Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 30/133/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 września 2008 roku

 

w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania
projektu budżetu powiatu na 2009 rok, zasad, trybu i terminu opracowania
materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

 


Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr IV/26/07 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Powiatu Sępoleńskiego

 


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1

Dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, gospodarstw pomocniczych, wydziałów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo – finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych w szczegółowości określonej niniejszą uchwałą. Wykaz jednostek i wydziałów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Obliczenie przewidywanych dochodów powiatu na 2009 rok z tytułu:
1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje Skarbnik
w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów,
2) subwencje ogólne oraz poszczególne jej części oświatową, wyrównawczą
i równoważącą dokonuje Skarbnik w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
3) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji
na finansowania zadań własnych dokonuje Skarbnik w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2009 rok, oraz o informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 


§ 3

1. Dochody i wydatki realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług i zadań podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.
2. Przychody i wydatki realizowane przez powiatowe gospodarstwa pomocnicze, powiatowe fundusze i rachunki dochodów własnych planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług i wydatków podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.


§ 4

Zasady planowania wydatków budżetowych:
1) podstawą do planowania przez osoby określone w § 1 wynagrodzeń osobowych na 2009 rok jest:
a) zatrudnienie według przewidywanego stanu na 31.12.2008 roku
z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek i gospodarstw pomocniczych (omawia się zmiany planu na 2008 rok, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu
na 2009 rok). Ewentualne przewidywane zwiększenia zatrudnienia winny
być szczegółowo umotywowane,
b) miesięczna kwota planowanego przeciętnego wynagrodzenia osobowego
i honorariów, wynikająca ze stosunku pracy, ze stycznia poprzedniego roku ,
bez podwyżek, powiększona o miesięczne kwoty przyznane na podwyżki wynagrodzeń w ciągu roku, pomnożona przez zatrudnienie oraz liczbę 12, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywanie wypłaty nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych,
c) środki na wzrost wynagrodzeń na 2009 rok zaplanuje Zarząd Powiatu nie mniej niż w wysokości 4,3 %, tj. na poziomie realnej dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej, przyjętej do projektu budżetu państwa.
2) podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla pracowników sfery budżetowej stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych w 2008 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszoną o wyłączenie wynikające z ustawy i stawki 8,5 %.
3) przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się odpowiednio kwoty 9,76 % - emerytalna, 4,50 % - rentowa (Dz. U. Nr 115, poz. 792), składka wypadkowa według danej jednostki oraz 2,45 % składka Funduszu Pracy .
4) wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne ( Dz. U z 1996 tekst jednolity Nr 70, poz. 335) przyjmując za podstawę kwotę 2.417,63zł , z wyłączeniem nauczycieli, gdzie obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( 2.281,57) Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689). Wydatki na ZFŚŚ podlegają urealnieniu po ogłoszeniu przepisów prawnych.
5) wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie prognozowanego na 2008 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. ca 2,9 % ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych.
6) wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych (z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych) obejmujące oprócz robót budowlano-montażowych także zakupy środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3.500 zł lub przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok.
7) do projektów budżetu, planów finansowych i gospodarczych należy dołączyć część opisową uwzględniając dokonane wyliczenia.
8) wydatki na finansowanie zadań wynikających z podpisanych porozumień z innymi jst mające skutek finansowy na rok 2009

Materiały dotyczące wydatków należy sporządzić według wzoru Nr 1 załączonego
do niniejszej uchwały.
Materiały dotyczące dochodów należy sporządzić według wzoru Nr 2 załączonego
do niniejszej uchwały
Projekt planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.) w zaokrągleniu do 100 zł.

§ 5

Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu w terminie do 30 października 2008 roku.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Henryk Pawlina ........................
2. Jan Spirka ........................
3. Jerzy Balcerowicz .........................
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-06 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47740
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer