Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXVI/204/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166,184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 40.070.000,00 zł,
w tym:
Dochody majątkowe - 303.500,00 zł
Dochody bieżące - 39.766.500,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.700.000,00 zł,
w tym:
Wydatki majątkowe - 1.376.234,00 zł
Wydatki bieżące - 40.323.766,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2b.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012
zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 62.025,00 zł

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.630.000,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 730.000,00 zł
b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW - 900.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.898.750,00 zł, rozchody w wysokości
2.268.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
1.000.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie
1.630.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
370.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 310.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie - 106.000,00 zł, w tym:
a) na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590) 10.000,00 zł,
b) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty.


§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 4.
2. Wprowadza się plan wykonania dochodów zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 4a.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków łącznej kwocie ( zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody –
1.435.700,00 zł; wydatki – 1.435.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 941.729,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.417.678,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) Przychody - 60.000,00 zł
2) wydatki - 60.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)Przychody – 190.000,00 zł
2)Wydatki - 250.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.0000,00 zł,
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł
3. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach
nr 1 i 2.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach 4210 do 4430, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej
kwoty 1.000.000,00 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 12:52
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71939
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer