się o kwotę 15.287,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” na działanie punktów konsultacyjnych.
 
Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 197.255,00 zł do wysokości 36.285.717,00 zł. 
 
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
 
1.      Dział 020- Leśnictwo
Rozdział 02001- Gospodarka leśna- zwiększa się o kwotę 211,00 zł z tytułu wypłat za zalesienie.
2.      Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 53.889,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 19.000,00 zł, tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 10.761,00 zł, z tytułu pozostałych usług o kwotę 23.928,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 200,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 53.889,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 41.705,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 3.761,00 zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 8.423,00 zł.  
3.      Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 13.131,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę 5.043,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.200,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 488,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 2.700,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.131,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7.441,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.505,00 zł, z tytułu opłat czynszowych o kwotę 750,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 515,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.920,00 zł.
4.      Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75019-Rada powiatu- zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu niewykorzystania diet dla radnych.
Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zwiększa się o kwotę 6.351,00 zł, w tym: z
tytułu zakupu nagród w ramach konkursu ekologicznego p.t. „ Eko - Wieś Powiatu
Sępoleńskiego” o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej dla Gminy Sępólno Kr. na dofinansowanie monitoringu budynku Starostwa o kwotę 4.351,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.351,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Stowarzyszenia na monografię Kamienia Krajeńskiego.
Rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 25.200,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.   
 
 
5.      Dział 758-Różne rozliczenia.
Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł, w tym: z tytułu rozwiązania rezerwy celowej o kwotę 419.500,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 230.500,00 zł. Rezerwy te zmniejsza się ze względu na niezrealizowanie wydatków związanych z modernizacją szpitala w roku 2008.  
6.      Dział 801- Oświata i wychowanie.
Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne- zmniejsza się o kwotę 400,00 zł z wynagrodzeń.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 23.193,00 zł z tytułu wynagrodzeń ( LO Więcbork – 21.843,00 zł, LO Sępólno Kr. – 1.350,00 zł)
Rozdział 80130-Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 175.077,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 39.497,00 zł (ZSP Sępólno –zmniejsza się o 303,00 zł, ZS CE Więcbork – zmniejsza się o 200,00 zł, ZSCKR- zwiększa się o 40.000,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 19.000,00 zł ( ZSP), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 16.580,00 zł ( ZSKR), z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł ( ZSP – dokończenie zaplecza socjalnego) oraz zmniejsza się o kwotę 119.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów ( ZSP).
Rozdział 80134- Szkoły specjalne zawodowe- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń – ZSCKR Sypniewo.
Rozdział 80146- Dokształcenie i doskonalenie zawodowe- zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie projektu … oraz zmniejsza się o kwotę 25.900,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.   
Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 120,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody na wypłacenie nadgodzin dla nauczycieli za matury oraz zmniejsza się o kwotę 8.600,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.
7.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę126.123,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 600,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 23,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 500,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu dotacji dla DPS dla dzieci na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych o kwotę 125.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę30.563,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.123,00zł (DPS dla dorosłych), z tytułu rozstrzygnięcia przetargu na zakup samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych o kwotę 29.440,00 zł ( DPS dla dorosłych 14.720,00 zł i DPS w Suchorączku – 14.720,00 zł).
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zmniejsza się o kwotę 3.065,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.501,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 350,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 214,00 zł.
Rozdział 85278- usuwanie klęsk żywiołowych- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Gminy Kamień Kr. oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej.
8.      Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi Peron, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł.
Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się kwotę 53.912,00 zł z tytułu otrzymania dotacji rozwojowej, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 22.892,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 9.352,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 20.850,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 604,00 zł, tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 214.00 zł.  
9.      Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 15.287,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” na działanie punktów konsultacyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 790,00 zł z tytułu wynagrodzeń.
10. Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 92695- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. 
 
 
Ogółem wydatki zmniejsza się o kwotę 496.495,00 do wysokości 39.147.467,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
                                                           
     

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-16 11:30
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-16 11:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer