Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIV/200/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwała Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXVII/153/09 RADY POWIATU z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwała Nr XXVIII/164/09 RADY POWIATU z dnia 04 marca 2009 r., Uchwałą Nr 43/178/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 06 kwietnia 2009, Uchwałą Nr XXIX/ 167/09 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr 45/186/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 maja 2009 r., Uchwałą Nr XXX/182/09 RADY POWIATU z dnia 27 maja 2009 r. , Uchwałą nr 47/196/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 17 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXXI/184/09 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 48/201/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr 50/2007/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 05 sierpnia 2009 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXII/191/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 52 / 218 / 09 z dnia 09 września 2009 r., Uchwałą RADY POWIATU XXXIII/198/09 z dnia 30 września 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 54 / 223 / 09 z dnia 15 października 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 39.619.581,00 zł
Zwiększa się o kwotę 183.542,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł
Dochody po zmianach w wysokości 39.736.123,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 2.116.298,00 zł
Dochody bieżące - 37.619.825,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.639.581,00 zł
Zwiększa się o kwotę 269.029,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 152.487,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości 41.756.123,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 3.709.899,00 zł
Wydatki bieżące - 38.046.224,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 6.

§ 4

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kraj.
W wysokości - 1.335.300,00 zł
2) Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Dorośli
Dzieciom” w wysokości - 59.184,00 zł
3) BODZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr.
W wysokości - 59.329,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Przychody - 50.500,00 zł
Wydatki - 50.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji finansowych: nr WFB.I.3011-53/09 z dnia 5 października 2009 r., nr WFB.I.3011-56/09 z dnia 14 października 2009 r. oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:
1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się o kwotę 6.006,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 7.457,00 zł, w tym: z tytułu różnych dochodów o kwotę 600,00 zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.857,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
3. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- zwiększa się o kwotę 820,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 665,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 155,00 zł.
4. Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 76518- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zwiększa się o kwotę 9.372,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
5. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze- zwiększa się o kwotę 1.656,00zł z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w palcówkach opiekuńczo wychowawczych.
Rozdział 85202- Domy pomocy społeczne- zwiększa się o kwotę 153.231,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 52.222,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 500,00 zł, z tytułu darowizny o kwotę 500,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł ( zmiany te dotyczą DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.) oraz z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększającej dotację celową dla DPS –ów o kwotę 94.009,00 zł.
6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 116.542,00 zł do wysokości 39.736.123,00 zł

 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- zwiększa się o kwotę 8.545,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo- Sośno- Wierzchucin z drogami powiatowymi nr 1134C i 1140 C oraz zmniejsza się o kwotę 8.545,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu zastępstwa procesowego dla mecenasa ( wynagrodzenie i pochodne) oraz zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- zakup usług pozostałych.
3. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.
Rozdział 75095- Pozostał działalność- zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
4. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne- zmniejsza się o kwotę 920,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 652,00 zł z tytułu wynagrodzeń ( LO w Sępólnie Kr – 8,00 zł, LO Więcbork – 644,00 zł).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zmniejsza się o kwotę 659,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych ( ZSP Sępólno Kr. -160,00 zł, ZSCKR Sypniewo – 979,00 zł oraz ZS CE Więcbork – zwiększenie o 480,00 zł).
5. Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększa się o kwotę 4,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.
6. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się 153.231,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 117.489,00zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 7.242,00 zł ( DPS dla dorosłych – 23.500,00 zł oraz zmniejszenie w DPS w Suchorączku o kwotę 21.812,00 zł) , z tytułu zakupu leków o kwotę 5.000,00 zł ( DPS dla dorosłych – 3.000,00 zł, DPS w Suchorączku – 2.000,00 zł), z tytułu podróży krajowych o kwotę 500,00 zł( DPS dla dorosłych), z tytułu dotacji celowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. na zakup pralnico – wirówki o kwotę 23.000,00 zł.
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze- zwiększa się o kwotę 24.711,00 zł z tytułu dotacji dla powiatów za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innym powiecie.
Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 1.678,00zł, w tym z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 55,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.623,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.678,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego.7. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 917,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz zmniejsza się o kwotę 917,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS.
Rozdział 85324-PFRON- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.000,00 zł.
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 2.764,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2.684,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i kwotę 80,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.764,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
8. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 927,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 116.542,00 zł do wysokości 41.756.123,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.


 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 12:30
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 12:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71557
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer