Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony


UCHWAŁA Nr XXVII/149/2009 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 28 stycznia 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2009


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (
Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dziennik Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 roku Nr 75, poz.1538 z późn. zm. ).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca poszczególnym Komisjom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE


do uchwały Nr XXVII/ 149/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 stycznia 2009 r.


Zgodnie z § 52, ust. 2 Statutu Powiatu Komisje stałe przedkładają swoje plany pracy Radzie Powiatu i działają zgodnie z planami pracy zatwierdzonymi przez Radę Powiatu, stąd niniejszy projekt uchwały.


Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu
Nr XXVII/149/2009
z dnia 28 stycznia 2009 r.


Plan pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki na rok 2009 r.


Styczeń
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009.
2. Inne sprawy wniesione.
Luty
1. Analiza realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu i
aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008.
3. Inne sprawy wniesione
Kwiecień
1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok
2008, wypracowanie stanowiska do absolutorium.
2. Informacja Zarządu Drogowego o stanie dróg powiatowych.
3. Inne sprawy wniesione.
Maj
1. Informacja na temat działań dot. promocji Powiatu Sępoleńskiego przed
sezonem turystycznym.
2. Inne sprawy wniesione.
Czerwiec
1. Informacja o zakresie działań Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
2. Inne sprawy wniesione.
Wrzesień
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2009.
2. Wypracowanie wniosków do budżetu na rok 2010, oraz przekazanie ich do
Zarządu Powiatu wraz z uzasadnieniem.
3. Inne sprawy wniesione.
Październik
1. Informacja temat wykorzystania środków z Wojewódzkiego i Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych.
3. Przyjęcie informacji na temat przygotowania i środków finansowych do
utrzymania dróg w okresie zimowym.
4. Inne sprawy wniesione.
Listopad
1. Informacja na temat zaangażowania Powiatu w projektach realizowanych z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych.
2. Inne sprawy wniesione.
Grudzień
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2010 r.
2. Realizacja wniosków Komisji.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2009.
4. Inne sprawy wniesione.


Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXVII/149/2009
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2009 rok

Styczeń
1. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2009 rok.
2. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2008.
3. Opiniowanie uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Luty
1. Informacja o realizacji Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok.
2. Analiza powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu.
3. Opiniowanie uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Marzec
1. Informacja na temat działań Sanepidu oraz stanu sanitarno- epidemiologicznego jednostek ochrony zdrowia w powiecie sępoleńskim.
2. Analiza standardów współpracy PCPR, POWW, Domów Pomocy Społecznej i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej , WTZ oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Kwiecień
1. Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok.
2. Opiniowanie uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Maj
1. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sępoleńskiego oraz przedstawienie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego.
2. Informacja z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w powiecie.
3. Przedstawienie działań Powiatu na rzecz wpierania osób niepełnosprawnych.
4. Opiniowanie uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Czerwiec
1. Zabezpieczenie opieki specjalistycznej mieszkańcom powiatu sępoleńskiego
i współpraca jednostek ochrony zdrowia z powiatu sępoleńskiego
2. Opiniowanie uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Wrzesień
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2009 r.
2. Informacja na temat realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, wykonywanych przez spółkę NOVUM –MED w Szpitalu Powiatowym w Więcborku.
3. Opiniowanie uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Październik
1. Opiniowanie uchwał na sesję.
2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Listopad
1. Informacja na temat stanu zaangażowania Powiatu w projektach realizowanych z funduszy zewnętrznych.
2. Opiniowanie uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
Grudzień
1. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z działalności w 2009 roku.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Sępoleńskiego na 2010 rok
3. Przyjęcie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok.
4. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2010 rok.
5. Opiniowanie uchwał na sesję.
6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

                                                                                                                  Załącznik nr 3
                                                                                                                  do uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/149/2009
      z dnia 28 stycznia 2009 r.                            
 
PLAN PRACY
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Sępoleńskiego w 2009 roku
 
LP.
Nazwa Zagadnienia
 
TERMIN
1
2
3
 
1.
 
1.         Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2008.
2.         Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009.
3.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu.
4.         Sprawy różne.
 
Styczeń
 
 
2.
 
1.         Informacja o realizacji Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi
2.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał
Rady Powiatu:
·      regulaminy płacowe nauczycieli szkół powiatowych,
·      utworzenie nowych typów szkół i specjalności.
3.         Sprawy różne.
 
 
Luty
 
 
3.
 
1.         Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
2.         Analiza kosztów kształcenia w placówkach oświatowych powiatu.
3.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu.
4.         Sprawy różne.
(posiedzenie w ZS CKR Sypniewo)
 
    Marzec
 
 
4.
 
1.         Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za 2008 rok.
2.         Omówienie działalności powiatu w dziedzinie sportu i turystyki.
3.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
4.         Sprawy różne.
 
 
Kwiecień
 
 
5.
 
1.         Omówienie przygotowań do obchodów 90 rocznicy powstania powiatu – dyskusja nad programem.
2.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
3.         Sprawy różne.
 
 
Maj
 
 
6.
 
1.         Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych powiatu na rok szkolny 2009/2010
2.         Informacja Zarządu Powiatu o planowanym naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych uwzględniająca rodzaj szkół i profile kształcenia.
3.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
4.         Sprawy różne.
 
 
Czerwiec
 
 
7.
 
1.         Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku.
5.         Informacja Zarządu Powiatu na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
2.         Efekty kształcenia w świetle wyników maturalnych (matura 2009)
3.         Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz naborze do szkół powiatowych.
4.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
5.         Sprawy różne.
 
 
wrzesień 
 
 
8.
 
1.         Ocena realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.
2.         Przedstawienia osiągnięć szkół w roku szk. 2008/2009
3.         Sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2010
4.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
5.         Sprawy różne.
 
 
październik 
 
 
9.
 
1.         Omówienie przygotowań do obchodów 90 rocznicy powstania powiatu – informacja Zarządu Powiatu, dyskusja.
2.         Spotkanie z samorządami uczniowskimi szkół ponadgimnazjalnych.
3.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
4.         Sprawy różne.
 
 
listopad
 
 
10.
 
1.         Wypracowanie opinii Komisji na temat projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010.
2.         Podsumowanie rocznej pracy Komisji i przyjęcie planu pracy na 2010.
3.         Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
4.         Sprawy różne.
 
 
 
grudzień
 
 

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXVII/149/09
z dnia 28 stycznia 2009 r.


Plan pracy
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. na 2009 rok


Styczeń Tematyka
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy na 2009 r.
2. Zaopiniowanie uchwał na sesję Rady Powiatu.
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie.
Luty Tematyka
1. Zaopiniowanie zmian w budżecie roku 2009.
2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję Rady Powiatu.
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie.
Kwiecień Tematyka
1. Zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2008.
2. Zaopiniowanie uchwały o zmianie budżetu na rok 2009.
3. Informacja Zarządu Drogowego o wykorzystaniu środków finansowych za rok 2008 w zakresie drogownictwa.
4. Informacja o przygotowaniu inwestycji drogowych na rok 2009 pod względem finansowym.
5. Sprawy wniesione.
Maj Tematyka
1. Informacja spółki z o.o. Novum – Med. o wynikach finansowych za rok 2008.
2. Informacja o przygotowaniu inwestycji oświatowych na rok 2009 z podziałem środków na poszczególne zadania.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie budżetu na rok 2009.
4. Zaopiniowanie pozostałych uchwał.
5. Sprawy wniesione.
Czerwiec Tematyka
1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Realizacja wniosków Komisji.
3. Zaopiniowanie uchwały o zmianie budżetu na 2009 rok.
4. Sprawy wniesione.
Wrzesień  Tematyka
1. Zgłoszenie wniosków wraz z uzasadnieniem do budżetu Powiatu na 2010 r.
2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
3. Zaopiniowanie uchwały o zmianie w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie
Październik Tematyka
1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie infrastruktury drogowej.
2. Zaopiniowanie uchwały o zmianie budżetu na 2009 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie.
Listopad Tematyka
1. Informacja o wykorzystaniu środków z UE i pozostałych na realizację
inwestycji w tym zakresie.
2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie
Grudzień Tematyka
1. Realizacja wniosków Komisji.
2. Opracowanie sprawozdania i jego przyjęcie z działalności Komisji za rok
2009.
3. Zaopiniowanie uchwały dotyczącej budżetu Powiatu na 2010 rok.
4. Zaopiniowanie pozostałych uchwał.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
6. Zakończenie.

 

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 12:04
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 12:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73817
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-27 13:07:50
baner toplayer