Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXI/183 /2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 24 czerwca 2009 r.


w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 12 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 30 ust. 6 i 10, art.49ust.2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


Rozdział 1.


Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się regulamin określający:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego;
§ 2. Organ prowadzący może w indywidualnych przypadkach na wniosek dyrektora podwyższyć minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rozdział 2


Dodatek za wysługę lat
§ 3. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3


Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne
w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową Powiatu Sępoleńskiego .

2. Prawo do otrzymania dodatku motywacyjnego przysługuje nauczycielowi, który :
1) systematycznie i efektywnie przygotowuje się do przydzielonych obowiązków,
2) prawidłowo prowadzi dokumentacje szkolną, w tym pedagogiczną,
3) rzetelnie i terminowo wywiązuje się z poleceń służbowych,
4) przestrzega dyscypliny pracy.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego należy brać pod uwagę:
1) uzyskanie przez nauczyciela znacznych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych tj.:
a) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach
oraz innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez
kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej
przyszłości pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
c) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
d) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
z uwzględnieniem potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami,
właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
2) jakość świadczonej przez nauczyciela pracy, w tym także związanej z dodatkowym
zadaniem lub zajęciem, a w szczególności :
a) podnoszenie umiejętności/ kwalifikacji zawodowych,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
d) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
e) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę
szkoły w środowisku lokalnym,
f) kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
g) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi,
3) podejmowanie przez nauczyciela działań innowacyjnych;
4) zaangażowanie nauczyciela w realizacje zajęć, o których mowa w art. 42 ust.3 i 3 KN
a w szczególności :
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych placówki.
4. O przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek
decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego
oraz utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki
do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły (placówki) :
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
c) prowadzona polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły :
a) osiągnięcia uczniów : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa
i kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez : wprowadzenie programów autorskich, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych
problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach
i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno –
kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy w wysokości od 5 do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor a dla dyrektora Zarząd Powiatu.


Rozdział 4


Dodatki funkcyjne
§ 5.1 .Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2.Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi dla :
1) dyrektora szkoły od 20 do 70 % wynagrodzenia zasadniczego;
2) wicedyrektora od 15 do 35 % wynagrodzenia zasadniczego;
3) kierownika szkolenia praktycznego i kierownika internatu 15 – 25 % wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Zarząd Powiatu Sępoleńskiego, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły..
4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, nauczyciela konsultanta, doradcy metodycznego, przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości od 4,5 do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
5. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości od 3 do 6 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
6. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu.
7. Przyznając dodatek funkcyjny należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz wyniki pracy szkoły.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

Rozdział 5


Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1.Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:
1) zajęć praktycznych w terenie w szkołach rolniczych w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa w wysokości do 5% wynagrodzenia zasadniczego;
2) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej
w wysokości do5% wynagrodzenia zasadniczego;
3) zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz rewalidacyjno – wychowawczych
w szkołach (oddziałach) specjalnych a także indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego:
a) z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu lekkim
w wysokości od 15 do 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
b) z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wysokości od 20 do 30% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
4) za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych od 5 do 7,5 %
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru
godzin w warunkach określonych w ust. 1
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela – dyrektor szkoły, dla dyrektora – Zarząd
Powiatu.

Rozdział 6


Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
§ 7.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
4. Za faktycznie przepracowane uznaje się także godziny zajęć, w których nauczyciel nie
mógł zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym ze względu na :
1)wykonywanie innych prac zleconych mu przez pracodawcę;
2) zawieszanie zajęć z powodów epidemii lub mrozów;
3) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy i nie przydzielenie innych zajęć nauczycielowi;
4) choroba dziecka nauczanego indywidualnie.
5. Do rozliczenia przyjmuje się 38 tygodniowy plan pracy w roku szkolnym.
6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne
wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 7


Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 8.1. Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę ,określa odrębna uchwała.
2. Wysokość nagród ustalają:
1) dla nauczycieli – dyrektor ze środków pozostających w dyspozycji tego organu
– w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego;
2) dla nauczycieli i dyrektorów – Zarząd Powiatu Sępoleńskiego ze środków pozostających
w dyspozycji tego organu – w wysokości nie niższej niż 70% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego.
3. Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach – w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, nagroda wypłacana jest w dniu poprzedzającym ten dzień.

Rozdział 8


Dodatek mieszkaniowy

§ 9. 1. Nauczycielowi, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie – oddział zamiejscowy
w Kamieniu Kraj oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2. Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 2 %
2) dla 2 osób – 3%
3) dla 3 osób – 4%,
4) dla 4 i więcej osób – 6%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób , że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnego złotego.
4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela i przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek
o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3)odbywania przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była
zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 9


Postanowienia końcowe

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego oraz dyrektorom
szkół i placówek oświatowych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2009 roku.


UZASADNIENIE


do Uchwały Nr XXXI/ 183 /2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zgodnie z powołanymi w podstawie prawnej przepisami ustawy – Karta Nauczyciela,
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala w drodze regulaminu wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli..
Stosownie do ustawowego obowiązku regulamin był przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Oddziały w Sępólnie i Więcborku oraz Komisją Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” Powiatu Sępoleńskiego. Odbyło się 8 protokołowanych spotkań i treść niniejszego regulaminu uzgodniono w dniu 18 czerwca 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-10-07 11:34
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 11:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71933
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer