BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VIII/50/03 z dnia 28 maja 2003 r.

Uchwała Nr VIII/50/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt. 5,6,8,9, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) i art. 109, art. 116 ust.1,2,3 i 4, 5 art. 118, art. 124 ust.1,2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 w związku z art. 124. Ust. 2 pkt. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 , z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1


W załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały Nr IV/21/02 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 2/3/03 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, uchwały Rady Powiatu Nr V/29/03 z dnia 29 stycznia 2003 r., uchwały Rady Powiatu Nr VI/41/03 z dnia 12 marca 2003 r., uchwały Zarządu Powiatu Nr 5/16/03 z dnia 28 marca 2003 r. oraz uchwały Rady Powiatu Nr VII/46/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz uchwały Zarządu Powiatu Nr 6/22/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniającej budżet wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 będącymi załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.119. ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/wym. uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian z budżecie Powiatu na 2003 r.
Po stronie dochodów wprowadza się zmiany będące konsekwencją otrzymanej decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.-3011/27/2003 zwiększającą dotacje w dziale 853 – opieka społeczna, rozdział 85304- rodziny zastępcze o kwotę 22.700,00 zł oraz decyzją WFB.I-3011/29/2003 zmniejszającą dotacje celowe w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01021 inspekcja weterynaryjna o kwotę 188.000,00 zł. ( Wyłączenie inspekcji ze struktury organizacyjnej powiatu) oraz decyzją WFB.I-3011/30/03 zwiększającą o kwotę 1900,00 zł w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75020 starostwo powiatowe na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej.
Ogółem kwota zmniejszająca dochody 163.400,00 zł do ogólnej 22.212.824,00 zł.
Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków w przyporządkowaniu zgodnym z decyzją UW, ponadto dokonuje się zmian we wcześniej ustalonych limitach wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w następujący sposób:
W dziale o10- rolnictwo i łowiectwo, rozdział inspekcja weterynaryjna dokonano zmniejszenia wydatków na ogólną kwotę 188.000,00 zł, w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75019- rada powiatu dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6.000,00 zł spowodowane indeksacją diet radnych oraz zabezpieczenia diet dla Komisji Bezpieczeństwa... , w rozdziale 75020- starostwo powiatowe zwiększono wydatki w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych na wydatki związane z kampanią przedreferendalną. Dokonano również zmian w rozdziale 75045- komisje poborowe w związku z zakończeniem poboru i uporządkowanie wydatków przeznaczonych na to zadanie oraz w dziale 75095 – pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków w związku z odpłatnością dla Chojnickiego Banku Żywności. Zwiększenie diet i odpłatności na CH.B.Ż. zostało sfinansowane z rezerwy ogólnej – dział 758 różne rozliczenia.
W dziale 801 –oświata i wychowanie w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne dokonuje się zmian na wniosek kierownictwa tej jednostki we wcześniej zatwierdzonym limicie wydatków ( CE Więcbork). W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł w paragrafie 2320 na pokrycie wydatków związanych z podpisanym porozumieniem z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy oraz dokonuje się zmian wydatków na wniosek kierownictwa ( CE Więcbork), również w dziale 854 edukacyjna pomoc wychowawcza rozdział 85410 internaty i bursy szkolne zwiększa się wydatki o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału oraz środków czystości oraz opłaty za wodę i energię. ( CE Więcbork). Ponadto w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki o kwotę 1.200,00 zł na stypendia starosty dla najlepszym maturzystów w 4 szkołach ponadpodstawowych po 300,00 zł dla każdego, na łączną kwotę 1.200,00 zł . Wszystkie zwiększenia w szeroko rozumianej oświacie pokrywa się z wydatków w rozdziale 80195- pozostała działalność na ogólną kwotę 15.400,00 zł.
W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zmiana wydatków w związku z nieterminowym przekazaniem środków na zadanie z zakresu administracji rządowej.
Również w dziale 853- opieka społeczna dokonuje się w rozdziale 85304 – rodziny zastępcze zwiększenia wydatków o kwotę 22.700,00 zł – zwiększenia decyzją finansową UW, natomiast w rozdziale 85395 pozostała działalność dokonuje się zmiany wydatków na wniosek Kierownika PUP.
Ogółem kwota zmniejszająca wydatki 163.400,00 zł do kwoty 22.977.324,00 zł.
Powyższe zmiany zostały przedstawione Komisji Budżetu i Finansów i uzyskały pozytywną opinię.

 

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie i Urzędach Gmin.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-12 14:10

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16712937
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer