Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Organy właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi należy składać do organów właściwych do ich rozpatrzenia.Zgodnie z art. 229 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda lub organ wyższego stopnia,
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada gminy,
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada powiatu,
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest sejmik województwa,
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według k.p.a. jest właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów,
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
8) ministra jest Prezes Rady Ministrów,
8a) konsula jest minister właściwy do spraw zagranicznych,
9) organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu on podlega.

Wojewoda właściwy jest do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących zadań lub działalności rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie. 

Wnioski należy składać do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Jeżeli Urząd otrzymał skargę lub wniosek i nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska
    data wytworzenia: 2021-05-21
  • opublikował: Wojciech Bilski
    data publikacji: 2021-05-21 08:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5377
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 08:08:03
baner toplayer