Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
                                                                                                              Sępólno Kraj., 26.10.2023 r.
RO.6220.2.2023
 

                                                               Z a w i a d o m i e n i e
                                            o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie:
- art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.),
- art. 218 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2556 z późn.zm.),
- art. 33, art. 33a, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a s i ę
że, z dniem 26.10.2023 r. po złożeniu wniosku przez pana Michała Schmidt działającego z
pełnomocnictwa GoodMills Polska Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia,
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Sępoleńskiego nr
RO.6220.2.2016 z dnia 12.09.2016, dla instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia
roślinnego eksploatowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego Młyn Kamionka, Duża Cerkwica
2, 89-430 Kamień Krajeński na działkach ewidencyjnych 142/1,142/3,142/4 i 135/1 obręb Duża
Cerkwica gmina Kamień Krajeński, podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu
postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym informuje, się że w terminie 30 kolejnych dni od dnia
pierwszego podania informacji, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 w/cyt. ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku ... "mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia
(art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko).
Organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest Starosta Sępoleński.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest
siedziba:
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój 34),
W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7.30-15.30
we wtorki w godzinach: 7.30-16.00 oraz w piątek w godzinach: 7.30-15.00

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
    data wytworzenia: 2023-10-26
  • opublikował: Anna Kuchna
    data publikacji: 2023-10-26 14:48
  • zmodyfikował: Anna Kuchna
    ostatnia modyfikacja: 2023-10-26 14:49

Rejestr zmian

  • zmieniono 2023-10-26 14:49 przez Anna Kuchna

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2198465
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-09 08:56:44
baner toplayer