Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 36 / 160 / 08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/140/08 z dnia 08 października 2008 r., uchwałą Nr 32/142/08 z dnia 17 października 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33 / 145 / 08 z dnia 24 października 2008 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/ 134/08 z dnia 29 października 2008 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34 / 151 /08 z dnia 12 listopada 2008 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV / 136 / 08 z dnia 19 listopada 2008 r., Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/140/08 z dnia 26 listopada 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.733.296,00 zł
Zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł
Dochody po zmianach 36.738.096,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.735979,00 zł
Dochody bieżące 35.002.117,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.595.046,00 zł
Zwiększa się o kwotę 171.656,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 166.856,00 zł
Wydatki po zmianach 39.599.846,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina ..............................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz ..........................

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego podpisanego porozumienia na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł z tytułu otrzymania od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia na wypłatę stypendiów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych dla Zespołu Szkół Licealnych w Sępólnie Kr. w kwocie 1.200,00 zł, Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego w Więcborku w kwocie 1.200,00 zł, Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku w kwocie 1.200,00 zł, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w kwocie 1.200,00 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł do wysokości 36.738.096,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :


1. Dział 600-Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne Powiatowe- zwiększa się o kwotę 9.565,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 9.565,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 2.050,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.515,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.000,00zł.
2. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75019- Rada powiatu- zwiększa się o kwotę 700,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 700,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 75020- Starostwo powiatowe - zwiększa się o kwotę 2.376,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu wpłat na PFRON o kwotę 536,00 zł, z tytułu skorygowania odpisu na ZFŚS o kwotę 340,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.376,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP
- zwiększa się o kwotę 10.401,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 45,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 10.316,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej o kwotę 40,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.401,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.072,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 820,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 6,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 9,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 388,00 zł, tytułu podróży służbowych o kwotę 96,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 510,00 zł.

4. Dział 801- Oświata i wychowania
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 41.051,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 23.715,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 5.256,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 7.701,00 zł, z tytułu korekty odpisów na ZFŚS o kwotę 4.359,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 20,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38.795,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.258,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 24.986,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 1,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 687,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.040,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.418,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 440,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 280,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 3.855,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 1.134,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetu jst o kwotę 100,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 596,00 zł.
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne- zwiększa się o kwotę 5.013,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.505,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.508,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.013,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.474,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7.251,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 297,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 478,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 43,00 zł.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 5.515,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1985,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 2.165,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.365,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.515,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.355,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 160,00 zł. Zmiany te dotyczą LO Więcbork
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 37.633,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.008,00 zł ( ZSP Sępólno Kr.– 12.008,00 zł, ZS CE Więcbork – zmniejszenie 5.000,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 5.000,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 18.706,00 zł ( ZSP – 1.973,00 zł, ZS CE – 16.733,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.374,00 zł (ZSP), z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 72,00 zł (ZSP), z tytułu podróży służbowych o kwotę 259,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu usług akcesoriów komputerowych o kwotę 3.214,00 zł ( ZSP- 2.395,00 zł, ZS CE- 819,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 37.633,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.587,00 zł (ZSP), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 29.672,00 zł ( ZSP – 12.939,00 zł, ZS CE – 16.733,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 740,00 zł (ZSP), z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.077,00 zł (ZSP), z tytułu opłat i składek o kwotę 1.922,00 zł (ZSP), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 810,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 825,00 zł (ZSP -6,00 zł, ZSCE -819,00 zł).
Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 2.174,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 424,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.750,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.174,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 69,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.105,00 zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.
Rozdział 80146- Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli- zmniejsza się o kwotę 2.256,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.906,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 350,00 zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.
Rozdział 80148- Stołówki szkolne – zwiększa się o kwotę 5.020,00 zł z tytułu zakupu środków żywności oraz zmniejsza się o kwotę 20,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.


5. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 13.561,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o wkute 1.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.481,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 38,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚŚ o kwotę 2.042,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.561,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 146,00 zł, z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 53,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.029,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.022,00 zł, z tytułu usług pozostałych 9.418,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 971,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 88,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 834,00 zł. Zmiany te dotyczą POWW w Więcborku.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 10.210,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.480,00 zł, z tytułu zakupu pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 50,00 zł, z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 180,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.210,00zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 282,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.217,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 3.191,00 zł, z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 150,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 694,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 2.220,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 529,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 927,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS Suchorączek.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 5,00zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 5,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą POWW w Więcborku.
6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy- zwiększa się o kwotę 7.214,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4.075,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.076,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 8,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 55,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.214,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 919,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 384,00 zł, z tytułu opłat czynszowych o kwotę 324,00 zł, z tytułu podróży służbowych w wysokości 87,00 zł.
Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 450,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę 450,00 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 10.478,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 7.635,00 zł, na zakup pomocy naukowych o kwotę 641,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 227,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 975,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.478,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.251,00 zł, tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.227,00 zł.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 2.330,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.693,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 637,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.330,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 120,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.106,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 4,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 100,00 zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł z tytułu otrzymania od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia na wypłatę stypendiów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych dla Zespołu Szkół Licealnych w Sępólnie Kr. w kwocie 1.200,00 zł, Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego w Więcborku w kwocie 1.200,00 zł, Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku w kwocie 1.200,00 zł, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w kwocie 1.200,00 zł.
8. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 100,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu usług pozostałych.
9. Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększa się o kwotę 460,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zmniejsza się o kwotę 460,00 zł, w tym: tytułu zakupu materiałów o kwotę 350,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 110,00 zł.
Rozdział 92695- Pozostał działalność – zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 600,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 150,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 850,00 zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł do wysokości 39.599.846,00zł

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.


Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina ..................
2. Jan Spirka ...........................
3. Jerzy Balcerowicz ...............

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-09 08:10
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-09 08:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47742
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer