Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony


UCHWAŁA Nr XXVII/ 152/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ.z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008
Staroście Sępoleńskiemu

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1485 ) w związku z art. 1 ust. 2 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.2).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 Panu Henrykowi
Pawlina – Staroście Sępoleńskiemu w wysokości 9.715,50 brutto ( słownie: dziewięć tysięcy, siedemset piętnaście złotych 50/100, z czego kwota netto wynosi 6.769,99 zł ( słownie złotych : sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100 ).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

______________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r., Nr 116, poz.. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 34, poz.243,Nr 104, poz. 708 i 711.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXVII/ 152/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 stycznia 2009 r.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm. ) prawo do otrzymywania tego wynagrodzenia przysługuje pracownikom samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych prowadzących gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w samorządowych jednostkach budżetowych są pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. ), do których w myśl art. 4 pkt 1 b zalicza się Starostę, Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że ustalanie wynagrodzenia Starosty należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu, a zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt ustawy o pracownikach samorządowych, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczący Rady wobec Starosty, z zastrzeżeniem prawa do ustalania wynagrodzenia.
W związku z tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „ trzynastka” jest „wynagrodzeniem”, niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały, by dokonać wypłaty nabytego prawa do dodatkowego wynagrodzenia, stąd niniejszy projekt uchwały.


 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 13:22
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 13:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68173
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer