Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXII/ 185 / 2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 19 sierpnia 2009 roku


w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 49 ust .2 oraz art.91 d pkt 1 ustawy a dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm ) , w związku z § 8 uchwały nr XXXI /183 /2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Postanowienia wstępne§ 1. Ustala się regulamin dotyczący kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sępoleński.

§ 2. Tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z czego :
1) 80 % środków funduszu pozostaje w dyspozycji dyrektorów szkół i placówek
z przeznaczeniem na nagrody dyrektora;
2) 20 % środków funduszu dysponuje Zarząd Powiatu, z przeznaczeniem na nagrody
organu prowadzącego.

§ 3 . Nagroda jest przyznawana dyrektorom i nauczycielom za wysokie osiągnięcia
w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacje zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych, za podejmowanie i realizację przedsięwzięć
o znaczeniu lokalnym w zakresie edukacji, sportu, opieki nad uczniami i wychowankami.

§ 4. Nagroda jest przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku, oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów :
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej :
a) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach okręgowych lub centralnych, olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I – V miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich;
b) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych;
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;
d) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów
i publikacji;
e) upowszechnia własne osiągnięcia w zakresie nowoczesnej dydaktyki
w szkole poprzez zajęcia pokazowe, rady szkoleniowe;
f) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;
g) prowadzi znacząca działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach;
h) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2) w zakresie pracy opiekuńczej i pozaszkolnej :
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej:
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii
i alkoholizmu;
c) organizuje współprace szkoły lub placówki z instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie podnoszenia jakości pracy
szkoły;
d) cieszy się autorytetem i szacunkiem w środowisku pracy;
e) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w zakresie zajęć organizowanych przez szkołę;
f) z własnej inicjatywy podejmuje zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów,
3) w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły:
a) bierze udział w organizowanych formach doskonalenia zawodowego;
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie nauczyciela;
c) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
d) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły;
e) w sposób wzorowy realizuje inne zadania określone w statucie szkoły lub placówki.

§ 5. 1. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego składa się w Starostwie Powiatowym
w Sępólnie Krajeńskim, a o nagrodę dyrektora w szkole lub placówce.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego mogą wystąpić:
1) Dyrektor szkoły lub placówki – dla zatrudnionych w nich nauczycieli,
2) Komisja Edukacji, Kultury , Sportu , Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu,
3) Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu ,Turystyki i Promocji,
4) Organizacje związkowe,
5) Starosta Sępoleński.
3. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien być pozytywnie zaopiniowany przez
Radę Pedagogiczną i Zakładową Organizacje Związkową ( o ile nauczyciel , którego
wniosek dotyczy, jest członkiem danego związku zawodowego) oraz podpisany
przez dyrektora szkoły, placówki lub wnioskodawcę. Opinii organizacji związkowej
nie wymagają wnioski o nagrodę dla dyrektora.
4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w jednym egzemplarzu do 30
września każdego roku i winny zawierać :
1) dane osobowe kandydata – imię i nazwisko, wykształcenia, zajmowane
stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, informacje
o dotychczas otrzymanych nagrodach;
2) merytoryczne uzasadnienie wniosku, w którym należy zamieścić informacje
o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatnio
przyznanej nagrody.
3) oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
§ 6. Wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego, zgłoszone przez podmioty
wymienione w § 5 ust. 2, podlegają rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu.
§ 7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 8. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel może otrzymać
w danym roku nagrody : ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
§ 9. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być
również wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta
szkoły oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 10. Wysokość nagrody organu prowadzącego nie może być niższa niż 70 % ,
a dyrektora szkoły lub placówki w wysokości nie niższej niż 25 % wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego.
.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół
i placówek oświatowych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/ 185 /2009r. RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 19 sierpnia 2009 roku.


Zgodnie z powołanymi w podstawie prawnej przepisami ustawy – Karta Nauczyciela; organ prowadzący szkołę ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Niniejsza uchwala jest uszczegółowieniem Rozdziału 7 uchwały Nr XXXI/183/2009r z dnia 24 czerwca 2009r. dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli, gdzie w § 8.1. zapisano, że sposób oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli określi odrębna uchwała.
Zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – projekt uchwały został w dniu 18 czerwca 2009 roku pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli : Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddziały w Sępólnie i Więcborku oraz Komisją Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” Powiatu Sępoleńskiego.

 


 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-10-09 08:10
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-09 08:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73823
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer