Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 16/82/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 23 stycznia 2008

w sprawie: szczegółowych wytycznych dotyczących zasad dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu sępoleńskiego materiałów budowlanych zawierających azbest.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.13 w związku z art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 407 i 406 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad dofinansowania ze środków PFOŚiGW działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu sępoleńskiego materiałów budowlanych zawierających azbest, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Wytyczne stanowić będą Uszczegółowienie Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim”, przyjętego Uchwałą Nr 5/12/07 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj., w dniu 19 marca 2007 r.,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu Powiatu

1. Henryk Pawlina …………………….
2. Jan Spirka …………………….
3. Jerzy Balcerowicz …………………….
4. Bogusław Delikat …………………….

 

Załącznik do Uchwały Zarządu
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Nr 16/82/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu sępoleńskiego materiałów budowlanych zawierających azbest.

§ 1

Uszczegółowienie dotyczy § 1 ust.1 pkt.1 Regulaminu gospodarowania środkami PFOŚiGW w Sępólnie Krajeńskim.

§ 2

Dofinansowania działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu sępoleńskiego materiałów budowlanych zawierających azbest będą miały charakter częściowej rekompensaty kosztów poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwianie (umieszczenie na składowisku) odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

§ 3

1. Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Sępoleńskiego a władającym nieruchomością;
2. Warunkiem podpisania umowy o której mowa w ust. 1 jest przedłożenie umowy z wykonawcą robót .
3. Do dofinansowania kwalifikować się będą przedsięwzięcia realizowane od 01-01-2008 roku (decyduje termin zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego).

§ 4

1. Ustala się, że wysokość dofinansowania równa będzie iloczynowi masy odpadów niebezpiecznych zawierających azbest określonej w Mg i stawki bazowej przysługującego dofinansowania, które wynosi 400 zł za 1 Mg i nie może wynosić więcej niż 50 % poniesionych kosztów;
2. Określa się górną granicę wysokości dofinansowania dla jednego Wnioskodawcy w danym roku budżetowym wynoszącą 4 000 zł (cztery tysiące złotych).

§ 5

Podstawą wypłacenia dotacji będzie:

  • przedłożenie zgłoszenia zakończenia wykonania robót;
  • przedłożenie oryginału faktury do wglądu i opieczętowania;
  • przedłożenie kserokopii faktury wystawionej przez upoważniony podmiot posiadający stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi z wyszczególnieniem ilości wytworzonych odpadów azbestowych, kosztów ich demontażu, transportu i unieszkodliwiania;
  • przedłożenie karty ewidencji lub przekazania odpadu.

 

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do publikacji niniejszego ,,Uszczegółowienia”:
a) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,
b) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,
c) na tablicy ogłoszeń Gmin Powiatu Sępoleńskiego,

§ 7

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Uszczegółowieniu oraz Regulaminie gospodarowania środkami PFOŚiGW mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 23-01-2008 r.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47741
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer