Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVII /153 / 09 RADY POWIATU w SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 stycznia 2009 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwały Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:


§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.967.182,00 zł
Zwiększa się o kwotę 1.608.607,00 zł
Dochody po zmianach w wysokości 38.575.789,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 2.052.475,00 zł
Dochody bieżące - 36.523.314,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.737.182,00 zł
Zwiększa się o kwotę 1.627.311,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 18.704,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości 41.345.789,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 4.801.888,00 zł
Wydatki bieżące - 36.543.901,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z
załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem 5 i 5a.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
             Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.
 
Po stroni dochodów dokonuje się następujących zmian:
 
1.      Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne i Powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.582.100,00 zł z tytułu otrzymania promesy na dofinansowanie z budżetu państwa przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej w Sośnie.
2.      Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu wpłacenia zastępstwa procesowego.
3.      Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 25.907,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Powiatu Toruńskiego na współfinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego w roku szkolnym, 2008//2009”.
 
Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 1.608.607,00 zł do wysokości 38.575.789,00 zł
   
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
 
1.      Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne Powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.564.200,00 zł z tytułu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej w Sośnie.
2.      Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego i pochodnych od tych wynagrodzeń.   
3.      Dział 750-Administracja publiczna
Rozdział 75019- Rady powiatów- zwiększa się o kwotę 8.638,00 zł z tytułu składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Nasza Krajna.
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla Gminy Zakrzewo na dofinansowanie remontu mostu na rzece Łobzonka w miejscowości Wersk o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na współfinansowanie modernizacji sali sesyjnej o kwotę 13.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.
Rozdział 75095- Pozostała działalność –zmniejsza się o kwotę 5.204,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
4.      Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł z tytułu zakupu basenu p poż..
5.      Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395- Pozostałą działalność-zwiększa się o kwotę 29.323,00 zł, w tym: z tytułu  dotacji celowej dla Powiatu w Toruniu nana współfinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego w roku szkolnym, 2008//2009” o kwotę 3.416,00 zł, tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 9.600,00 zł, z tytuł zakupu usług pozostałych o kwotę 16.307,00 zł.
 
Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 1.608.607,00 zł do wysokości  41.345.789,00 zł
 
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
                                                                                                                       
                                         
     
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 13:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71784
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer