Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

I sesja dnia 19.11. 2002 r.
Uchwała Nr I/1/02
dotyczy: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.



Uchwała Nr I/2/02


dotyczy: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.




Uchwała Nr I/3/02


dotyczy: wyboru Starosty Sępoleńskiego




II sesja dnia 27.11.2002 r.

Uchwała Nr II/4/02


dotyczy: wygaśnięcia mandatu radnego




Uchwała Nr II/5/02


dotyczy : powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów




Uchwała Nr II/6/02


dotyczy: powołania stałej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji




Uchwała Nr II/7/02


dotyczy: powołania stałej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej




Uchwała Nr II/8/02


dotyczy : powołania stałej Komisji Infrastruktury i Gospodarki




Uchwała Nr II/9/02


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2002




III sesja dnia 18.12.2002 r.

Uchwała Nr III/10/02


dotyczy : obsadzenia mandatu radnego




Uchwała Nr III/11/02


dotyczy: wyboru Wicestarosty Sępoleńskiego




Uchwała Nr III/12/02


dotyczy : wyboru członków Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.




Uchwała Nr III/13/02


dotyczy : powołania Komisji Rewizyjnej




Uchwała Nr III/14/02


dotyczy : wyboru członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji




Uchwała Nr III/15/02


dotyczy : upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu do wykonywania czynności z


zakresu prawa pracy wobec Starosty




Uchwała Nr III/16/02


dotyczy : powołania doraźnej Komisji Statutowej




Uchwała Nr III/17/02


dotyczy : delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa


Obywateli i Porządku Publicznego




Uchwała Nr III/18/02


dotyczy : uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2002




IV sesja dnia 30.12.2002 r.

Uchwała Nr IV/19/02


dotyczy : uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




Uchwała Nr IV/20/02


dotyczy : wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego




Uchwała Nr IV/21/02


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2002




Uchwała Nr IV/22/02


dotyczy: uchwalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku


budżetowego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2002




V sesja dnia 29.01.2003 r.

Uchwała Nr V/23/03


dotyczy : realizacji zobowiązań Szpitala Powiatowego w Więcborku z tytułu uchwały


likwidacyjnej




Uchwała Nr V/24/03


dotyczy : nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej




Uchwała Nr V/25/03


dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2003




Uchwała Nr V/26/03


dotyczy : zatwierdzenia rocznego planu kontroli




Uchwała Nr V/27/03


dotyczy: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu




Uchwała Nr V/28/03


dotyczy: porozumienia o przyjęciu niektórych zadań z zakresu administracji rządowej


dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru




Uchwała Nr V/29/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego za rok 2003




VI sesja dnia 12.03.2003 r.

Uchwała Nr VI/30/03


dotyczy: zaciągnięcia kredytu długoterminowego




Uchwała Nr VI/31/03


dotyczy: zbycia udziałów w spółce prawa handlowego




Uchwała Nr VI/32/03


dotyczy: realizacji zobowiązania finansowego z tytułu dodatkowego składnika


wynagrodzenia obejmującego kwotę 203,- zł. miesięcznie




Uchwała Nr VI/33/03


dotyczy: dokonania wpisu w Księdze Pamiątkowej Zasłużonych dla Powiatu


Sępoleńskiego




Uchwała Nr VI/34/03


dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok


2002




Uchwała Nr VI/35/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Domu Pomocy


Społecznej w Kamieniu Krajeńskim




Uchwała Nr VI/36/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Domu Pomocy


Społecznej w Suchorączku




Uchwała Nr VI/37/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gospodarstwa


Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku




Uchwała Nr VI/38/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego


Centrum Pomocy Rodzinie




Uchwała Nr VI/39/03


dotyczy: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości


jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego


pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i


placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński




Uchwała Nr VI/40/03


dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu


Sępoleńskiego




Uchwała Nr VI/41/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




VII sesja dnia 16.04. 2003 r.

Uchwała Nr VII/42/03


dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za


2002 r. i udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium




Uchwała Nr VII/43/03


dotyczy: zmiany statutu powiatu




Uchwała Nr VII/44/03


dotyczy: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania


czynności związanych z podróżami służbowymi wobec Przewodniczącego


Rady Powiatu




Uchwała Nr VII/45/03


dotyczy: ustalania stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie


usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu




Uchwała Nr VII/46/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




Uchwała Nr VII/47/03


dotyczy: rezygnacji członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji


oraz Komisji Budżetu i Finansów




VIII sesja dnia 28.05.2003 r.

Uchwała Nr VIII/48/03


dotyczy: zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku


Publicznego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków


rzeczywiście poniesionych




Uchwała Nr VIII/49/03


dotyczy: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn.


Chojnicki Bank Żywności




Uchwała Nr VIII/50/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




IX sesja dnia 25.06.2003 r.

Uchwała Nr IX/51/03


dotyczy: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.




Uchwała Nr IX/52/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




X sesja z XI sesja dnia 24 września 2003 r.
Uchwała Nr XI/58/03
dotyczy: powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.


dnia 27.08 .2003 r

Uchwała Nr X/53/03


dotyczy: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu


Sępoleńskiego za I półrocze 2003 roku.




Uchwała Nr X/54/03


dotyczy: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu




Uchwała Nr X/55/03


dotyczy: porozumienia z Gminą Sępólno Kraj. o wspólnym sporządzeniu


i sfinansowaniu dokumentacji technicznej modernizacji skrzyżowania


ulicy Koronowskiej z ulicą Sienkiewicza oraz modernizacji ulicy


Koronowskiej w Sępólnie Kraj.




Uchwała Nr X/56/03


dotyczy: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego




Uchwała Nr X/57/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




XI sesja dnia 24.09.2003 r.

Uchwała Nr XI/58/03


dotyczy: powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz


porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.




Uchwała Nr XI/59/03


dotyczy: strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu


Sępoleńskiego




Uchwała Nr XI/60/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




XII sesja dnia 29.10.2003 r.

Uchwała Nr XII/61/03


dotyczy: uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa


handlowego




Uchwała Nr XII/62/03


dotyczy: wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Sępoleńskiego




Uchwała Nr XII/63/03


dotyczy: sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003XIII




XIIIsesja dnia 26.11.2003 r.

Uchwała Nr XIII/64/03


dotyczy: zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Więcbork o wspólnym prowadzeniu w 2002 roku zadania p.n. „modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sypniewie”




Uchwała Nr XIII/65/03


dotyczy: porozumienia z Gminami tworzącymi Powiat Sępoleński o wspólnym prowadzeniu w 2003, 2004 i 2005 roku zadania p.n. „nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Kościuszki 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego”




Uchwała Nr XIII/66/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




Uchwała Nr XIII/67/03


dotyczy: porozumienia o przyjęciu niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru




Uchwała Nr XIII/68/03


dotyczy: nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej




Uchwała Nr XIII/69/03


dotyczy: nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej




Uchwała Nr XIII/70/03


dotyczy: nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej




XIV sesja dnia 30.12.2003 r.

Uchwała Nr XIV/71/03


dotyczy: zatwierdzenia rocznego planu kontroli




Uchwała Nr XIV/72/03


dotyczy: sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja


podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania


uprawnionych do tego organów.




Uchwała Nr XIV/73/03


dotyczy: uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku


budżetowego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2003




Uchwała Nr XIV/74/03


dotyczy: zmiany statutu powiatu




Uchwała Nr XIV/75/03


dotyczy: utrzymania dodatku specjalnego dla Starosty


Sępoleńskiego.




Uchwała Nr XIV/76/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003




Uchwała Nr XIV/77/03


dotyczy: uchwalenia budżetu powiatu Sępoleńskiego na rok 2004




XV sesja dnia 28.01.2004 r.

Uchwała Nr XV/78/04


dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2004




Uchwała Nr XV/79/04


dotyczy: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.




Uchwała Nr XV/80/04


dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów


za rok 2003




XVI sesja dnia 25.02.2004 r.

Uchwała Nr XVI/81/04


dotyczy: przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Sępólnie Kraj.


w Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. z dwoma zamiejscowymi


filiami w Kamieniu Kraj. i Więcborku




Uchwała Nr XVI/82/04


w sprawie : utworzenia dwuletniego Liceum Uzupełniającego –


Ogólnokształcącego przy Liceum Ogólnokształcącym im. T.


Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj.




Uchwała Nr XVI/83/04


dotyczy: założenia 4 letniego Technikum Hotelarskiego wchodzącego


w skład Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego w Więcborku




Uchwała Nr XVI/84/04


dotyczy: w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej




XVII sesja dnia 31.03.2004 r.

Uchwała Nr XVII /85/ 04


dotyczy: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sępoleńskiego




Uchwała Nr XVII /86/ 04


dotyczy: w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na cele nie


związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.




Uchwała Nr XVII/87/04


dotyczy: postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.




Uchwała Nr XVII/88/04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.




Uchwała Nr XVII/89/04


dotyczy: wyboru członka Komisji Infrastruktury i Gospodarki




VIII sesja dnia 28.04.2004 r.

Uchwała Nr XVIII/90/04


dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu


Sępoleńskiego za 2003 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium




Uchwała Nr XVIII /91/ 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.




Uchwała Nr XVIII/92/04


dotyczy: uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem


gospodarki odpadami dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2004-2010.




XIX sesja dnia 26.05.2004 r.

Uchwała Nr XIX/93/04


dotyczy: w sprawie nabycia udziałów POW –MEDICA Sp. z o. o. w Więcborku




Uchwała Nr XIX /94/ 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.




Uchwala Nr 95/XIX/04


dotyczy: zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem


Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.




XX sesja 30.06.2004 r.

Uchwała Nr XX/ 96 /04


dotyczy: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów




Uchwała Nr XX/ 97 /04


dotyczy: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów




Uchwała Nr XX/ 98 /04


w sprawie: uchwalenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania


dla oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim




Uchwała Nr XX/ 99 /04


dotyczy: w sprawie porozumienia z Gminą Sępólno Kraj. o wspólnym sporządzeniu i sfinansowaniu dokumentacji technicznej modernizacji skrzyżowania ulicy Chojnickiej z ulicą Kościuszki w Sępólnie Kraj.




Uchwała Nr XX/ 100 /04


dotyczy: w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z


opłat rodziców dziecka lub osoby pełnoletniej za ich pobyt w


rodzinie zastępczej



Uchwała Nr XX /101 /04


dotyczy: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony


Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.




Uchwała Nr XX / 102 / 04


dotyczy: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.




XXI sesja dnia 18.08.2004 r.

Uchwała Nr XXI/103/04


dotyczy: w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu


sępoleńskiego na lata 2004-2006.




Uchwała Nr XXI / 104 /04


dotyczy: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony


Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.




Uchwała Nr XXI/105/04


dotyczy: przystąpienia do konkursów o finansowanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.




Uchwała Nr XXI/106/04


dotyczy: uchwalenia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez Powiat Sępoleński w roku szkolnym 2004/2005” oraz „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Sępoleńskiego w roku akademickim 2004/2005” finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.




Uchwała Nr XXI / 107 / 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.




XXII sesja z dnia 8.09.2004 r.

Uchwała Nr XXII/ 108 /04


dotyczy: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu


prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej .




Uchwała Nr XXII/ 109 /04


dotyczy: ciągłości świadczeń medycznych.




Uchwała Nr XXII/ 110 / 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4352
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-02-13 14:27
baner toplayer