Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII / 196 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński.

Na podstawie art. 42 ust.6 i 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. Nauczycielom. którym powierzono stanowiska dyrektorów szkół obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, określony w art. 42 ust.3 ustawy – Karta
Nauczyciela, o :
1. 12 godz. tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi od 6 do 9,
2. 13 godz. tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi od 10 – 14,
3. 15 godz. tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów wynisi15 i powyżej.

§ 2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora poradni , ustala się zniżkę
o 10 godz. tygodniowo.

§ 3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły, ustala się
zniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć odpowiednio o 4 godziny
mniejszą od zniżki ustalonej dla dyrektora szkoły.

§ 4. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowiska kierowników szkolenia
praktycznego ustala się zniżkę . biorąc pod uwagę liczę oddziałów
oraz liczbę uczniów objętych szkoleniem praktycznym i tak:
- powyżej 350 uczniów - ustala się zniżkę – 13 godz. tygodniowo
- poniżej 350 uczniów - ustala się zniżkę - 9 godz. tygodniowo

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorom szkół
i placówek oświatowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 196 / 2009
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 września 2009 roku


Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz.U z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy ustawowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć.

Stosownie do art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek, stąd tygodniowa liczba godzin obowiązującego wymiaru zajęć po obniżce będzie wynosić :
- 6/18 dla dyrektora szkoły, w której liczba oddziałów wynosi od 6 do 9 ,
- 5/18 dla dyrektora szkoły, w której liczba oddziałów wynosi od 10 – 14,
- 3/18 dla dyrektora szkoły, w której liczba oddziałów wynosi 15 i powyżej,
- 10/20 dla dyrektora poradni,
- 7/18 dla wicedyrektorów szkół,
- 5/18 dla kierowników szkolenia praktycznego, w których liczba uczniów
objętych szkoleniem wynosi powyżej 350 osób,
- 9/18 dla kierowników szkolenia praktycznego, w których liczba uczniów
wynosi poniżej 350 osób.
zgadnie z art. 91d pkt 1Karty Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego w przypadku samorządu powiatowego, wykonuje Rada Powiatu.
Stąd niniejszy projekt uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 08:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73816
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer