Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego.

Starosta Sępoleński zaprasza osoby zainteresowane objęciem funkcji Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego do składania ofert.

 1. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3.  Niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.
 4.  Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucjom państwowym oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika Powiatu.
 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
 1. Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku Skarbnika, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 1. Znajomość zasad i umiejętność konstruowania budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Znajomość i obsługa programów komputerowych, potwierdzona np. ukończeniem kursu.
 3. Komunikatywność i łatwość formułowania pism i dokumentów urzędowych.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. kopia dowodu osobistego,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji -  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

IV.  Termin i miejsce składania ofert

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego” (o ważności złożonej oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa) drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 1500.

 1. Inne informacje
 1. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów). Wymagane jest własnoręczne poświadczenie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów.
 2. Starosta zastrzega sobie prawo wyboru kandydata na podstawie analizy złożonych dokumentów.

O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-03-06 09:59
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 19:38

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-03-06 19:38 przez Kamila Jabłońska: korekta roku

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1995112
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-07 15:15:22
baner toplayer