Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

I sesja dnia 19.11. 2002 r.
Uchwała Nr I/1/02
dotyczy: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.Uchwała Nr I/2/02


dotyczy: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
Uchwała Nr I/3/02


dotyczy: wyboru Starosty Sępoleńskiego
II sesja dnia 27.11.2002 r.

Uchwała Nr II/4/02


dotyczy: wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr II/5/02


dotyczy : powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów
Uchwała Nr II/6/02


dotyczy: powołania stałej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Uchwała Nr II/7/02


dotyczy: powołania stałej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Uchwała Nr II/8/02


dotyczy : powołania stałej Komisji Infrastruktury i Gospodarki
Uchwała Nr II/9/02


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2002
III sesja dnia 18.12.2002 r.

Uchwała Nr III/10/02


dotyczy : obsadzenia mandatu radnego
Uchwała Nr III/11/02


dotyczy: wyboru Wicestarosty Sępoleńskiego
Uchwała Nr III/12/02


dotyczy : wyboru członków Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
Uchwała Nr III/13/02


dotyczy : powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr III/14/02


dotyczy : wyboru członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Uchwała Nr III/15/02


dotyczy : upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu do wykonywania czynności z


zakresu prawa pracy wobec Starosty
Uchwała Nr III/16/02


dotyczy : powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała Nr III/17/02


dotyczy : delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa


Obywateli i Porządku Publicznego
Uchwała Nr III/18/02


dotyczy : uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2002
IV sesja dnia 30.12.2002 r.

Uchwała Nr IV/19/02


dotyczy : uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
Uchwała Nr IV/20/02


dotyczy : wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego
Uchwała Nr IV/21/02


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2002
Uchwała Nr IV/22/02


dotyczy: uchwalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku


budżetowego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2002
V sesja dnia 29.01.2003 r.

Uchwała Nr V/23/03


dotyczy : realizacji zobowiązań Szpitala Powiatowego w Więcborku z tytułu uchwały


likwidacyjnej
Uchwała Nr V/24/03


dotyczy : nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej
Uchwała Nr V/25/03


dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2003
Uchwała Nr V/26/03


dotyczy : zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Uchwała Nr V/27/03


dotyczy: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr V/28/03


dotyczy: porozumienia o przyjęciu niektórych zadań z zakresu administracji rządowej


dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru
Uchwała Nr V/29/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego za rok 2003
VI sesja dnia 12.03.2003 r.

Uchwała Nr VI/30/03


dotyczy: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr VI/31/03


dotyczy: zbycia udziałów w spółce prawa handlowego
Uchwała Nr VI/32/03


dotyczy: realizacji zobowiązania finansowego z tytułu dodatkowego składnika


wynagrodzenia obejmującego kwotę 203,- zł. miesięcznie
Uchwała Nr VI/33/03


dotyczy: dokonania wpisu w Księdze Pamiątkowej Zasłużonych dla Powiatu


Sępoleńskiego
Uchwała Nr VI/34/03


dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok


2002
Uchwała Nr VI/35/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Domu Pomocy


Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
Uchwała Nr VI/36/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Domu Pomocy


Społecznej w Suchorączku
Uchwała Nr VI/37/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gospodarstwa


Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
Uchwała Nr VI/38/03


dotyczy: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w


tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla


poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego


Centrum Pomocy Rodzinie
Uchwała Nr VI/39/03


dotyczy: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości


jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego


pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i


placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński
Uchwała Nr VI/40/03


dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu


Sępoleńskiego
Uchwała Nr VI/41/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
VII sesja dnia 16.04. 2003 r.

Uchwała Nr VII/42/03


dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za


2002 r. i udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium
Uchwała Nr VII/43/03


dotyczy: zmiany statutu powiatu
Uchwała Nr VII/44/03


dotyczy: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania


czynności związanych z podróżami służbowymi wobec Przewodniczącego


Rady Powiatu
Uchwała Nr VII/45/03


dotyczy: ustalania stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie


usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu
Uchwała Nr VII/46/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
Uchwała Nr VII/47/03


dotyczy: rezygnacji członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji


oraz Komisji Budżetu i Finansów
VIII sesja dnia 28.05.2003 r.

Uchwała Nr VIII/48/03


dotyczy: zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku


Publicznego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków


rzeczywiście poniesionych
Uchwała Nr VIII/49/03


dotyczy: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn.


Chojnicki Bank Żywności
Uchwała Nr VIII/50/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
IX sesja dnia 25.06.2003 r.

Uchwała Nr IX/51/03


dotyczy: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.
Uchwała Nr IX/52/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
X sesja z XI sesja dnia 24 września 2003 r.
Uchwała Nr XI/58/03
dotyczy: powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.


dnia 27.08 .2003 r

Uchwała Nr X/53/03


dotyczy: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu


Sępoleńskiego za I półrocze 2003 roku.
Uchwała Nr X/54/03


dotyczy: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr X/55/03


dotyczy: porozumienia z Gminą Sępólno Kraj. o wspólnym sporządzeniu


i sfinansowaniu dokumentacji technicznej modernizacji skrzyżowania


ulicy Koronowskiej z ulicą Sienkiewicza oraz modernizacji ulicy


Koronowskiej w Sępólnie Kraj.
Uchwała Nr X/56/03


dotyczy: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego
Uchwała Nr X/57/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
XI sesja dnia 24.09.2003 r.

Uchwała Nr XI/58/03


dotyczy: powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz


porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Uchwała Nr XI/59/03


dotyczy: strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu


Sępoleńskiego
Uchwała Nr XI/60/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
XII sesja dnia 29.10.2003 r.

Uchwała Nr XII/61/03


dotyczy: uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa


handlowego
Uchwała Nr XII/62/03


dotyczy: wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Sępoleńskiego
Uchwała Nr XII/63/03


dotyczy: sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003XIII
XIIIsesja dnia 26.11.2003 r.

Uchwała Nr XIII/64/03


dotyczy: zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Więcbork o wspólnym prowadzeniu w 2002 roku zadania p.n. „modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sypniewie”
Uchwała Nr XIII/65/03


dotyczy: porozumienia z Gminami tworzącymi Powiat Sępoleński o wspólnym prowadzeniu w 2003, 2004 i 2005 roku zadania p.n. „nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Kościuszki 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego”
Uchwała Nr XIII/66/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
Uchwała Nr XIII/67/03


dotyczy: porozumienia o przyjęciu niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru
Uchwała Nr XIII/68/03


dotyczy: nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej
Uchwała Nr XIII/69/03


dotyczy: nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej
Uchwała Nr XIII/70/03


dotyczy: nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej
XIV sesja dnia 30.12.2003 r.

Uchwała Nr XIV/71/03


dotyczy: zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Uchwała Nr XIV/72/03


dotyczy: sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja


podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania


uprawnionych do tego organów.
Uchwała Nr XIV/73/03


dotyczy: uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku


budżetowego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2003
Uchwała Nr XIV/74/03


dotyczy: zmiany statutu powiatu
Uchwała Nr XIV/75/03


dotyczy: utrzymania dodatku specjalnego dla Starosty


Sępoleńskiego.
Uchwała Nr XIV/76/03


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003
Uchwała Nr XIV/77/03


dotyczy: uchwalenia budżetu powiatu Sępoleńskiego na rok 2004
XV sesja dnia 28.01.2004 r.

Uchwała Nr XV/78/04


dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2004
Uchwała Nr XV/79/04


dotyczy: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
Uchwała Nr XV/80/04


dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów


za rok 2003
XVI sesja dnia 25.02.2004 r.

Uchwała Nr XVI/81/04


dotyczy: przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Sępólnie Kraj.


w Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. z dwoma zamiejscowymi


filiami w Kamieniu Kraj. i Więcborku
Uchwała Nr XVI/82/04


w sprawie : utworzenia dwuletniego Liceum Uzupełniającego –


Ogólnokształcącego przy Liceum Ogólnokształcącym im. T.


Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj.
Uchwała Nr XVI/83/04


dotyczy: założenia 4 letniego Technikum Hotelarskiego wchodzącego


w skład Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego w Więcborku
Uchwała Nr XVI/84/04


dotyczy: w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej
XVII sesja dnia 31.03.2004 r.

Uchwała Nr XVII /85/ 04


dotyczy: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sępoleńskiego
Uchwała Nr XVII /86/ 04


dotyczy: w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na cele nie


związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Uchwała Nr XVII/87/04


dotyczy: postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr XVII/88/04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.
Uchwała Nr XVII/89/04


dotyczy: wyboru członka Komisji Infrastruktury i Gospodarki
VIII sesja dnia 28.04.2004 r.

Uchwała Nr XVIII/90/04


dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu


Sępoleńskiego za 2003 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium
Uchwała Nr XVIII /91/ 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.
Uchwała Nr XVIII/92/04


dotyczy: uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem


gospodarki odpadami dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2004-2010.
XIX sesja dnia 26.05.2004 r.

Uchwała Nr XIX/93/04


dotyczy: w sprawie nabycia udziałów POW –MEDICA Sp. z o. o. w Więcborku
Uchwała Nr XIX /94/ 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.
Uchwala Nr 95/XIX/04


dotyczy: zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem


Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
XX sesja 30.06.2004 r.

Uchwała Nr XX/ 96 /04


dotyczy: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała Nr XX/ 97 /04


dotyczy: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała Nr XX/ 98 /04


w sprawie: uchwalenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania


dla oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim
Uchwała Nr XX/ 99 /04


dotyczy: w sprawie porozumienia z Gminą Sępólno Kraj. o wspólnym sporządzeniu i sfinansowaniu dokumentacji technicznej modernizacji skrzyżowania ulicy Chojnickiej z ulicą Kościuszki w Sępólnie Kraj.
Uchwała Nr XX/ 100 /04


dotyczy: w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z


opłat rodziców dziecka lub osoby pełnoletniej za ich pobyt w


rodzinie zastępczejUchwała Nr XX /101 /04


dotyczy: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony


Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Uchwała Nr XX / 102 / 04


dotyczy: w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.
XXI sesja dnia 18.08.2004 r.

Uchwała Nr XXI/103/04


dotyczy: w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu


sępoleńskiego na lata 2004-2006.
Uchwała Nr XXI / 104 /04


dotyczy: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony


Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Uchwała Nr XXI/105/04


dotyczy: przystąpienia do konkursów o finansowanie stypendiów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Uchwała Nr XXI/106/04


dotyczy: uchwalenia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez Powiat Sępoleński w roku szkolnym 2004/2005” oraz „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Sępoleńskiego w roku akademickim 2004/2005” finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Uchwała Nr XXI / 107 / 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.
XXII sesja z dnia 8.09.2004 r.

Uchwała Nr XXII/ 108 /04


dotyczy: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu


prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej .
Uchwała Nr XXII/ 109 /04


dotyczy: ciągłości świadczeń medycznych.
Uchwała Nr XXII/ 110 / 04


dotyczy: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2004.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8290
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-13 14:27:32
baner toplayer