BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr IX/52/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr IX/52/03

Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 czerwca 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt. 5,6,8,9, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) i art. 109, art. 116 ust.1,2,3 i 4, 5 art. 118, art. 124 ust.1,2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 w związku z art. 124. Ust. 2 pkt. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 , z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1


W załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały Nr IV/21/02 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 2/3/03 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, uchwały Rady Powiatu Nr V/29/03 z dnia 29 stycznia 2003 r., uchwały Rady Powiatu Nr VI/41/03 z dnia 12 marca 2003 r., uchwały Zarządu Powiatu Nr 5/16/03 z dnia 28 marca 2003 r. oraz uchwały Rady Powiatu Nr VII/46/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r, uchwały Zarządu Powiatu Nr 6/22/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. oraz uchwały Rady Powiatu Nr VIII/50/03 z dnia 28 maja 2003 r. zmieniającej budżet wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3,4 i 5 będącymi załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie i Urzędach Gmin.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.119. ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/wym. uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian z budżecie Powiatu na 2003 r.
Po stronie dochodów wprowadza się zmiany będące konsekwencją otrzymane decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.-3011/33/2003 zwiększającą dotacje w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność o kwotę 156,00 zł oraz zwiększenie dochodów w ZSCKR W Sypniewie, rozdział 80130 o kwotę 1.700,00 zł. W dziale 853 - opieka społeczna, rozdział 85302- domy pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 3.300,00 zł, ponadto w tym samym dziale , w rozdziale 85324- PFRON zwiększa się dochody o kwotę 669,00 zł z tytułu 2% odpisu będącego wynagrodzeniem za obsługę tego funduszu.
Ogółem kwota zwiększająca dochody 5.825,00 zł do ogólnej 22.218.649,00 zł.
Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w przyporządkowaniu zgodnym z decyzją UW, ponadto dokonuje się zmian we wcześniej ustalonych limitach wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w następujący sposób:
W dziale 750 - administracja publiczna, w rozdziale 75020- starostwo powiatowe zmniejszono wydatki w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł dofinansowując rozdział. 75095 – pozostała działalność o tą samą kwotę
Dokonano zmiany w wydatkach KPPSP w Sępólnie Kraj. dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. , na wniosek kierownika tej jednostki organizacyjnej we wcześniej ustalonym limicie wydatków.
Dokonano również dyspozycji środków z rezerwy w kwocie 7.000,00 zł na pokrycie wydatków w dziale 853- opieka społeczna, rozdział 85302- domy pomocy społecznej ( naprawa tarasu widokowego w DPS Suchorączek)
W dziale 801 –oświata i wychowanie w rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne dokonuje się zmian na wniosek kierownictwa tej jednostki we wcześniej zatwierdzonym limicie wydatków z przesunięciem środków w ramach tej samej jednostki szkolnej dla rozdziału 80111 – gimnazjum
( ZSz.Spec. Sępólno) dodatkowo dla gimnazjum zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł w paragrafie 4270 na pokrycie wydatków związanych z wykonanym rozbiórki baraku szkolnego na wniosek kierownictwa ( ZS CKR Sypniewo), również w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80195 zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 25.000,00 zł na dokumentacje i audyt dot. zmiany systemu ogrzewania w ZS CKR Sypniewo )..
Ogółem kwota zwiększająca wydatki 5.825,00 zł do kwoty 22.983.149,00 zł.
Powyższe zmiany zostały przedstawione Komisji Budżetu i Finansów i uzyskały pozytywną opinię.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
    data wytworzenia: 2003.06.30
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

Pobierz Pliki

  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713269
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer