Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Konkurs OS/OP/2007/2

Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

dofinansowanie zadania publicznego w zakresie publikacji monografii związanej z 650-leciem Kamienia Krajeńskiego.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym powiatu polegającym na wspieraniu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

1. Nazwa zadania: dofinansowanie publikacji monografii związanej z 650-leciem Kamienia Kraj.

2. Rodzaj zadania: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

3. Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 2.700,00 zł. (słownie: dwatysiącesiedemset złotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
- Powiat Sępoleński przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania podmiotowi, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
- Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot, w przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot zmniejsza zakres rzeczowy zadania lub wycofuje swoją ofertę,
- Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
- Podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania,
- Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art., 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata,
- Powiat Sępoleński zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert w sposób częściowy,
- Na zadanie podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt realizacji zadania publicznego, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
- Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na realizację zadania może nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2007 roku
- w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- zlecenie realizacji zadania przez Starostę Sępoleńskiego nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a oferentem,
- wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, wykazach sponsorów itp. informacji o tym, że zadanie dotowane jest przez Powiat Sępoleński,
- wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane z dotacji,
- dotacja nie może pokrywać deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
- koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji zadania mogą stanowić nie więcej niż 30% otrzymanej dotacji,
- koszty, które w szczególności nie będą mogły być poniesione z dotacji:
- zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów.
- wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu,
- zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie,
- dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Powiatu jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Starostwa oryginałów dokumentów oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 11 w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do wydziału odpowiedzialnego za współpracę z Organizacjami Pozarządowymi. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Starosty rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Powiat zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
- wartość merytoryczna oferty,
- możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji tego typu zadań,
- dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 rok 0,00 zł Nazwa realizatora zadania: ..............................................................

2006 rok 2.700,00 zł Nazwa realizatora zadania: Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani dalej Podmiotami.
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, tematem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej”.

Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
- niekompletne,
- złożone po terminie,
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania jednej najciekawszej oferty.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 11, w Sępólnie Krajeńskim, pokój 30, telefon 52-388-13-12, a także na stronach internetowych: www.bip.powiat-sepolno.pl/ oraz www.powiat-sepolno.pl.,

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Jolanta Madej – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, telefon (52) 388-13-23 lub (52) 388-13-02, biuro nr 45, I piętro.

Termin składania ofert do: 10.12.2007

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Deja-Dobrowolska
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 1970-01-03 08:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 1970-01-03 08:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-25 14:08
baner toplayer