BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Treść strony

Nr konkursu OS/OP/2009/1

       Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

dofinansowanie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji.

             Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym powiatu polegającym na wspieraniu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.


Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)   Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2)   Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
3)   Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

1.   Nazwa zadania: przygotowanie i publikacja monografii Powiatu Sępoleńskiego obejmującej lata 1920-1939 – w zakresie życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

2.   Rodzaj zadania: działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
Opracowanie i druk monografii Powiatu Sępoleńskiego (…) ma pełnić rolę edukacyjno-informacyjną. Konkurs wyłonić ma organizację pozarządową posiadająca doświadczenie i dorobek.

3.  Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny organizacji składającej wniosek przyjmuje się środki finansowe w wys. min. 20%, w tym środki finansowe pochodzące z innych źródeł.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.):

 • zadanie kierowane jest do organizacji, które prowadzą działalność edukacyjną, wydawniczą oraz promocyjną w dziedzinie objętej konkursem,
 • Powiat Sępoleński przekaże dotację na dofinansowanie zadania podmiotowi, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,
 • złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot, w przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot zmniejsza zakres rzeczowy zadania lub wycofuje swoją ofertę,
 • proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
 • do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art., 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata,
 • Powiat Sępoleński zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert w sposób częściowy,
 • na zadanie podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt realizacji zadania publicznego, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

 • Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na realizację zadania może nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2009 roku
 • w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 • zlecenie realizacji zadania przez Starostę Sępoleńskiego nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 • szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a podmiotem,
 • wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, wykazach sponsorów itp. informacji o tym, że zadanie dotowane jest przez Powiat Sępoleński,
 • wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane z dotacji,
 • dotacja nie może pokrywać deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
 • koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji zadania mogą stanowić nie więcej niż 10% otrzymanej dotacji,
 • koszty, które w szczególności nie będą mogły być poniesione z dotacji:
  a)   zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
  b)   tworzenie funduszy kapitałowych,
  c)   działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
  d)   dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  e)   budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów.
 • wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu,
 • zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie,
 • dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Powiatu jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Starostwa oryginałów dokumentów oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 11 w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do wydziału odpowiedzialnego za współpracę z Organizacjami Pozarządowymi. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Starosty rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru ofert w formie oświadczenia woli. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Powiat zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 • wartość merytoryczna oferty,
 • możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji tego typu zadań,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Dofinansowanie publikacji monografii związanej z 650-leciem Kamienia Kraj.
2006 rok 2.700,00 zł Nazwa realizatora zadania: Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne
2007 rok 2.700,00 zł Nazwa realizatora zadania: Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne
2008 rok 2.700,00 zł. Nazwa realizatora zadania: Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani dalej Podmiotami.
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, tematem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 • niekompletne,
 • złożone po terminie,
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

     
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania jednej najciekawszej oferty.

 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 11, w Sępólnie Krajeńskim, pokój 30, telefon 52-388-13-12, a także na stronach internetowych: www.bip.powiat-sepolno.pl/ oraz www.powiat-sepolno.pl.,

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Jolanta Madej – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, telefon (52) 388-13-33 biuro nr 29, I piętro.

Termin składania ofert do: 29.06.2009 roku

 

drukuj ()

 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2009-05-27 13:09
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-04 10:09

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16712979
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer