BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr V/29/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.

Uchwała Nr V/29/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 stycznia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt. 5,6,8,9, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) i art. 109, art. 116 ust.1,2,3 i 4, 5 art. 118, art. 124 ust.1,2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 w związku z art. 124. Ust. 2 pkt. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 , z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1


W załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały Nr IV/21/02 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 2/3/03 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 będącymi załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie i Urzędach Gmin

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.119. ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/wym. uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian z budżecie Powiatu na 2003 r.
Po stronie dochodów wprowadza się zmiany będące konsekwencją otrzymane decyzji z Ministerstwa finansów Nr ST4-4820-1/2003 o ostatecznej wielkości subwencji oraz udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz otrzymanej decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.-3011/1/2003 o układzie wykonawczym Wojewody.
W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75405- komenda powiatowa policji zmniejsza się dochody o kwotę 3.294.200,00 zł z powodu wyłączenia KPP i przejścia pod MSWiA. W dziale 756- dochody od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75622- podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się dochody o kwotę 4.749,00 zł. W dziale 758- różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się dochody o kwotę 444.396,00 zł, w rozdziale 75803- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się dochody o kwotę 16.006,00 zł, w rozdziale 75806 – część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów zwiększa się dochody o kwotę 44.316,00 zł. W dziale 851- ochrona zdrowia, rozdział 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się dochody o kwotę 44.600,00 zł. W dziale 853- opieka społeczna, rozdział 85304 – rodziny zastępcze3 zmniejsza się dochody o kwotę 11.300,00 zł, a w rozdziale 85316- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zmniejsza się dochody o kwotę 16.000,00 zł.
Ogólna kwota dochodów zostaje zmniejszona o kwotę 2.898.143,00 zł w brzmieniu załącznika Nr 1 do kwoty 22.053.129,00 zł.
Po stronie wydatków wprowadza się zmiany wynikające z powyższych decyzji w brzmieniu załącznika nr 2. Skutki zmniejszenia wydatków na podstawie decyzji finansowych zostają przyporządkowane właściwym działom i rozdziałom, natomiast zmniejszenie ogólne subwencji i podatków od osób fizycznych w kwocie 20.755,00 zł proporcjonalnie obciążono dział 801- oświata i wychowanie ( 15.755,00 zł), przy zwiększeniu wydatków tego działu o kwotę 428.641,00 zł oraz dział 600- transport i łączność, rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe ( 5.000,00 zł) dla którego to rozdziału zwiększa się wydatki o kwotę 39.316,00 zł .
Wydatki działu 754- bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75405- komendy powiatowe policji w kwocie 3.294.000,00 zł zostają zmniejszone, a skutki dochodów własnych powiatu w kwocie 200,00 zł zostają pomniejszone w dziale 750- administracja publiczna , rozdział 75020-starostwa powiatowe.
Ogólno kwota wydatków zostaje zmniejszona o kwotę 2.898.143,00 do kwoty 22.053.129,00 zł
Wyżej wymieniony zmiany uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów i zostają przedstawione Wysokiej Radzie do zaakceptowania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2003.06.30
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 1970-01-03 08:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-12 14:24

Pobierz Pliki

 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713070
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer