Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 31 / 140 / 08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 08 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 35.964.643,00 zł
Zwiększa się o kwotę 174.666,00 zł
Dochody po zmianach 36.139.309,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.655.309,00 zł
Dochody bieżące 34.484.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.520.143,00 zł
Zwiększa się o kwotę 410.872,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 236.206,00 zł
Wydatki po zmianach 39.694.809,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina .............................
2. Jan Spirka ......................................
3. Jerzy Balcerowicz ..........................

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego decyzji finansowych Nr W.F.B.I. 3011-47/08 z dnia 01 października 2008 r., otrzymaniem dofinansowania projektu dla PCPR oraz od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 109.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej zwiększającej dotację.
2. Dział 801- Oświata i wychowania
Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 13.319,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji.
3. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 1.500,00zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.
4. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395- Pozostałą działalność – zwiększa się o kwotę 50.847,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania projektu „Wsparcie plus aktywność równa się sukces” dla PCPR w Więcborku w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 174.666,00 zł do wysokości 36.139.309,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.511,00 zł z tytułu opłat i składek oraz zmniejsza się o kwotę 1.511,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 109.000,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 41.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 8.000,00zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł.
3. Dział 801- Oświata i wychowanie.
Rozdział 80130-Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 154.695,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 137.945,00 zł ( ZSCKR- 5.000,00 zł, ZSP 132.945,00 zł), z tytułu zakupu leków o kwotę 250,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 149.695,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 91.855,00 zł, z tytułu składek PFRON o kwotę 18.166,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 7.100,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 32.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 574,00 zł. Zmiany poza zakupem materiałów dotyczą ZSP Sępólno Kr..
Rozdział 80195- pozostałe działalność- zwiększa się o kwotę 8.319,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

4. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze- zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejsza o kwotę 85.000,00 zł świadczenia społeczne.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 1.500,00zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
5. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 50.847,00 zł z tytułu podpisania umowy na projekt „Wsparcie plus aktywność równa się sukces”, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 22.892,00 zł, na zakup usług pozostałych w w wysokości 20.500,00 zł, na zakup materiałów w wysokości 6.851,00 oraz na odpisy na ZFŚS w wysokości 604,00 zł .


Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 174.666,00 zł do wysokości 39.694.809,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina ..............................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz ...........................

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-06 15:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer