Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Katalog aktów prawa miejscowego Powiatu Sępoleńskiego publikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13941. Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2010

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2011/31/239

2. Uchwała IV/36/2011 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sępoleńskiego na 2011 rok.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2011/36/261

3. Obwieszczenie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011 r.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2011/44/308

4. Obwieszczenie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2011 r.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2011/44/309

5. Uchwała Nr XV/89/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2012 rok.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=63

6. Uchwała  Nr XVI/94/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=360

7. Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2011

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=355

8. Uchwała Nr XVII/114/2012 Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=547

9. Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Sępolenskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=640

10. Informacja Starosty Sępoleńskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=631

11. Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Sępolenskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=639

12. Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Sępolenskiego w sprawie stalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Sępoleńskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1064

13. Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1496

14.  Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimanzjalnych i specjalnych w Powiecie Sępoleńskim.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1747

15. Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1748

16. Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1749


17. Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2560

18. Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3319

19. Informacja nr 1 Starosty Sępoleńskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3551

20. Informacja nr 2 Starosty Sępoleńskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3552

21. Informacja nr 3 Starosty Sępoleńskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3553

22. Uchwała Nr XXVI/184/2012 Rady Powiatu w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3867

23. Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Powiatu w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3838

24. Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3837

25. Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2012

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=717

26. Zarządzenie 8/2013 Starosty Sępoleńskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=864

27. Uchwała Nr XXIX/201/2013 Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1394

28. Uchwała Nr XXXVI/241/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4098

29. Zarządzenie 5/2014 Starosty Sępoleńskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=603

30. Uchwała  XXXIX/272/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=691

31. Uchwała  XXXIX/273/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=692

32. Zarządzenie Starosty Sępoleńskiego nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego. http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=848

33. Porozumienie Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia zgodnych zasad współpracy Stron Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2936

34. Uchwała nr VI/36/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 r.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2524

35. Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2971/

36. Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4211

37. Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4212

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2011-04-07 10:03
 • zmodyfikował: Krystian Pyrc
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 13:43

Rejestr zmian

 • 7.04.2011 - dodanie linków
 • zmieniono 2012-01-26 11:59 przez Kamila Jabłońska: 26-01-2012 - aktualizacja treści
 • zmieniono 2012-02-29 13:51 przez Kamila Jabłońska: 29-02-2012 - dodano 2 kolejne akty prawne (nr 6 i 7)
 • zmieniono 2012-03-14 14:32 przez Kamila Jabłońska
 • zmieniono 2012-03-27 09:20 przez Kamila Jabłońska
 • zmieniono 2012-05-07 15:07 przez Kamila Jabłońska
 • zmieniono 2012-07-12 12:54 przez Kamila Jabłońska: 12-07-2012 - dodanie nowego linku
 • zmieniono 2012-09-05 12:48 przez Kamila Jabłońska: 5.09.2012 - dodano nowe linki do publikowanych uchwał
 • zmieniono 2012-11-07 10:51 przez Kamila Jabłońska: 7-11-2012 - dodanie linku
 • zmieniono 2012-11-07 10:57 przez Kamila Jabłońska: 7-11-2012 - dodanie linku
 • zmieniono 2012-12-06 12:37 przez Małgorzata Mierzyńska
 • zmieniono 2012-12-06 12:39 przez Małgorzata Mierzyńska: dodanie linku
 • zmieniono 2012-12-11 15:18 przez Małgorzata Mierzyńska: 11.12.2012 r. - dodanie linków
 • zmieniono 2012-12-11 15:19 przez Małgorzata Mierzyńska: dodanie linku
 • zmieniono 2013-01-02 08:54 przez Monika Kwasigroch
 • zmieniono 2013-02-07 14:44 przez Małgorzata Mierzyńska: dodanie linku
 • zmieniono 2013-02-07 14:46 przez Małgorzata Mierzyńska: aktywowanie linku w nowym oknie
 • zmieniono 2013-02-15 15:11 przez Małgorzata Mierzyńska: dodanie linku
 • zmieniono 2013-04-04 12:14 przez Małgorzata Mierzyńska: dodanie nowego linku do opublikowanej uchwały
 • zmieniono 2013-12-13 12:10 przez Kamila Jabłońska: 13-12-2013 - dodano link do do nowego aktu
 • zmieniono 2014-02-25 13:34 przez Małgorzata Mierzyńska
 • zmieniono 2014-03-04 12:58 przez Kamila Jabłońska: dodano 2 nowe akty prawne
 • zmieniono 2014-03-18 12:23 przez Kamila Jabłońska: dodano nowy publikowany akt prawa miejscowego
 • zmieniono 2014-10-27 10:19 przez Krystian Pyrc
 • zmieniono 2014-10-27 10:29 przez Krystian Pyrc
 • zmieniono 2015-08-20 13:49 przez Monika Wojtalewicz: dodanie aktu prawa miejscowego
 • zmieniono 2015-10-05 10:48 przez Kamila Jabłońska
 • zmieniono 2015-12-14 13:34 przez Krystian Pyrc: dodania aktu prawa
 • zmieniono 2015-12-14 13:42 przez Krystian Pyrc
 • zmieniono 2015-12-14 13:43 przez Krystian Pyrc

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8326
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-14 13:43
baner toplayer