BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VII/43/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/43/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany statutu powiatu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806.)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:
§ 1

W Statucie Powiatu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/210/01 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie uchwalenia statutu powiatu, wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych”,

2) w § 51:
a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
b) ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Komisja może również powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji”,

3) w § 75:
a) ust. 2, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Szkoły Ponadgimnazjalne”,
b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych powiatu stanowi załącznik nr 1”,

4) w § 76:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powiatową administrację zespoloną tworzą:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
2) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim,
4) Centrum Powiadamiania Ratunkowego.”
b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,”
c) ust. 3 skreśla się.
5) Załącznik nr 1 do Statutu Powiatu otrzymuje brzmienie:
„SZCZEGÓŁÓWY WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
1. Szpital Powiatowy w Więcborku.
2. Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku.
3. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku.
6. Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim.
7. Liceum Ogólnokształcące w Więcborku.
8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
9. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
10. Zespół Szkół – Centrum Edukacyjne w Więcborku.
11. Internat Zespołu Szkół – Centrum Edukacyjnego w Więcborku.
12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim.
13. Zespół Szkół Specjalnych w Więcborku.
14. Zespół Szkół Specjalnych w Sępólnie Krajeńskim.
15. Internat Zespołu Szkół Specjalnych w Sępólnie Krajeńskim.
16. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sępólnie Krajeńskim.
17. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim.
18. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim.
19. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim.”

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uzasadnienie:

 

Od ostatniego uchwalenia Statutu Powiatu – uchwała Nr XXXII/210/01 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2001 r., ustawa o samorządzie powiatowym była sześciokrotnie nowelizowana.

Istotną zmianę wprowadzono ustawą z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 23, poz. 220), w wyniku której art. 9 ust. 4 otrzymał brzmienie : „w skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte
20 000 mieszkańców ”. Stąd weryfikacja liczby radnych w § 10 ust. 4.

W związku z uchwałami Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2002 r. powołującymi nowe komisje (uchwały Nr II 5 – 8) oraz z dnia 18 grudnia 2002 r. (uchwały Nr III/16-17), nieaktualny stał się załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/210/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu.

Ponieważ na mocy merytorycznych ustaw, wyłączono ze struktury powiatowej administracji zespolonej Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną oraz Komendę Powiatową Policji, zmianie podlega także § 76 Statutu Powiatu.

Przy okazji niniejszej nowelizacji Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu proponuje inne zmiany, wykazane w treści projektu uchwały.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713271
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer