Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXV/202/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Na podstawie art.72 ust. 1 i 4 , w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stcznia1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r Nr 97 poz. 674, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżetach szkół prowadzonych przez Powiat Sępoleński wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danej placówce.
2 .Wysokość środków nie podlega zmianom w ciągu roku.

§ 2.1. Środki finansowe wymienione w § 1 tworzą Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli. .
3.Pomoc z Funduszu udzielana jest nauczycielowi w formie zasiłku pieniężnego nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym , chyba że sytuacja wnioskodawcy wymaga szczególnego trybu rozpatrzenia.

§ 3 .1.Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu na pomoc zdrowotną są :
1)nauczyciele zatrudnieni, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sępoleński,
2) nauczyciele emeryci i renciści objęci pomocą socjalną przez te placówki.

§ 4 Zasiłek przyznaje się w związku z :
1) przewlekłą chorobą;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z leczeniem.

§ 5 1. Warunkiem ubiegania się o pomoc zdrowotną jest złożenie wniosku wraz z
załącznikami :
1) aktualnym zaświadczeniem lekarza specjalisty;
2) dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki związane z leczeniem;
3) oświadczenie o dochodach (netto) przypadających na jednego członka rodziny.

2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić osoba uprawniona lub działający w jej imieniu upoważniony opiekun.
3. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust.1 powinien być złożony
w placówce będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela, albo, w której jest on objęty świadczeniami socjalnymi w terminie do 31 maja lub 30 listopada danego roku.
4.Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) nazwisko i imię wnioskodawcy;
2) adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy;
3) miejsce pracy ( w przypadku nauczycieli emerytów lub rencistów należy podać miejsce pracy, z którego wnioskodawca odszedł na emeryturę bądź rentę);
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się 2 razy w danym roku tj. w terminie do 15 czerwca i do 15 grudnia danego roku.

§ 6. Środkami, o których mowa w § 1 zarządza dyrektor placówki.

§ 7. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa niż 15 % i nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom szkół i placówek oświatowych Powiatu Sępoleńskiego.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV/202/2009r.
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2009 roku.


Zgodnie z powołanymi w podstawie prawnej przepisami ustawy – Karta Nauczyciela; organy prowadzące szkoły przeznaczają w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej określając rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddziały w Sępólnie i Więcborku oraz Komisję Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” Powiatu Sępoleńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego przyznaje Komisja powołana przez Dyrektora placówki.


§ 7.1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym, dyrektor placówki powołuje Komisję w składzie :
1) wicedyrektor lub osoba upoważniona przez dyrektora jako Przewodniczący komisji;
2) dwóch nauczycieli wskazanych przez radę pedagogiczną ;
3) po 1 przedstawicielu związków zawodowych działających w placówce;
4) jeden przedstawiciel emerytów i rencistów danej placówki.
2. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej wraz z propozycją wysokości przyznanego zasiłku.
3.Wnioski są ewidencjonowane w rejestrze.
4. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej trzech członków
5.Członkowie Komisji składają oświadczenia o ochronie danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie zasiłku.
6.Ostateczna decyzje o przyznaniu zasiłku podejmuje dyrektor.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 12:40
  • zmodyfikował: Anna Kuchna
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 13:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71782
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer