Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII / 198 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwała Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXVII/153/09 RADY POWIATU z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwała Nr XXVIII/164/09 RADY POWIATU z dnia 04 marca 2009 r., Uchwałą Nr 43/178/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 06 kwietnia 2009, Uchwałą Nr XXIX/ 167/09 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr 45/186/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 maja 2009 r., Uchwałą Nr XXX/182/09 RADY POWIATU z dnia 27 maja 2009 r. , Uchwałą nr 47/196/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 17 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXXI/184/09 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2009 r., uchwała ZARZĄDU POWIATU Nr 48/201/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwała Nr 50/2007/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 05 sierpnia 2009 r., uchwała RADY POWIATU Nr XXXII/191/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r., uchwała ZARZĄDU POWIATU Nr 52 / 218 / 09 z dnia 09 września 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 39.149.710,00 zł
Zwiększa się o kwotę 523.271,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 53.400,00 zł
Dochody po zmianach w wysokości 39.619.581,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 2.116.298,00 zł
Dochody bieżące - 37.503.283,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.169.710,00 zł
Zwiększa się o kwotę 736.598,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 266.727,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości 41.639.581,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 3.748.354,00 zł
Wydatki bieżące - 37.891.227,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012,
zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a- zadania inwestycyjne w 2009 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 4

1. Zmiana planu gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.567.400,00 zł; wydatki -1.567.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji finansowej nr WFB.I.3011-W/2/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r., WFB.I.3011-46/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., WFB.I.3011-47/09 z dnia 7 września 2009 r. oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się o kwotę 54.900,00 zł z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej od gmin tj. Gmina Sępólno Kr. – 40.077,00 zł, Gmina Kamień Kr. – 14.823,00 zł.
2. Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne- zmniejsza się o kwote 700,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 16,00 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
3. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- zmniejsza się o kwotę 8.800,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
4. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 1.418,00 zł, w tym: z tytułu otrzymanych darowizn dla Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Kr. o kwotę 1.310,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 108,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.700,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
5. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 371,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 300,00 zł, w tym: z tytułu darowizny o kwotę 102,00 zł ( LO Więcbork), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 198,00 zł ( LO Więcbork – 118,00 zł, LO Sępólno Kr. – 80,00 zł).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 2.556,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.200,00 zł ( ZSCKR Sypniewo) oraz z tytułu odsetek bankowych o kwotę 356,00 zł ( ZSCKR – 240,00 zł, ZSP Sępólno Kr. – 116,00zł).
Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 14.733,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie części ustnej egzaminu maturalnego.
6. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 33,00zł z tytułu odsetek bankowych.
Rozdział 85202- Domy Pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 83.300,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 79.400,00 zł, z tytułu otrzymania darowizny o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.900,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 61,00zł z tytułu odsetek bankowych.
7. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 365.450,00 zł, w tym: z tytułu przyjęcia wniosku o dotację rozwojową na projekt „Wiem i potrafię” o kwotę 365.250,00 zł oraz z tytułu otrzymanej darowizny dla PCPR o kwotę 200,00 zł.
8. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększa się o kwotę 53,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
9. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększa się o kwotę 80,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Ogółem dochody zwiększają się o kwotę 469.871,00 zł do wysokości 39.619.581,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- zwiększa się o kwotę 98.390,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 98.190,00 zł, z tytułu opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 200,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.490,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.768,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 315,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 36.597,00 zł, z tytułu zakupu skrapiarki drogowej (cena poprzetargowa była niższa niż planowana) o kwotę 4.810,00 zł.
2. Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)- zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne –zmniejsza się o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zmniejszającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 1.994,00 zł, w tym: z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 4,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.990,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.194,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.794,00 zł.
3. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- zmniejsza się o kwotę 4.520,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
Rozdział 75019- rady powiatów- zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu podróży służbowych.
Rozdział 75095- Pozostał działalność- zmniejsza się o kwotę 34.032,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
4. Dział 752- Obrona narodowa
Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne- zwiększa się o kwotę 450,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 450,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
5. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 9.310,00 zł , w tym: z tytułu pozostałych należności funkcjonariuszy o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 35,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.275,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.700,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 31.790,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 360,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 465,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.600,00 zł, z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.100,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 42,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów jst o kwotę 343,00 zł.
6. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 102,00 zł z tytułu zakupu materiałów papierniczych. Zmiany te dotyczą LO w Więcborku.
Rozdział 80130- szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 48.334,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 4.000,00 zł ( ZSCKR Sypniewo), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.856,00 zł ( ZSCKR– zwiększa się o 6.822,00 zł, ZSP Sępólno Kr. – zmniejsza się o 2.966,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 24.500,00 zł ( ZSP – zwiększa się o 19.500,00 zł, ZS CE Więcbork – zwiększa się o 13.000,00 zł, ZSCKR- zmniejsza się o 8.000,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej o kwotę 390,00 zł ( ZSP), z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.000,00 zł (ZSP), z tytułu odpisów na ZFŚŚ o kwotę 588,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.000,00 zł (ZSP) oraz zmniejsza się o kwotę 12.512,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.986,00 zł (ZSP), z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 4.000,00 zł ( ZSCKR), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.024,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2,00 zł (ZSP), z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej o kwotę 1.500,00 zł ( ZSP).
Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.
Rozdział 80195- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 79.421,00 z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 80197- Gospodarstwa pomocnicze- zwiększa się o kwotę 69.308,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej do jednego litra mleka dla Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSCKR w Sypniewie.
7. Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85111- Szpitale ogólne- zwiększa się o kwotę 30.862,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 30.279,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 583,00 zł.

8. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się 87.605,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 39.459,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu leków o kwotę 3.190,00 zł ( DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług zdrowotnych ( DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł ( DPS Suchoraczek), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.356,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł (DPS dla dorosłych) oraz zmniejsza się o kwotę 4.305,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4.290,00 zł ( DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu ładowacza czołowego o kwotę 15,00 zł ( DPS Suchorączek).
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze- zmniejsza się o kwotę 1.201,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 5.000,00zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.200,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 110,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.
9. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.033,00zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 167,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 700,00 zł z tytułu szkolenia pracowników.
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 366.651,00 zł, w tym z tytułu projektu „Wiem i potrafię” realizowanego przez Starostwo Powiatowe o kwotę 365.250,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 106.550,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.660,00 zł, zna zakup pomocy naukowych w kwocie 79.850,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 155.190,00 zł oraz z tytułu zakupu usług o kwotę 1.255,00 zł ( PCPR), z tytułu różnych opłat o kwotę 146,00 zł (PCPR).
10.Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększa się o kwotę 8.892,00 zł, w tym; z tytułu wynagrodzenia osobowego kwotę 8.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 892,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.892,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.349,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 70,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 152,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 1.800,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 341,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 580,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 600,00 zł.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
11. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 82601- Obiekty sportowe- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 469.871,00 zł do wysokości 41.639.581,00 zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 10:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer