Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 12 marca 2003 r.

Uchwała Nr VI/41/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 12 marca 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt. 5,6,8,9, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) i art. 109, art. 116 ust.1,2,3 i 4, 5 art. 118, art. 124 ust.1,2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 w związku z art. 124. Ust. 2 pkt. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 , z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1


W załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały Nr IV/21/02 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 2/3/03 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz uchwały Rady Powiatu Nr V/29/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniającej budżet wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 będącymi załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 764.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie i Urzędach Gmin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu Nr VI/41/03
z dnia 12 marca 2003 r.

Prognozowane kwoty długu na 2003 r. i lata następne.

 

Lp Tytuł długu Kwota długu na dzień 31.12. 2002 Prognozowanie kwoty długu wg. stanu na koniec roku:
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Wyemitowane papiery wartościowe 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.600.000 1.100.000 600.000 0 0 0 0
2. Kredyty:Długoterminowe zaciągnięteDługoterminowe zaciągnięte w 2003 00 125.0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3. Pożyczki:Długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Przyjęte depozyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Wymagane zobowiązania:a) jednostek budżetowychb) pozostałych jednostek ( zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) Wynikające z:Ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów. 0000500.000 0000450.000 0000400.000 0000350.000 0000300.000 0000250.000 0000200.000 0000150.000 0000100.000 000050.000 00000
6. Ogólna kwota zadłużenia 2.500.000 2.575.000 2.400.000 2.350.000 1.900.000 1.350.000 800.000 150.000 100.000 50.000 0
7. Prognozowane dochody budżetowe 25.491.305 22.053.129 24.633.345 25.495.512 27.303.144 28.256.024 29/103/704 29/976/816 30.876.120 31.802.404 32.756.476

Sporządziła: Barbara Myślińska

 

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Nr VI/41/03
z dnia 12 marca 2003 r

Przychody i rozchody

§ Wyszczególnienie Przychody zł Rozchody zł
Przychody 889.500,00 125.000,00
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 272.000,00
944 Pozostałe przychody z prywatyzacji 247.500,00
952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 250.000,00
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 120.000,00
Rozchody 0,00 125.000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 125.000,00
Ogółem: 889.500,00 125.000,00


Sporządziła: Anna Hajduk Kowalczyk

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.119. ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/wym. uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian z budżecie Powiatu na 2003 r.
Po stronie dochodów wprowadza się zmiany będące konsekwencją otrzymane decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.-3011/7/2003 zwiększającą dotacje w dziale 853- opieka społeczna, rozdział 85301- placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 61.598,00 zł. oraz z tytułu otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa w wysokości 7.500,00 zł. na stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Ogółem kwota zwiększająca dochody 69.098,00 zł, do kwoty ogółem 22.122.227,00 zł.
Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w dziale 600- transport i łączność, rozdział 60014 –drogi publiczne powiatowe w ramach wcześniej przyznanego limitu wydatków na wniosek kierownika jednostki. W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa zmiana kierunku wydatków na pokrycie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- Komedy powiatowa PSP w prowadza się zmiany na wniosek komendanta we wcześniej przyznanym limicie wydatków. W dziale 757- obsługa długu publicznego, rozdział 75702- obsługa kredytów podmiotów krajowych wprowadza się kwotę 37.500,00 na pokrycie wydatków związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł. (Źródło sfinansowania przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały). W dziale 801- oświata i wychowanie w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne wprowadza się zmiany wynikające z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół specjalnych Nr 2 w Sępólnie Kraj. w ramach wcześniej przyznanego limitu wydatków. W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe zwiększa wydatki w paragrafie 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj., wydatek ten sfinansowany zostaje ze środków w tym samym dziale, rozdział 80195- pozostała działalność w następujących paragrafach 4210 w kwocie 25.000,00 zł i w paragrafie 6060- wydatki inwestycyjne jst. w kwocie 25.000,00 zł. Ponadto w rozdziale 80130- szkoły zawodowe
( ZS.CKR Sypniewo ) zwiększa się wydatki o kwotę 118. 361,00 na zakup opału w kwocie 98.361,00 zł oraz 20.000,00 zł na zakup energii. Sfinansowanie tych wydatków w kwocie 8.121,00 zł nastąpi z przesunięcia wydatków w rozdziale 80195- pozostała działalność, natomiast pozostała część sfinansowana zostaje sfinansowana z prywatyzacji mienia w Gosp.Pom. Sypniewo, które jest jednostka pomocniczą tej Szkoły ( 110.240,00 zł). W dziale 851 – ochrona zdrowia wprowadza się wydatki związane z wypłaceniem tzw. „203”, które ujęte zostało w bilansie likwidacyjnym Szpitala Powiatowego w Więcborku i dla którego organ założycielski został zobligowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. Sfinansowanie tego wydatku zostało zaplanowane z przychodów z prywatyzacji mienia 137.260,00 zł, z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 272.000,00 zł oraz z zaplanowanego kredytu 249.760,00 zł. W dziale 853 – opieka społeczna zwiększa się wydatki w rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę zwiększenia dotacji 26.598,00 zł, natomiast kwotę uzyskaną z uzyskania datacji na ten rozdział przeznaczona zostaje na zwiększenie wydatków w rozdziale 85318 – PCPR w kwocie 10.000,00 zł , kwota pozostała pokrywa wraz z przychodami koszt odsetek. W dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się wydatki w rozdziale 85415- pomoc materialna dla uczniów – stypendia Marszałkowskie. W Dziale 926 – kultura fizyczna i sport dokonuje się zmian na wniosek Kierownika Wydział Edukacji. Ogółem zwiększenie wydatków 0 kwotę 833.598,00 z, do kwoty ogólnej 22.886.727,00 zł..
W załączniku Nr 3 przedstawiono przychody i rozchody związane z planowanym deficytem oraz w załączniku 4 prognozę spłat.
Wyżej wymienione zmiany zostały zaakceptowane jednogłośnie przez Komisją Budżetu i Finansów.

Sporządziła: Anna Hajduk Kowalczyk

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

Pobierz Pliki

Metryka

  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62607
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-13 14:23:08
baner toplayer