Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII / 193 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/210/01 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2002 r. Nr 75, poz. 1538, z 2003 r. Nr 92, poz. 1335, z 2004 r. Nr 28 poz. 387 i z 2007 r. Nr 47, poz. 704 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty Skarbnika Powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,”;

2) w § 35 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub z wykorzystaniem aparatury do głosowania.”

3) w § 75 ust. 2 uchyla się zdanie drugie;

4) w § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży tworzą powiatową administrację zespoloną.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/ 193 /2009
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 30 września 2009 r.


Konieczność zmiany Statutu Powiatu wynika wprost z art. 50 i 58 nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ). Zmiana dotyczy zapisu art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ). Art. 12 pkt 3 stanowił, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, a art. 37 ust.1 tej ustawy brzmiał „ Rada powiatu powołuje i odwołuje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty”
Zmiana ustawy polega na tym, że w jednym i drugim artykule wykreślono wyrazy „sekretarza powiatu”
Kolejna zmiana wnika z zainstalowaniem na sali sesyjnej elektronicznej aparatury umożliwiającej sprawdzenie obecności radnych oraz usprawniającej głosowanie.
Proponuje się wykreślenia ze Statutu szczegółowego wykazu jednostek organizacyjnych albowiem szczegółowy wykaz tych jednostek prowadzi Zarząd - § 75 ust. 2 Statutu Powiatu.
W § 76 ust. 1 proponuje się nadać brzmienie dostosowane do obecnego brzmienia przepisów ustawy o samorządzie powiatowym ( art. 33 b. ustawy )
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 08:31
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 08:32

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 08:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer