BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr IX/51/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr IX/51/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego Sępólnie Krajeńskim w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XII/77/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.
z wyjątkiem § 7 pkt. 4 i § 8 pkt. 4.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń
w miejscach publicznych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. z wyjątkiem przepisów § 7 pkt. 5 i 6, § 8 pkt. 5 i 6, § 9 pkt.7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r..

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

Zmiana „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.” podyktowana jest koniecznością dostosowania „Regulaminu” do nowych zadań komórek organizacyjnych (wydziałów i stanowisk) Starostwa, wynikających ze zmiany przepisów kompetencyjnych (dodatkowe zadania) tj. np. :
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o podatku od towarów i usług,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości
budżetowej,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
- ustawy – Prawo budowlane,
- ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień,
- ustawy – Karta Nauczyciela,
- ustawy o systemie oświaty.

Proponowana wersja „Regulaminu” dostosowana jest także do nowego podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą i Etatowym Członkiem
Zarządu.
 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

Pobierz Pliki

  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713416
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer